Teorija Igara

Pages: 24 (6182 words) Published: January 4, 2011
[pic]

Seminarski rad

TEORIJA IGARA
(Nešov ekvilibrijum)

Student: Jelena Mutić 120/08 Mentor:Prof.dr Zoltan Baracskai Komentor: mr Stevica Stojanović

Banja Luka, decembar 2008 god.

SADRŽAJ

1.UVOD…………………………………………………………………………………3 2. TEORIJA IGARA…………………………………………………………………….4 2.1. Istorija teorije igara………………………………………………………………..5 2.2. Osnovni pojmovi i principi teorije igara…………………………………………..6 2.3. Primjena teorije igara i čime se bavi teorija igara…………………………………6 2.4. Faze analize zasnovane na teoriji igara……………………………………………7 2.5. Pregovaračke igre………………………………………………………………….8 2.5.1. Nešov ekvilibrijum………………………………………………………………9 2.5.2. Simetrične igre…………………………………………………………………..11 2.5.3. Asimetrične igre…………………………………………………………………13 2.5.4. Igre bankrotstva i uslov nezavisnosti od irelevantnih alternativa……………….17 3. ZAKLJUČAK………………………………………………………………………...21 4. LITERATURA……………………………………………………………………….22

1. UVOD

U svakodnevnom životu, podjednako poslovnom i privatnom, okruženje često nije amorfna masa, već po pravilu srećemo pojedince ili (interesne) grupe čije su aktivnosti relevantne, a ponekad i presudne za naše odluke. Istovremeno, naše aktivnosti imaju povratni uticaj na odluke istih subjekata ili grupa, pa konačni rezultati koje svako od nas postiže predstavljaju proizvod brojnih individualnih odluka i njihovih interakcija. Ponekad se ovi uticaji zasnivaju na saglasnim interasima, dobroj volji i želji da pomognemo jedni drugima, dok u drugim slučajevima proističu iz konfliktnih interesa, animoziteta, pa i neprijateljstva. Situacije djelimičnog ili potpunog konflikta između različitih donosilaca odluka nazivamo igrama.

Teorija igara predstavlja matematičku teoriju i metodologiju koja se koristi za analizu i rješavanje konfliktnih i djelimično konfliktnih situacija u kojima učesnici imaju suprotstavljene interese. Razmatranje situacija u kojima dva ili više subjekata donose odluke u uslovima sukoba interesa nazvano je teorijom igara zato što tipične primjere ovakvih situacija predstavljaju različite društvene igre, kao što su sportske utakmice, kartaške igre (poker, bridž i sl.), šah i td. Naravno, iako je veći dio termina koji se koriste u okviru matematičke teorije igara sličan terminologiji društvenih igara, teorija igara ima mnogo širu primjenu i koristi se za modeliranje konfliktnih situacija u matematici, politici, ekonomiji, vojnoj strategiji i td. Pri tome, neophodno je istaći da metodi teorije igara služe za analizu i rješavanje takvih konfliktnih situacija koje karakteriše višekratno ponavljanje pojedinih odluka o mogućem razrješenju sukoba interesa između učesnika, tj. igrača.

Prvi radovi iz domena teorije igara datiraju još od prve polovine devetnaestog vijeka, od radova Cournot-a i Bertrand-a, koji su nagovijestili mogućnost korišćenja teorije igara za potrebe ekonomske analize, posebno u analizi proizvodnje i cijena. Međutim, ideju opšte teorije igara na teorijski konzistentan način prvi su predstavili John von Neumann i Oskar Morgenstern 1944. godine u svom fundamentalnom radu “Teorija igara i ekonomsko ponašanje”. U tom radu pokazano je da se mnogi ekonomski problemi mogu veoma uspešno modelirati korišćenjem teorije igara i predstavljene su igre u ekstenzivnoj i normalnoj formi. U poslijeratnom periodu razvoj i usavršavanje teorije igara predstavlja predmet interesovanja mnogih istaknutih matematičara i ekonomista. Može se slobodno reći da u poslijeratnom periodu skoro da nijedno područje ekonomske analize i matematičkog modeliranja ekonomskih pojava nije ostvarilo toliku ekspanziju i razvoj kao što je to slučaj sa teorijom igara.

2. TEORIJA IGARA

Teorija igara predstavlja matematičku teoriju koja se bavi racionalnim odlučivanjem u konfliktnim ili djelimično konfliktnim uslovima, kada međusobna...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Teorija Knjizevnosti Essay
  • Ievads Mikroekonomikas Teorijā Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free