The Influence of the Ancient Greek Words on the English Language

Topics: Greek loanwords, Greek language, Orthopedic surgery Pages: 2 (440 words) Published: December 8, 2005
THE INFLUENCE OF THE ANCIENT GREEK WORDS ON THE ENGLISH LANGUAGE Ð. ÓOYKAKOÓ
Oìéëßá óôá áããëéêÜ ìå åëëçíéêÝò ëÝîåéò Óõãêßíçóç ðñïêÜëåóå ç ïìéëßá ôïõ êáèçãçôÞ OñèïðåäéêÞò ê. Ðáíáãéþôç ÓïõêÜêïõ, óôçí åíáñêôÞñéá ôåëåôÞ ôïõ 5ïõ Ðáíåõñùðáúêïý Óõíåäñßïõ OñèïðåäéêÞò ðïõ ãßíåôáé óôç Püäï. Ðáñïõóßá 6.000 ïñèïðåäéêþí áðü 64 ÷þñåò ôïõ êüóìïõ, ï ê. ÓïõêÜêïò ìßëçóå óôá áããëéêÜ, ÷ñçóéìïðïéþíôáò ùóôüóï ðëÞèïò éáôñéêþí üñùí êáé ëÝîåùí åëëçíéêÞò ðñïÝëåõóçò, ìå áðïôÝëåóìá áêüìç êáé ï ðëÝïí áäáÞò ðåñß ôçí áããëéêÞ ãëþóóá íá åßíáé óå èÝóç íá êáôáëÜâåé ôï óýíïëï ôçò ïìéëßáò ôïõ êáèçãçôÞ.Tï «Eèíïò» ðáñáèÝôåé ôï ðëÞñåò êåßìåíï ôçò ïìéëßáò: The Hellenic orthopaedic physicians have synchronized their dynamism and energy with the European Organization of Orthopaedics and Traumatology, to generate this symbiotic and not ephemeral synthesis of charismatic, academic scholars, and are enthusiastic with the atmosphere of euphoria and analogous ecstasy in Dodecanisa, Rodos. Rodos is a graphic Hellenic metropolitan center in the Aegean archipelagos, with myriads of archaeological and historical sites. Rodos is a geographical paradise of cryptic and chimerical icons of idyllic charm, amalgamated with Hellenic gastronomy of mousaka, souvlaki, ouzo emporia and euphoria of the rhyme and rhythm of bouzouki, Byzantine and Spanoudakis music. A plethora of basic and didactic themes in the sphere of orthopaedics and traumatology, such as trauma of the musculoskeletal system, arthroscopic and arthroplasty surgery, pediatric orthopaedics, poly-trauma, podiatric surgery, carpus and dactylic surgery with traumatic and genetic anomalies, microsurgery, spondylopathies like scoliosis, kyphosis and spondylolisthesis, osteoporosis and pharmacologic and prophylactic therapeutic policies with be emphasized. Diagnostic methods and etiological therapy of traumatic, non - physiological and pathological syndromes, therapeutic schemes and strategies, will be analyzed and synthesized at this academic symposium on the...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Ancient Greek vs Ancient Chinese
  • Essay on About the Ancient Aztec Language
  • English Language 2014 QP Essay
  • English as a Second Language Research Paper
  • Summary of Politics and the English Language Essay
  • Essay about english language
  • Relationship Between Ancient Greek to Ancient Languages Essay
  • Politics in the English Language Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free