Sistem Analizi Projesi

Pages: 21 (2804 words) Published: December 5, 2009
[pic]EMEK Lojistik A.Ş. 1967 yılında kurulmuştur.Firma,yurt içi ve yurt dışına olmak üzere birçok ülkeye lojistik hizmeti sunmaktadır..Faaliyete geçtiği ilk günden bugüne büyük bir gelişme göstermiş ve şu anda pazarda rakipleri arasında çok iyi bir pozisyonun sahibi olmuştur. EMEK Lojistik A.Ş’de müşteri memnuniyeti her zaman ön planda tutulmuş ve bu konuda hiç taviz verilmemesi hedeflenmiştir.Sunulan hizmetin niteliğinin en iyi şekilde olması ve kalitesinden ödün verilmeden sunulması amaçlanmıştır. Şirketin 350’si beyaz yakalı olmak üzere 1237 tane çalışanı vardır. Şirketteki bölümler insan kaynakları, yönetim kurulu, taşımacılık bölümü ve sevkiyat sorumluları birimidir. Taşıma yapılan varış noktalarının birçoğunda firmaya ait depolar mevcuttur. Bunların başlıcaları: Ankara, Viyana ve Lyon’ dur. Firma kendine ait geniş bir taşıma ağına sahip olup, kullandığı taşıma vasıtaları tren, tenteli tır(86 metreküp yük taşıma kapasitesine sahip), kargo uçakları ve gemilerdir. EMEK A.Ş, lojistik pazarında firma rakiplerine karşı önemli bir konuma ve 2007 verilerine göre %60’lık bir pazar payına sahiptir. Ancak 2008 verilerine göre firmanın aldığı siparişlerde düşüş görülmüş ve bu durum firmanın pazar pozisyonunu koruyamamasına sebep olmuştur. Yapılan ön araştırmalar siparişlerin düşmesine sebep olan etkenlerin firmanın kendi iç dinamiklerinde ve faaliyetlerinde aranmasını zaruri kılmaktadır. Firmaya gelen siparişler için uygulanan prosedür ve bunu müteakip taşıma süreci ana hatlarıyla şu şekilde oluşmaktadır: ➢ Siparişin depo durumuna göre kontrol edilmesi, ➢ Kabul edilmesi

➢ Depoda bekletilmesi
➢ Depodan nihai varış noktasına yönlendirilmesi

Şirketin genel yapısını ve faaliyet alanını bu şekilde özetlememiz mümkündür. İleriki safhalarda projemizin genelini oluşturan şirket faaliyetleri üzerinde daha detaylı duracağız Sistem analizi dersi çerçevesinde çalışacağımız bu projede EMEK Lojistik A.Ş’nin faaliyetlerini inceleyeceğiz. İşletmenin siparişlerinin düşmesi sonucu bunun neden/nelerden kaynaklanmış olabileceğine doğru yönelmek için belirti analizi ile projemize başlayacağız ve şu an takip edilen süreçleri inceleyerek sorunun kaynağına inmeye çalışacağız. Daha sonra da çalışmalarımız sonucunda edineceğimiz bilgiler yardımıyla sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik bir bilgi sistemi tasarlayacağız.

Sistem : Lojistik firması
Alt sistem : Siparişler
Belirti : Siparişlerin düşmesi

Müşteriden alınan
Sipariş
İşçilik

Sonuç: Siparişin müşteriye eksiksiz, güvenli ve tam zamanında ulaşması

.

[pic]

İncelediğimiz lojistik firması sisteminde alt sistem olarak seçilen siparişlerin düşmesini projemizin belirti sorunu olarak tanımladık. Bu problemin kaynağına inebilmek için belirti analizi yöntemlerinden balık-kılçık analizini kullandık. Balık-kılçık diyagramının yanında yer alan veriler müşterilerin bizi tercih etmesindeki öncelikli faktörleri ve tercih ettikten sonraki beklentilerinin neler olduğu üzerine yapılan anket sonuçlarını içermektedir. Müşterilere yaptırılan anketler sonucunda elde edilen değerlere göre fire miktarı, piyasadaki rekabet, reklam çalışmaları, fiyat, ürünün toplam ulaşma zamanı ve hizmet kalitesi olmak üzere 6 özelliğin müşterilerin tercihini belirleyen en önemli faktörler olduğu gözlenmiştir. Bu gözlemler arasında en çok önem taşıyan özelliklerin fiyat ve ürünün toplam ulaşma süresi olduğu gözlemlenmiş ve bu 2 problemin çözülmesi durumunda sorunun büyük kısmının ortadan kalkacağı görülmüştür.

Bunun üzerine nedenlerden sadece fiyat ve toplam süreye yöneldik ve bu iki etkenin nedenlerini de balık-kılçık analizi ile incelemeye devam ettik. Toplam zamanın balık-kılçık diyagramını etkileyen faktörleri belirleyebilmek için şirketin geçmiş senelerde tutulan kayıtlarını inceledik. Bu kayıtlara göre toplam ortalama ulaştırma süresinde gerçekten de bir artış olduğu gözlemlenmiş ve eksik bulunan, zayıf kalan yönlerimizin...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Scarace Film Analizi Essay
  • KOera banking sistem Essay
  • sistem informasi management Essay
  • Sistem Operasi Essay
  • Audit Sistem Informasi Essay
  • Sistem Informasi Di Perbankan Essay
  • Essay on Pengembangan Sistem Informasi Klinik Kecantikan
  • Kompenen Utama Sistem Kerajaan Malaysia Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free