“the Effect of Study Habits on the Academic Performance of Freshmen Education Students in Xavier University, Cagayan de Oro City, School Year 2008-2009” Bilang Pagtupad Sa Isa Sa Mga Pangangailangan Ng Asignaturang

Pages: 7 (1781 words) Published: March 16, 2011
Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, ang panahong – papel na ito na pinamagatang Mga Kadahilanan na Nakakaapekto sa Pag-aaral ng Estudyante sa Ikatlo at Ika-apat na Taon sa Unibersidad ng Perpetual Help System - Laguna ng Kolehiyo ng Occupational Therapy sa Ikalawang Semestre ng Taong - Akademiko 2010-2011 ay inihanda at iniharap ng mga mananaliksik mula sa kolehiyo ng Occupational Therapy na sina: Caabay, Ermar A.

Nabo, Eunice Angelie C.
Quito, Mark Kayvin P.
Tan, Levita T.

Tinanggap sa ngalan ng Departamento ng Filipino Kolehiyo ng OT, UPH – DJGTMU, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik Teresita E. Saide

Propesor
PASASALAMAT
Ang mga mananaliksik ay nais pasalamatan ang mga taong ito na walang sawang sumuporta at tumulong upang maisagawa at matapos ang pamanahong-papel na ito: Kay kagalang-galang Propesor Teresita E. Saide, Guro sa Filipino 2, para sa kanyang walang sawang paggabay at pagsuporta sa pagsagawa ng pananaliksik na ito. Sa mga estudyante ng Occupational Therapy sa Unibersidad ng Perpetual Help System, salamat sa malugod at maayos na pagsagot sa aming talatanungan na kinakuhaan namin ng mahahalagang datos. Sa mga magulang, salamat sa walang sawang pagmamahal, suporta at pagkalinga na nagbigay ng inspirasyon upang matapos ang pamanahong-papel na ito. Sa mga matulunging kamag-aral na sina Patrick, Betina, Camille, Dianne at Alyssa, salamat sa inyong walang sawang pagtulong moral at pinansyal.

Sa maawain at mapagmahal na Panginoon na laging nand’yan upang tayo’y patnubayan sa anumang gawain.
Ermar A. Caabay
Mark Kayvin P. Quito
Eunice Angelie C. Nabo
Levita T. Tan

Talaan ng Nilalaman
Kabanata I. Ang Suliranin at Kaligiran Nito
1.Introduksyon
2.Layunin ng Pag-aaral
3.Kahalagahan ng Pag-aaral
4.Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral
5.Depinisyon ng mga Terminolohiya
Kabanata II. Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura
Kabanata III. Disenyo at Paraan ng Pananaliksik

Kabanata IV. Presentasyon at Interpertasyon nga mga Datos
Kabanata V. Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon

KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

1. Introduksyon

Sa panahong ito, ang mga estudyante ay nakakaranas ng hirap sa pagpopokus ng kanilang sarili sa pag-aaral. Maraming interupsyon na nakakagulo sa kanilang pag-iisip. Dahil sa mga bagay-bagay na nakapaligid sa mga ito. Ang pagkakatuto ng isang estudyante sa akademik ay maaaring malaman sa grado na kanyang nakuha pagkatapos ng isang panahon ng pag-aaral. Pinaniniwalaan na ang grado ay pangunahing tagapagpahiwatig ng natutunan ng isang estudyante. Kapag ang estudyante ay nakakuha ng mataas na marka maaari nating sabihin na siya ay maraming natutunan; kapag ang estudyante naman ay nakakuha ng mababang marka maaari nating sabihin na kakaunti lamang ang kanyang natutunan.

Base sa ilang pag-aaral, kanilang natuklasan na mayroong ilang bagay na nakakaapekto sa pag-aaral ng estudyante. Ang kasarian, antas ng IQ, kaugalian sa pag-aaral, natapos ng magulang, bilang ng mga

TALATANUNGAN
Magandang araw po! Kame po sina Ermar A. Caabay, Levita T. Tan, Mark Kayvin P. Quito at Eunice Angelie C. Nabo, mananaliksik mula sa pangkat ng P1A2 ng Kolehiyo ng Occupational Therapy, Unibersidad ng Perpetual Help System Laguna na nagsasagawa ng isang sarbey para sa pamanahong-papel sa paksang “Mga Kadahilanan na Nakakaapekto sa Pag-aaral ng Estudyante sa Ikatlo at Ika-apat na Taon sa Unibersidad ng Perpetual Help System - Laguna ng Kolehiyo ng Occupational Therapy sa Ikalawang Semestre ng Taong - Akademiko 2010-2011. Hinihiling po naming ang inyong kooperasyon at matapat na pagsagot ng talatanungang ito. Maraming Salamat po! I. Personal na Katanungan

Pangalan(opsyonal):__________________________ Edad:______...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Bullying in School and its Effects to the Students' Academic Performance
  • The Effects of Study Habit to Freshmen Students of University of Mindanao Essay
  • effects of cellphone use of freshmen students of BISU Clarin to their study habits Essay
  • Essay on The Effectiveness of Study Habits to Academic Performance of Freshmen Students of PUPQC
  • the effects of social networks to academic performances of the students Essay
  • Effect of Study Habits on Academic Performance of High School Students Essay
  • Pagsusuri ng Serbisyong Kaloob ng COoperatiba ng PSHS-CVC sa mga Estudyante ng PSHS-CVC Essay
  • Effects of Study Habits in Academic Performance Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free