Simon Effect

Pages: 2 (486 words) Published: April 26, 2007
Practicum Blok 2.3 Zinnen

Onderzoeksvraag en hypothese

Paradigma: invloed van locatie van de stimulus op de reactietijd

We gaan met het Simon effect experiment onderzoeken of de locatie van de stimulus invloed heeft op de reactiesnelheid. Met de locatie van de stimulus bedoelen we de plek waar de stimulus wordt aangeboden, bijvoorbeeld links of rechts. Alvorens we op een stimulus reageren komen we in 3 stadia terecht die gepaard gaan met het maken van een beslissing. Het eerste stadium is stimulus identificatie waarin de stimulus geïdentificeerd wordt. Het tweede stadium is respons selectie waarbij een gepaste of gevraagde respons op de stimulus moet worden uitgekozen, en het derde stadium is de uitvoering van de respons waarin uitvoering van de respons plaatsvindt. Het Simon effect heeft betrekking op de respons selectie. Aan de hand van een stimuluseigenschap wordt een gepaste respons gekozen. Wanneer de locatie van de stimulus verschilt met de gepaste respons activeert de locatie van de stimulus de corresponderende respons. Als de stimulus links verschijnt wordt namelijk in eerste instantie de linkerhand geactiveerd. Dit interfereert met het maken van de respons met de rechterhand. Volgens het Simon effect reageren mensen daarom sneller als ze moeten reageren op een stimulus die zich op dezelfde plaats bevindt als de plek waar de respons gegeven dient te worden. De locatie van de stimulus is dan congruent aan de plek waar de respons gegeven dient te worden. We verwachten dat de reactiesnelheid bij stimuli met een congruente locatie van de respons hoger is.

Het experiment werd afgenomen bij tien studenten tussen de 20 en 25 jaar door middel van een pc. De proefpersonen kregen de instructie om hun linkerwijsvinger op de c-toets te plaatsen en hun rechterwijsvinger op de m-toets. Ze dienden hun aandacht op het midden van het scherm te richten waar zich een fixatiepunt bevond. Er werd aan ze meegedeeld dat er...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Coffe Effects Essay
  • effects of power Essay
  • The Effect of Fear Essay
  • Effects of Technology Essay
  • Effect of Ads Essay
  • Essay about Effects of Music
  • Effects of Music Essay
  • Effects of Factors Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free