Talumpati

Pages: 1 (286 words) Published: March 15, 2011
Name: Balcita, Byrone S. Date:
Yr&Sec: IT 1-A Instructor: Ms. Reolalas
PAMANTASAN NG MONTALBAN, AKING PAARALAN

Magandang umaga sa inyong lahat ng nandito ngayon na nakikinig, narito ako sa inyong harapan upang ibigay o sabihin sa inyo ang aking simpleng talumpati para sa ating paaralang Pamantasan ng Montalban, ang aking paksa ay Pamantasan ng Montalban, aking paaralan. Sa talumpati kong ito wala akong anumang ibig sabihin sa sasabihin ko sa inyo sapagkat ito ay opinyon ng ibang tao na aking narinig tungkol sa pamantasan ng montalban. Ang Pamantasan ng Montalban na kung titignan ay isang paaralang tila kinalimutan na ng nasa nakatataas sapagkat maraming silya ang sira-sira, kulang na mga gamit sa paaralan, kulang sa pasilidad at hindi sementadong daan, na minsan ay sinasabi ng ibang tao na Pamantasang Maputik, at Pamantasang Maalikabok. Ngunit wag nating tignan sa panlabas na anyo, ika nga nila “don’t judge the book by it’s cover” tignan natin sa mabuting paraan, kahit na kulang, kahit na kulang sa pasilidad, ang mga guro ay di nagkukulang sa pagtuturo, na kahit minsan ay walang maibigay na sweldo ang mga guro, nagtuturo pa rin sila sapagkat alam nila na kailangan ng mga mag-aaral ang pagtuturo ng mga guro. Ang masasabi ko lang Masaya ako sapagkat ako ay bahagi ng paaralang ito. Kahit na di sikat ang paaralan na aking pinapasukan para sakin hindi iyon ang mahalaga ang mahalaga ay ang magandang edukasyon na ibinigay ng pamantasan. At kahit na pamantasan lang ito ng montalban ayos lang yon sakin. Ang huli ko nalang na masasabi ay “kahit na may motor ka kung wala ka naming utak wala rin.. wlang konek diba?.. Salamat sa inyong pakikinig saking maikiksing talumpati ….
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Talumpati Essay
  • Talumpati Essay
  • Essay about talumpati tungkol sa kalikasan

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free