Swot Analysis Swot

Topics: SWOT analysis, Strategic management, Forecasting Pages: 26 (831 words) Published: August 13, 2010
บทที่ 2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์

ดังที่ได้นำเสนอไว้ในบทที่ 1 ว่าก่อนที่จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรนั้น จะต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรว่ามีสถานภาพและลักษณะอย่างไร ภายในองค์กรมีจุดแข็ง จุดอ่อน และสภาวะแวดล้อมภายนอกก่อให้เกิด โอกาส และ ข้อจำกัดแก่องค์กรอย่างไร

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกในด้านต่างๆ ทำให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงโอกาสและข้อจำกัดที่เกิดจากสภาว

ะแวดล้อมภายนอก ดังนั้นหน้าที่ที่สำคัญของผู้บริหารที่ต้องพิจารณาคือทำอย่างไร

องค์กรจึงจะสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น และหาวิถีทางในการหลีกเลี่ยงจากข้อจำกัดที่มีอยู่

การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์กรทำให้ทราบว่าองค์กรมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอย่างไร ตลอดจนมีความสามารถในด้านใดบ้าง เพื่อที่จะได้นำความสามารถหรือจุดแข็งที่มีอยู่มาใช้ในการดำเนิ

นงานที่มีโอกาสเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

สำหรับสิ่งที่เป็นจุดอ่อนขององค์กรก็รีบดำเนินการแก้ไขโดยเฉพาะ

จุดอ่อนในเรื่องที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานในอน

าคต จะต้องรีบแก้ไขโดยด่วนและหลีกเลี่ยงที่จะใช้ความสามารถหรือทรัพ

ยากรไปทำในสิ่งที่มีอุปสรรคหรือข้อจำกัดเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแ

ปลงของสภาวะแวดล้อม

แนวคิดเรื่องการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมช่วยให้เรากำหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างสอดค

ล้องกับบริบททั้งหลายที่เกี่ยวพันกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก องค์กรจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นเข้าทำนอง “รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจึงเป็นพื้นฐานสำคัญของการกำหนดยุทธศาส

ตร์จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นเหมือนภาคบังคับที่ไม่อาจเลี่ยงได้ - หลายๆ หน่วยงานวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยให้ความสำคัญกับมันในลักษณะที่

เป็น “กระบวนการ” คือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จำต้องมี จึงทำในลักษณะขอไปที หรือทำแล้วไม่ได้นำข้อมูลจากการวิเคราะห์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ - การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมไม่ควรยึดติดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตม

ากจนเกินไป แต่ควรให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้

นในอนาคตมากกว่า
- การวิเคราะห์ควรมองแบบ Outside – In คือมีมุมมองในทัศนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกด้วย ไม่ใช่ Inside – Out หรือมองจากภายในแต่เพียงอย่างเดียว - การวิเคราะห์ SWOT สามารถนำมาใช้ได้กับการวางยุทธศาสตร์ในทุกๆ ระดับนับตั้งแต่การกำหนดวิสัยทัศน์ การกำหนดยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ หรือแม้กระทั่งแผนปฏิบัติ (Action Plan) เพราะไม่ว่าเราจะเขียนแผนยุทธศาสตร์ในระดับใด ก็ควรจะต้องคำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่จะเป็นโอกาส-อุปสรรค และจุดแข็ง-จุดอ่อนอยู่เสมอ

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมกับการกำหนดทิศทางองค์กร

หลายๆ ท่านที่ได้ศึกษาหลักสูตรทางด้านยุทธศาสตร์/กลยุทธ์มาแล้วอาจจะพบว่า ในบางหลักสูตรนั้นจะสลับขั้นตอนกับการกำหนดทิศทางองค์กร แต่ในหลักสูตรนี้เลือกที่วางขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาไ

ว้เป็นลำดับแรก จากนั้นจึงเข้าสู่ขั้นตอนการวางทิศทางขององค์กรหรือหน่วยงานต่อ

ไป โดยมีสมมติฐานว่าการวางทิศทางขององค์กรควรเกิดจากการวิเคราะห์ส

ภาพแวดล้อมซึ่งมองจากปัจจุบันไปยังอนาคตเป็นหลัก การวางทิศทางขององค์กรโดยขาดการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน อาจเป็นอันตรายต่อการดำเนินงานในอนาคต แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์โดยอ้างอิ

งจากสภาพแวดล้อมทั้งหมด เราวิเคราะห์สิ่งต่างๆ เหล่านี้เพื่อให้รู้สภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตจะเป็นเช่นไร

แต่เราจะตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมนั้นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

เช่น เราอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนกฎเกณฑ์บางอย่าง ต้องเปลี่ยนแปลงความเชื่อส่วนใหญ่ของสังคม ในบางองค์กรแล้วอาจวางแผนกลยุทธ์โดยขาดสมมติฐานเหล่านี้ เพราะยึดติดกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอดีตและปัจจุบันมากเกินไป โดยลืมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวแปรบางอย่างเพื่อให้การกำหนดยุทธศาสต

ร์เป็นไปในทิศทางที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง

กับองค์กรมากยิ่งขึ้น

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

ขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

การที่สภาวะแวดล้อมภายนอกมีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ทำให้เป็นการยากที่จะทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงและอิทธิพลข

องสภาวะแวดล้อมภายนอกได้อย่างถ่องแท้ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องทำการวิเคราะห์และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของส

ภาวะแวดล้อมภายนอก ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ รวม 3 ขั้นตอนได้แก่ การตรวจสอบ (Scanning) การพยากรณ์ (Forecasting) และ การประเมิน (Assessing)

1. การตรวจสอบ (Scanning) ได้แก่การศึกษาหรือตรวจสอบถึงปัจจัยในด้านต่างๆ ของสภาวะแวดล้อมภายนอก...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Swot Analysis Swot Essay
  • SWOT analysis Research Paper
  • Swot Analysis Research Paper
  • Swot Essay
  • Swot Research Paper
  • Essay on Swot Analysis
  • Essay about Swot Analysis
  • SWOT analysis Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free