Song Lyrics

Topics: Rembrandt Brown, Earth, May Bukas Pa Pages: 7 (1179 words) Published: March 13, 2011
Smokey Mountain
Anak Ng Pasig lyrics
Ako'y umusbong sa tabi ng Pasig
Nagisnan ang ilog na itim ang tubig
Lumaking paligid ng bundok na umuusok
Langhap na langhap ang amoy ng basurang bulok

Ito ang buhay ng anak ng Pasig
Pa-swimming swimming sa itim na tubig
Playground lang ang bundok ng basura mo
Musika'y ugong ng kotse at bangka n'yo

Anak ng Pasig naman kayo
Kalat doon, kalat dito
Natakpan na ang langit kong ito
Nilason din ang Ilog ko

Akala ko'y ganoon talaga ang mundo
Hanggang nakakita ako ng lumang litrato
Di maniwalang Pasig din ang tinitignan ko
Kaibigan ano ang nangyari dito
(Anong nangyari? Anong nangyari?)

Anak ng Pasig naman kayo
Kalat doon, kalat dito
Natakpan na ang langit kong ito
Nilason din ang Ilog ko

Anak ng Pasig naman kayo
Tapon doon, tapon dito
Di n'yo alam ang tinatapon n'yo
Ay bukas ko at ng buong mundo

Huli na ba ang lahat
Patay na ba ang ilog at dagat
Kapag Pasig ay pinabayaan
Parang bukas ang tinalikuran

Anak ng Pasig naman kayo
Kalat doon, kalat dito
Natakpan na ang langit kong ito
Nilason din ang Ilog ko

Anak ng Pasig naman kayo
Tapon doon, tapon dito
Di n'yo alam ang tinatapon n'yo
Ay bukas ko at ng buong mundo

Anak ng Pasig naman kayo
May bukas pa ang ating mundo.
Masdan mo ang Kapaligiran by : Asin

Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran?
Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin.

Refrain 1: hindi na masama ang pag-unlad at malayu-layo na rin ang ating narating ngunit masdan mo ang tubig sa dagat dati'y kulay asul ngayo'y naging itim ang mga duming ating ikinalat sa hangin sa langit huwag na nating paabutin upang kung tayo'y pumanaw man, sariwang hangin sa langit natin matitikman Refrain 2: mayron lang akong hinihiling sa aking pagpanaw sana ay tag-ulan gitara ko ay aking dadalhin upang sa ulap na lang tayo magkantahanang mga batang ngayon lang isinilang may hangin pa kayang matitikman? may mga puno pa kaya silang aakyatin may mga ilog pa kayang lalanguyan?

Refrain 3: bakit di natin pagisipan ang nangyayari sa ating kapaligiran hindi na masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasandarating ang panahon mga ibong gala ay wala nang madadapuan masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag ngayo'y namamatay dahil sa 'ting kalokohan

Refrain 4: lahat ng bagay na narito sa lupa biyayang galing sa diyos kahit nong ika'y wala pa ingatan natin at 'wag nang sirain pa pagkat pag kanyang binawi, tayo'y mawawala na

Repeat refrain 2:

Colors of the wind – Vanessa Williams
You think I'm an ignorant savage
And you've been so many places I guess it must be so
But still I cannot see
Is the savage one is me
How can there be so much that you don't know?
You don't know

You think you own whatever land you land on
The Earth is just a dead thing you can claim
But I know every rock and tree and creature
Has a life, has a spirit, has a name

You think the only people who are people
Are the people who look and think like you
But if you walk the footsteps of a stranger
You'll learn things you never knew you never knew

Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon
Or asked the grinning bobcat why he grinned?
Can you sing with all the voices of the mountains?
Can you paint with all the colors of the wind?
Can you paint with all the colors of the wind?

Come run the hidden pine trails of the forest
Come taste the sun sweet berries of the Earth
Come roll in all the riches all around you
And for once, never wonder what they're worth

The rainstorm and the river are my brothers
The heron and the otter are my friends
And we are all connected to each other
In a circle, in a hoop that never ends

How high does the sycamore grow?
If you cut it down, then you'll never know
And you'll never hear the wolf cry to the blue corn moon

For whether we are white or copper skinned
We need to sing with all the voices of the mountains
We need to paint with all the colors of the wind

You...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Peter Skrzynecki
  • Song Representation Research Paper
  • The Effects of Songs with Violent Lyrics Essay
  • Analysis of Song Lyrics Essay
  • Song as Poetry Essay
  • Song of Songs Essay
  • Essay on Songs of the 50s
  • Song of Songs: An Allegory Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free