Summary of French Literature History

Pages: 6 (1079 words) Published: September 22, 2010
Classicisme:
Valt samen met de bloeiperiode van koning Lodewijk XIV (1660-1685). Periode van rust, evenwicht, volmaaktheid, absolute macht.
Literatuur:
Schrijvers uit classicisme zetten ideeën Klassieke Oudheid door. - Orde, discipline, soberheid en eenvoud.
- uitdaging om in strakke richtlijnen goede literatuur te schrijven - namen genres over, imiteerden stijl en pasten theorieën uit oudheid toe. Optimistische levensvisie, later meer pessimisme: Molière, La Rouchefoucauld en Jean de la Fontaine negatief over de opportunistische mens. Jean Racine heel negatief, beschouwde mens als krachteloos slachtoffer van zijn driften.

Theater:
Toneel belangrijkste literaire genre in deze tijd. Ook hier klassieke regels.
- 5 bedrijven
- eenheid van handeling, tijd, plaats
- adellijke personages, om voorbeeld te geven
- intrige bij voorkeur uit mythologie of klassieke geschiedenis
- welgemanierdheid in acht, geen ordinaire ruzies, duels of scheldpartijen
Molière:
Auteur Klassieke komedies, trok zich weinig aan van ‘klassieke’ regels. Publiek vermaken belangrijker. Zedenkomedies: hekelt misstanden uit die tijd. Karakterkomedies: dreef spot met menselijke tekortkomingen (gierigheid, zelfbedrog, verwaandheid). Veel van Molières stukken bevatten elementen van alledrie (+klucht).

Bepaalde types komen steeds terug:
- lachwekkend persoon (vader)
- jonge verliefden (liefde tegengewerkt door vader)
- bediendes die vader bespotten en verliefden helpen
- personen met gezond verstand die middenweg kiezen

Molière na optreden voor de Koning eretitel. Hofleverancier van de koning. Leverde op bestelling stukken. Kerk niet tevreden, sloot komediespelers uit van communie etc. Net als tovenaars en godslasteraars en zondaars. Komedie werd door de kerk dus als slecht gezien.

Klucht: uitsluitend om te lachen, banale middelen, korter dan komedie en mist een serieuze moraal.

Le Malade imaginaire
Monsieur Purgon doet altijd maar ziekjes, gelooft alle doktoren en denkt dat hij van alles heeft. Zijn bediende Toinette wil hem dit uit zijn hoofd halen en doet zich voor als dokter. Zij stelt voor zijn arm en oog weg te halen. Hij schrikt hier zo van dat hij nooit meer een dokter wil zien.

L’Académie Francaise: in die tijd officieel instituut van 40 schrijvers die ‘klasssieke’ theorie aanhielden. Waakte over naleving en loofde of bekritiseerde schrijvers. Fel tegen Molière.

Pierre Corneille:
Dichter en toneelschrijver. Erg populair, schreef klassieke tragedies, waarin held al zijn hartstochten overwon. Held moet vaak kiezen tussen familie en persoonlijk geluk (liefde). Held heeft sterke wil, kiest steevast voor eer van familie, dramatisch gevolg: verlies van liefde. Na veel moeite komt daarna alles toch goed, dit was een belangrijke overtreding van klassieke regels, waarin geen happy-end voorkwam.

Le Cid
Ruzie tussen vaders van twee geliefden. Belediging > zoon moet vader van zijn geliefde doden. Zijn geliefde moet uit eer wraak nemen en vraagt de koning om ‘recht’. Rodrigue moet dood. Chimène komt dan thuis waar Rodrigue is, en die zegt dat zij hem mag doden om wraak te nemen. Dit kan zij niet omdat ze nog van hem houdt.

Jean Racine
Beroemdste tragedieschrijver van Classicisme, pessimist, klassieke tragedies. Held krijgt net als bij Corneille onmogelijke keuzes, maar weet deze niet goed te maken> wordt slachtoffer van eigen hartstochten, die hem onafwendbaar naar de dood leiden.

Phèdre
Wanneer Phèdre hoort dat haar man Thésée is overleden durft ze eindelijk haar liefde voor haar stiefzoon Hippolytes te uiten. Hippolyte geschokt en vlucht. Phèdre geschokt wanneer ze hoort dat man niet gestorven is. Verteld hem dat Hippolytes verliefd op haar is geworden, draait het verhaal dus om. Thésée woedend op Hippolytes. Phèdre wroeging, wil toch waarheid vertellen. Komt erachter dat Hippolytes ander heeft gevonden, Phèdre zegt uit jaloezie toch niets dan. Wanneer Thésée aan Hippolytes schuld twijfelt...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • history Essay
  • History of Essays
  • history Essay
  • HISTORY Essay
  • history Essay
  • history Essay
  • history Research Paper
  • history Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free