Sistem Bahasa Ccb

Pages: 2 (336 words) Published: July 22, 2010
SISTEM BAHASA

Sistem bahasa berfokus pada pengajaran dan pembelajaran tatabahasa, kosa kata, sebutan dan intonasi. Penerangan ringkas bagi perkara tersebut dinyatakan di bawah.

i. Tatabahasa
Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatan
berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis. Namun begitu, aspek sebutan dan intonasi perlu diberi penekanan dalam kecekapan berbahasa.
Morfologi
Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Struktur kata ialah susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang
bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan,
pemajmukan, dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses
menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam golongan kata yang sama. Aspek
morfologi yang diberikan tumpuan ialah:
a. Struktur kata yang merujuk kepada pola suku kata bagi:
- kata asli bahasa Melayu
- kata pinjaman bahasa Melayu
b. Bentuk kata terdiri daripada:
- bentuk kata tunggal
- bentuk kata terbitan
- bentuk kata majmuk
- bentuk kata ganda
Proses pembentukan kata bahasa Melayu meliputi:
- pengimbuhan
- penggandaan
- pemajmukan
Antara ketiga-tiga proses pembentukan di atas, yang amat kompleks ialah pengimbuhan. Oleh itu, penekanan hendaklah diberikan pada aspek penggunaan imbuhan yang betul dari sudut bentuk dan makna, termasuk aspek baru dalam proses pengimbuhan.

c. Golongan kata terdiri daripada :
i. kata nama
ii. kata kerja
iii. kata adjektif
iv. kata tugas

Sintaksis
Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk, struktur, dan binaan atau konstruksi ayat. Ini bermakna, bidang sintaksis ialah kajian tentang hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok

perkataan untuk...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Bahasa Korea Research Paper
  • Analisis Kinerja Sistem Antrian Essay
  • KOera banking sistem Essay
  • Forum Bahasa Melayu Essay
  • English vs. Bahasa Malaysia Essay
  • Bank Soal Bahasa Inggris Essay
  • sistem informasi management Essay
  • Sistem Operasi Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free