Sosyal Sorumluluk Kampanyaları Proje Önerisi

Pages: 3 (663 words) Published: March 20, 2011
TC
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
HALKLA İLİŞKİLER
BİTİRME PROJESİ ÖNERİSİ

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK KAMPANYALARI VE
TÜKETİCİ SATIN ALMA TERCİHLERİNDE OYNADIĞI ROL

Danışman
Yrd. Doç. Dr. Mert AKTAŞ

Bu çalışma, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) kavramını, tüketicilerin sosyal sorumluluk konusunda İşletmelere bakış açısının incelenmesini ve sosyal sorumluluk kampanyalarının tüketici satın alma karar sürecine etkisini araştırmayı amaçlamıstır. KSS kavramı konusunda tam bir anlaşma olmamasına karşın; Avrupa Komisyonu’nun yaptığı tanımlamaya göre kurumsal sosyal sorumluluk; işletmelerin, gönüllülük esasına dayalı olarak sosyal ve çevresel meselelerini, örgütsel faaliyetleriyle ve sosyal paylaşlarıyla olan etkileşimleriyle bütünleştirebildiği bir kavramdır. Sosyal sorumluluk sahibi olmak sadece resmi beklentileri yerine getirmek değil, gönüllülükten ileriye giderek, insan sermayesine, çevreye ve hissedarlarla ilişkilere daha çok yatırım yapmaktır. (Commision of the European Communities,2001:6) Kavramsal olarak kurumsal sosyal sorumluluk ilk kez 1953’te yayımlanan H.Bowen’in “İşadamlarının Sosyal Sorumlulukları” (Social Responsibilities of the Businessman) adlı kitabında yer almıştır. Bowen işadamlarının, toplumun değer ve amaçlarıyla örtüşen sosyal sorumluluk faaliyetlerle ilgilenmelerini savunmuştur. Bowen'e göre iş adamının sosyal sorumlulukları bazı yükümlülüklerinin toplamından oluşuyordu. Bu yükümlülükler arasında ise halk için arzu edilebilir politikaları takip etmek, kararları almak, eylemleri takip etmek sayılıyordu. Geoffrey Lantos'un, sınıflandırması ise üç tür KSS'den bahsedilmektedir 1) Hayırseverlik (diğerkâm) odaklı KSS

2) Etik KSS
3) Stratejik KSS
Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramının yayılmasının bir sebebi olarak ta Sivil Toplum Kuruluşlarının hızla büyümesi gösterilebilir. Çünkü artık binlerce gönüllü üyesi olan STK’lar hem devlet hem de şirket politikalarını etkileyebilmektedirler.Ülkemizde de bazı...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about proje
  • thinking critically about etchics proje Essay
  • T D Coaching And Mentoring Final Proje Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free