Spajanje I Pripajanje Nlb Banka

Pages: 10 (2362 words) Published: January 9, 2010
Esej na temu: Spajanje i pripajanje – NLB Banka

Sadržaj

Metodi rasta.....................................................................................................3 Spajanja i pripajanja........................................................................................3 Spajanja i pripajanja – primer NLB banka......................................................6 NLB Continental banka Novi Sad...................................................................6 NLB LHB Banka Beograd..............................................................................6 NLB Banka Beograd.......................................................................................7 Objašnjenje procesa spajanja i pripajanja.......................................................8 Knjigovodstveno evidentiranje i vrednosti mete...........................................10 Zaključak. .....................................................................................................12 Izvori.............................................................................................................13

Metodi rasta

Preduzeća mogu da koriste veliki broj strategija, jedna od strategija podrazumeva rast. Rast može biti organski (interni), investiranje u nove kapacitete, u proširenje kapaciteta i ulaskom u nove delatnosti, ili eksterni, preuzimanjem akcija drugih preduzeća.

Preduzeća se odlučuju na rast, kada postoji velika izvesnost da je tražnja veća od potencijalne aktive koja učestvuje u njenom servisiranju. Do internog rasta dolazi kada je razlika između projektovane tražnje i trenutne proizvodnje veoma mala. Ukoliko je razlika velika i ako na drugim tržištima postoje dobro pozicionirana preduzeća, dolazi do eksternog rasta.

Spajanja i pripajanja

Spajanja i pripajanja predstavljaju oblik eksternog metoda rasta. Ulaz u novo poslovno područje putem spajanja i pripajanja ostvaruje se putem kupovine ili integracije sa postojećim samostalnim preduzećem koje poseduje potrebne izvore (kapacitete, tehnologije, zaposlene). Preduzeće mora znati šta tačno hoće da ostvari strategijom spajanja i pripajanja. Potrebno je dobro poznavanje preduzeća sa kojim se želi spajanje ili kojem želi da se pripoji. Akciju treba sprovoditi u kraćem vremenskom periodu. Strategija mora da bude jasna, a kriterijumi za izbor preduzeća dobro precizirani.

[pic]

Spajanje (merger) je transakcija u kojoj učestvuju dva ili više preduzeća, pri čemu nastaje novo preduzeće, a preduzeća gube pravni subjektivitet. Preduzeće koje je iniciralo transakciju postaje matično preduzeće, a drugo postaje zavisno. Preduzeća prenose svoja prava i obaveze na novonastalo preduzeće. Spajanje se odvija obično između preduzeća približno iste veličine, a način obavljanja je prijateljski. Uglavnom novo preduzeće kombinuje ime iz imena preduzeća koja su se spojila.

Pripajanje (acquisition) predstavlja pripajanje jednog preduzeća drugom, pri čemu preduzeće koje se pripaja gubi pravni subjektivitet. Akcije pripojenog preduzeća se poništavaju, a njegova sredstva i obaveze ulaze u finansijske izvestaje inicijatora pripajanja. Uglavnom spajanje prethodi pripajanju.

U zavisnosti od karaktera procesa metode eksternog rasta se mogu podeliti na: • Prijateljske metode, koje podrazumevaju da je menadžerski tim zavisnog preduzeća saglasan sa ponudom preduzeća, inicijatora eksternog rasta. • Neprijateljke metode se sa pravom nazivaju takeover. One podrazumevaju da se i pored toga, što menadžerski tim zavisnog preduzeća nije saglasan sa ponudom preduzeća, inicijatora eksternog rasta, postupak preuzimanja zavisnog preduzeća nastavlja. Zavisno preduzeće može koristiti različite strategije borbe protiv preuzimanja, a one su: o strategija “gorke pilule“ – preduzeće koje je predmet pripajanja pokušava na razne načine da poveća obaveze prema trenutnim valsnicima preduzeća o razvodnjavanje vlasništva

o strategija “belog viteza“ – bolje...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • It Is I Essay
  • i posted this because i was forced to Research Paper
  • Speech I Informative Speech Essay
  • The Causes of World War I Essay
  • Essay about nitration of Methyl I Benzonate
  • Assignment 4 Physics I Essay
  • Why i hate the giants Essay
  • i dont know Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free