Tamadun Islam

Pages: 22 (5256 words) Published: August 4, 2010
PENGAJIAN TAMADUN ISLAM Sejarah, Pencapaian dan Masa Depannya Mohd. Liki Hamid (ed.) Terbitan Pertama 2002 PTS PUBLICATIONS & DISTRIBUTOR SDN. BHD.

TAKRIF DAN PRINSIP-PRINSIP TAMADUN

Takrif tamadun A.Perspektif tamadun islam >Ibnu Khaldun – kemuncak pembangunan yang berkait dengan peningkatan kemewahan dan minat kepada pelbagai aspek industri yang boleh mempertingkatkan kualitinya.

B.Perspektif tamadun barat >Arnold Toynbee – suatu sistem masyarakat yang dapat membantu manusia menambah hasil pengeluaran.

C.Perspektif tamadun melayu >Abu Bakar Hamzah – sesuatu yang lahir dan berkembang bersama-sama dengan kehidupan manusia(abstrak dan material).

Prinsip-prinsip asas tamadun A.Sosioekonomi Kehidupan menetap >> pertumbuhan ekonomi >> peningkatan hasil pengeluaran >> pertambahan jumlah penduduk >> kepimpinan dan susun lapis sistem social >> pengkhususan kerja dan hasil kerja >> pertukaran hasil kerja.

B.Interaksi manusia dan alam interaksi seseorang manusia dengan alam sehingga mencetuskan nilai-nilai spiritual terhadap alam dan pengalaman(peng+alam+an) kepada diri sendiri tidak akan sempurna tanpa penglibatan manusia lain.

C.Persaingan manusia ~kehendak manusia tidak pernah terbatas.Antara faktor yang mempengaruhinya ialah; i)peningkatan usia ii)perubahan psikologi iii)perubahan cara hidup ~Terdapat 2 batasan dalam memenuhi kehendak manusia yang menyebabkan manusia terpaksa bersaing untuk menampungnya; i)batasan keupayaan diri yang dimilikinya ii)batasan sumber yang diperlukannya PEMBINAAN PERKEMBANGAN DAN KEMEROSOTAN TAMADUN

Model-model tamadun ~Ibnu Khaldun(1332-1406)

Tahap awal atau kelahiran (kekitaan atau assabiyah)

Tahap kehidupan menetap atau bertamadun dicirikan oleh kelahiran sistem pemerintahan (pertumbuhan Bandar dan stratifikasi social)

Tahap lemah atau kejatuhan (konflik politik dan krisis ekonomi)

~Malik Bennabi(1905-1973)

Masyarakat pra-tamadun (belum mantap terhadap aspek –aspek kebendaan,idea dan kemanusiaan) seperti;sembah berhala,semangat kabilah,dan keterbatasan interaksi sosial.

Masyarakat bertamadun (peringkat awal budaya baru berteraskan islam) seperti;perluasan hubungan silaturahim dan cetusan idea-idea intelek

Masyarakat pasca-tamadun (peringkat kejatuhan) seperti;kebekuan idea dan penyelewengan agama

Kandungan tamadun ~Pada tahap paling minimum,kandungan tamadun mempunyai 6 ciri asas;a)kehidupan di Bandar b)sistem pemerintahan dan kerajaan c)bahasa dan tulisan d)sistem perundangan e)agama dan sistem kepercayaan f)pengkhususan dalam pekerjaan

Hubungan dalam tamadun ~Maksud;kekuatan-kekuatan yang terbentuk disebalik elemen-elemen penting dalam tamadun. ~Hubungan paling dominan;i.agama >jatuh bangunnya sesebuah tamadun atau kerajaan selari dengan jatuh bangunnya sesuatu agama. >agama mempunyai hubungan fungsi dengan unsur-unsur tamadun yang lain seperti; a-moral b-etika c-ekonomi d-undang-undang estetika dan sains >tamadun islam ialah tamadun agama bukannya tamadun bangsa atau wilayah. ii.ketenteraan >persaingan dan perebutan kuasa pada peringkat intra-tamadun(persaingan antara negara-negara Eropah dalam gerakan imperialisme dan kolonialisme)dan antara tamadun menyebabkan penggunaan ketenteraan atau militer semakin ketara. >kesan hubungan ini- nilai-nilai negatif lebih banyak daripada positif seperti; a-peperangan b-balas dendam iii.pasaran >transformasi telah berlaku dalam peranan pasaran sehingga dapat menentukan jatuh bangunnya tamadun. >nilai-nilai moral terabai akibat daripada penekanan yang berlebihan terhadap “consumerisme” oleh pasaran barat yang menganggap seseorang itu memang individualistic secara semulajadi dan tidak perlu mempedulikan orang lain.

Faktor pembinaan,perkembangan dan kemerosotan tamadun 1)Pegangan kepada agama >amat signifikan dengan tamadun islam yang memang merupakan tamadun agama.

2)Keselesaan hidup dan kemewahan >menanamkan didalam jiwa manusia sifat-sifat negative seperti lalai,ego dan materialistik tanpa ambil...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Islam
  • Essay about Islam
  • Islam Essay
  • Essay on Islam
  • Political Islam Essay
  • Islam in the 1600s Essay
  • Islam and Terrorism Essay
  • Islam & Sciece Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free