The Emperor and the Kite.

Topics: The Ugly Duckling, Snow White, Snow White and the Seven Dwarfs Pages: 13 (3852 words) Published: August 8, 2011
The emperor and the kite.

TITLE:The emperor and the kite.
AUTHOR:Jane Yolein
CHARACTER:Djeow Seow, Emperor, Father
SETTING:China
PLOT:
Once in ancient China, there lived a princess who was the fourth daughter of the emperor. She was very tiny. In fact, she was so tiny that she was named Djeow Seow, which means “The Smallest One”. Because she was so tiny, she was not thought very much of. But then, he was a monk and given to such thoughts as for Princess Djeow Seow, she thanked him each day for his prayer. Then she went back to flying her toys.

For the wind can trouble the water of a still pond. And there were evil men plotting against the emperor.
Then they road back to the place and declared that the emperor was dead. And so she crept to the edge of the wide, treeless plain. And there she built a hut of twigs and branches. And there she would sail her stick-and-paper kite. To the kite string she tied a tiny basket field with rice and poppy seed, cakes, water chest nuts, and green tea.

MORAL LESSON:
To take care many toys.

ULAT SA PAGBASA

PAMAGAT:Tanging Yaman
MAY-AKDA:Marie Estacio
TAUHAN:Aling Sonita
Jared
Toni
Kristine
TAGPUAN:Sa bahay
BANGHAY:

May tatlong anak si Aling Sonia na nagkahiwalay-hiwalay dahil sa sariling interest at inggitan. Nagkaroon ng sakit si Aling Sonia na Alzheimer’s disease o sakit sa utak. Ang unang anak na si Toni ay naghihirap dahil sa naging barumbado ito noong kabataan pa niya. Ang ikalawa ay si Jared na hinahangahan ng kanyang pamangkin dahil sa ito ay magaling sa pagpaplano. Ang ikatlo ay si Kristine na nakapag-abroad ngunit hindi siya masaya dahil hindi siya mahal ng kanyang mga anak. Umuwi si Kristine dahil nalaman niya na may sakit sa utak ang kanilang ina at malala na raw ito. Dito na sila nag-usap-usap at nagkasabihan ng sama ng loob sa isa’t isa. Sila ay nagkabati-bati na at nagmahalan. Inalagaan nila ang kanilang ina hanggang sa ito ay gumaling na.

NAPULOT NA ARAL:
Wala ng mas hihigit pa sa pamilya dahil dito natin masusubukan ang tatag ng loob at pagkakaisa ng bawat miyembro ng pamilya. Ang pamilya ang Tanging Yaman sa ating buhay kaya dapat natin itong pangalagaan.

PAMAGAT:Ang Tatlong Magkakaibigan
MAY-AKDA:Melly E. Supal
TAUHAN:Reina
Felly
Nelly
TAGPUAN:Sa Kubo
BANGHAY:

Sina Reina, Felly at Nelly ay ang tatlong magkakaibigan na parehong minamaltrato ng kanilang mga magulang. Sila ay lumayas at tumira sa isang kubo hanggang sa sila ay nakapag-asawa at nagkaroon ng mga anak. Isang araw sila ay namasyal at may natagpuan silang tatlong matatandang halos mamatay na sila sa gutom. Tinulungan nila ang mga ito at pinakain ng marami. Nalaman nalang nila na sila pala ang mga ina nila. Nag-iyakan silang mag-iina pati na rin ang mga anak nila at mga asawa nila. Mula noon sila ay namuhay ng masagana at payapa na walang nang-aapi.

NAPULOT NA ARAL:
Wag mang-api at maging marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo kahit anuman ang nagawa nila.

I. TITLE:Little Sheperd of Kingdom Come
II. AUTHOR:Fox Jr.
III. SETTING:In Kentucky
IV. CHARACTERS:
A. Chad Wick Buford
* An Industrious Boy
B. Melissa
* Adopted Daughter of the Turneps
* Feel in love with Chad
C. Mayor Buford
* Chad’s Benefactor
D. Margaret Dean
* His ideal girl
E. Jack
* Chad’s Shepherd Dog

V. SUMMARY:
When his foster parents, a kindly mountaineer and his wife dived of plague, young Chad Wick Buford left the mountains and worked as sheepherders for the Turners in a settlement called Kingdom Come. His industry won admiration of the couple, whose daughter Melissa developed a liking for Chad. Sent to school, he became a protege of school teacher Caleb Hazel. During a vacation trip to the logging camps, he got separated from the turners and found himself left in Lexington City where a namesake, Major Buford took him to his house. Working and studying, Chad was be friended by...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Kite Essay
  • Essay on Kite
  • The Kite Essay
  • The Kite Essay
  • Emperor Essay
  • kite Research Paper
  • Kite Essay
  • emperor jones Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free