Strategic Management and Company

Topics: Strategic management, Qualitative research, Research Pages: 61 (15751 words) Published: October 14, 2014
Internal and external analysis
Case: Markkinointi Pakkaset Oy

Tia-Maria Pakkanen

Degree Thesis
International
Förnamn Efternamn Business
2012

DEGREE THESIS
Arcada
Degree Programme:

International Business

Identification number:
Author:
Title:

Tia-Maria Pakkanen

Supervisor (Arcada):

Sveinn Eldon

Commissioned by:

Markkinointi Pakkaset Oy

This thesis was commissioned by Markkinointi Pakkaset Oy, owner of five HTH Kitchenforum showrooms in Helsinki, Vantaa, Lahti, Lappeenranta and Kouvola. The thesis objective was to investigate the internal and external environments of the case company, find the factors affecting the company’s performance and competitiveness and to make strategic recommendations based on these findings, in order to improve the company’s competitiveness. This research is significant to the company, as research to this extent has not been conducted before. During the last two years the case company has been implementing a significant expansion strategy and, therefore, there have been big changes in the company’s internal and external environments. It is essential for companies to analyze its environments regularly and reassess the direction of its business, in order to further develop its business. This thesis aims at finding solutions to following questions: What is the current state of the case company’s internal and external environment? What strategic recommendations can be made to the company based on these findings? Literature in strategic management was used as the theoretical framework. The theories of value chain, competitive advantage and core competencies were used as the main theories. The qualitative research method was used as the thesis research approach. The qualitative method was chosen as the objective was to find new perspectives and ideas for the company and to get a deeper understanding about researched phenomena. Empirical research was carried out through individual interviews. Interview questions were divided in four main categories. Interview questions were recorded and transcribed. Interviews produced a number of beneficial information to the company. This information will help the company to reinforce and develop its business. Keywords:

Strategic management, internal and external environment,
value chain, core competency, SWOT analysis

Number of pages:
Language:
Date of acceptance:

61
English

OPINNÄYTETYÖ
Arcada
Koulutusohjelma:

International Business

Tunnistenumero:
Tekijä:
Työn nimi:

Tia-Maria Pakkanen

Työn ohjaaja (Arcada):

Sveinn Eldon

Toimeksiantaja:

Markkinointi Pakkaset Oy

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Markkinointi Pakkaset Oy, joka omistaa viisi HTH Keittiöforum myymälää Helsingissä, Vantaalla, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa. Yritys toimii Suomen suurimpana HTH Keittiöforum –merkin jälleenmyyjänä. Opinnäytetyö tehtiin tilaustyönä. Opinnäytetyön tavoitteena oli analysoida yrityksen sisäistä ja ulkoista toimintaympäristöä sekä löytää mahdollisia kehityskohtia SWOT analyysin pohjalta tarkoituksena yrityksen kilpailukyvyn parantaminen. Tutkimus on merkityksellinen toimeksiantajalle, sillä tämän kaltaista tutkimusta ei ole aiemmin suoritettu. Tutkimuksen merkityksellisyyttä lisää myös yrityksen suuri laajentuminen, jonka vuoksi yrityksen sisäinen ja ulkoinen ympäristö on kokenut muutoksia. Tutkimuskysymykset ovat: Minkälainen on yrityksen nykyisen sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön tila? Minkälaisia strategisia suosituksia voidaan tehdä löydettyjen tulosten pohjalta?

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostettiin strategisen johtamisen kirjallisuutta käyttäen. Teoreettinen viitekehys rajattiin käyttäen viiden kilpailuvoiman, arvoketjun, ydinosaamisen ja kilpailuedun teorioita. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttämällä. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä valittiin, koska tutkimuksella haluttiin löytää uusia ideoita ja...


References: Balance Consulting. 2012, Nopea kasvu siivitti Markkinointi Pakkaset Oy:n vahvaan
nousuun
Barney, J. 2007, Gaining sustaining competitive advantage. 3rd Edition. Prentice
Hall.
Barney, J. & Hesterley, W. 2008, Strategic Management and Competitive Advantage. Prentice Hall.
Coulter, M. 2008, Strategic management in action. 4th Edition. Pearson Education.
Frosterus, N. & Roponen, S. 2011, Suomalainen verkkokauppa kasvaa ja kehittyy.
Hamel, G. & Prahalad, C. K. 2006, Kilpajuoksu tulevasta. Original English version:
Competing for the Future
Heikkinen, H. & Huttunen, R. & Moilanen, P. 1999, Siinä tutkija missä tekijä. Atena
Kustannus.
Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. 1997, Tutki ja kirjoita. Tammer-Paino Oy.
Kamansky, M. 2000, Strateginen johtaminen. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.
Kananen, J. 2011, Rafting Through the Thesis Process. JAMK University of Applied
Sciences
Kehusmaa, K. 2012, Strategiatyö – Organisaation voimalähde. Helsingin seudun
kauppakamari / Helsingin Kamari Oy.
Lindroos, J.E. & Lohivesi, K. 2006, Onnistu Strategiassa. 2nd Edition. WSOY.
Lynch, R. 2006, Corporate Strategy. 4th edition. Prentice Hall.
Porter, M. 1985, Kilpailuetu. Original English version: Competitive Advantage –
Creating and Sustaining Superior Performance
Porter, M. 2006, Kansakuntien kilpailuetu. Original English version: The Competitive Advantage of Nations. 2nd Edition. Sane Töregård Agency Ab.
Rissanen, T. 2007, Kilpailu markkinoilla. Kustannusyhtiö Pohjantähti. Vaasa.
Silverman, D. 2005, Doing Qualitative Research. 2nd Edition. Sage Publications Ltd.
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2002, Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi.
Worthington, I. & Britton, C. 2009, The Business Environment. 6th Edition. Pearson
Education Limited
Zimmerer, T. & Scarborough, N. 2002, Essentials of Entrepreneurship and Small
Business Management
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Strategic Management
  • Strategic Management Essay
  • Essay on Strategic management
  • CORPORATE STRATEGIC MANAGEMENT Essay
  • Strategic management Essay
  • Strategic Management Essay
  • strategic management Essay
  • Strategic Management Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free