System & Process of Controlling

Topics: Control theory, Process control, Management Pages: 16 (1390 words) Published: July 26, 2009
System & Process of Controlling
27.06.09

อ.วีระ กีรติเกรียงไกร
วันเสาร์ที่ 27 มิถนายน 2009 ุ

ใหใสเลข 1-9 ลงในชองโดยทุกแถว จะตองบวกไดเทากับ 15 เลขที่อยู* ด,วยกัน ไม*ได, 123 789

8 3 4

1 5 9

6 7 2

159 168 249 258 267 348 357 456

วันเสาร์ที่ 27 มิถนายน 2009 ุ

การคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking) “การคิดอยางเปนระบบ หมายถึง การคิดในลักษณะที่ครบวงจร โดยคำนึงถึงสวนตาง ๆ ที่มี การเชื่อมตอกันทั้งโดยตรงและโดยออม เปนการคิดอยางมีหลักการ มีการจัดระเบียบ คิดอยางเปนกระบวนการ และคิดอยางมีเหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร”

วันเสาร์ที่ 27 มิถนายน 2009 ุ

การคิดอยางเปนระบบ (Systematic Thinking) การคิดอยางเปนระบบชวยใหเราสามารถบรรลุเปาหมาย แกไขปญหา หรือ แกไขสถานะการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องงาน และ ชีวิตสวนตัว เนื่องจากการคิดอยางเปนระบบจะชวยใหเราสามารถ เห็นถึงสาเหตุของปญหา วิธีการแกไขปญหา และการปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

วันเสาร์ที่ 27 มิถนายน 2009 ุ

Controlling
การควบคุม มีความสัมพันธ;โดยตรงกับ การวางแผน เพื่อให,มั่นใจได,ว*าการดำเนินงาน เปHนไปตามแผนงานที่วางไว,

วันเสาร์ที่ 27 มิถนายน 2009 ุ

Standard, Monitoring & Correction

Management Cycle

การวางแผนแสดงถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการควบคุม การควบคุม ทําให้แน่ใจแผนจะถูกนําไปปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ ดังนั้น การ วางแผนและการควบคุมจึงสอดคล้องและสนับสนุนซึ่งกัน วันเสาร์ที่ 27 มิถนายน 2009 ุ

thermostat

วันเสาร์ที่ 27 มิถนายน 2009 ุ

Type of Controlling
1. Feedforward controls ม* ุ ง เน, น การควบคุ ม ก* อ นเริ ่ ม กระบวนการ เพื่อการปJองกันไม*ให,เกิดปKญหา เช*น การ ซ*อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ;ตามระยะเวลา ระบบความปลอดภัย การฝRกอบรม ระบบงบ ประมาณ วันเสาร์ที่ 27 มิถนายน 2009 ุ

Type of Controlling
2. Concurrent controls เปHนการควบคุมระหว*างกระบวนการ เพื่อ ช* ว ยให, ก ารทำงานเปH นไปได, อ ย* า งราบรื ่ น เช*น ระบบนำร*อง ปJายแสดงวิธีการใช,งาน ระบบการปJอนข,อมูลในคอมพิวเตอร; ระบบ ควบคุมคุณภาพต*าง ๆ วันเสาร์ที่ 27 มิถนายน 2009 ุ

Type of Controlling
3. Feedback controls มุ*งเน,นการให,ข,อมูลย,อนกลับหลังจากเสร็จ สิ ้ น กระบวนการ เพื ่ อ การวางแผนและ ออกแบบกระบวนการ เช*น รายงานต*าง ๆ ทั้งในด,านการตลาด การผลิต การเงิน

วันเสาร์ที่ 27 มิถนายน 2009 ุ

Controlling Process
Establish Performance Standards
สินค้า/บริการ กระบวนการ แรงงาน วัตถุดิน เวลา ต้นทุน งบประมาณ

Compare
ส่งสัญญานเตือน

3

Measure Actual Performance
บันทึกวัดผลการทํางานจริง รายงาน สัมภาษณ์ การสังเกตุ การประเมินข้อมูลทางสถิติ

1

Take Corrective Action

2

4

วิเคราะห์สาเหตุ ปรับลดมาตรฐาน หาแนวทางแก้ไข ดําเนินการแก้ไข ดําเนินการ

วันเสาร์ที่ 27 มิถนายน 2009 ุ

Establish Performance Standards

การกําหนดมาตรฐานของผลงาน เกิดขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการ วางแผน ซึ่งมาตรฐานจะเป็นตัววัดผล ดังนั้นมาตรฐานจะ ต้องกําหนดอย่างชัดเจน ระบุทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา เวลา วัตถุดิบ / วัสดุ เครื่องจักร/อุปกรณ์ ต้นทุน งบประมาณ

วันเสาร์ที่ 27 มิถนายน 2009 ุ

Measure Actual Performance

การวัดผลการทํางานจริง ซึ่งจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ข้อมูล อาจจะได้มาจากการจัดทํารายงานทั้งลายลักษณ์ อักษร รายงานโดยวาจา การสังเกตุ การประเมินข้อมูลทาง สถิติ ฯลฯ

วันเสาร์ที่ 27 มิถนายน 2009 ุ

Compare Measured Performance Against Established Standards

การเปรียบเทียบผลการทํางานจริง กับ มาตรฐานที่กําหนด ไว้ ซึ่งอาจจะกําหนดค่าเบี่ยงเบนที่รับได้ เพื่อให้กระบวนการ สามารถดําเนินการต่อไป และเป็นช่วงที่ต้องทําการแก้ไข เพื่อไม่ให้เกิดปัญหามากขึ้น

Q
x x x x x x x

มาตรฐาน ค่าเบี่ยงเบน

t
วันเสาร์ที่ 27 มิถนายน 2009 ุ

Take Corrective Action

การดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยการระบุสาเหตุของปัญหา หากมีสาเหตุจากการดําเนินงานในกระบวนการก็สามารถ แก้ไขได้ทันที แต่หากมีสาเหตุมาจากกระบวนการอาจจะ ต้องทําการแก้ไขโดยการปรับปรุงกระบวนการใหม่ การแก้ไขหน้างานก่อให้เกิดประสิทธิผล การแก้ไขกระบวนการจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

วันเสาร์ที่ 27 มิถนายน 2009 ุ

Characteristics of the Controlling Process
เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เมื่อสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้ว ก็ จะก่อให้เกิดมาตรฐานใหม่ นําไปสู่การวิธีการวัดผลใหม่ ๆ และปัญหาใหม่ คนมักจะมีความรู้สึกด้านลบต่อกระบวนการควบคุม แม้ว่า เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็ตาม กระบวนการควบคุ ม มี ค...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Controlling Systems
  • Essay on Controlling
  • Essay about Controlling
  • Advantages of a Process Costing System Essay
  • Controlling Essay
  • Proposal for Automation Home Controlling System Essay
  • System Procurement Process Essay
  • The Process of Acquiring an Information System Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free