Sekma Sejarah Perak

Pages: 45 (3915 words) Published: November 23, 2010
SKEMA SEJARAH KERTAS 2
SoalanButiranMarkah
1 (a)
F1
F2Namakan dua bandar yang dibina secara terancang dalam tamadun ini. Mohenjo Daro
Harappa
Mana-mana 2 X1
1
1
[ 2 m]

(b)
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13Senaraikan ciri-ciri keistimewaan bandar tersebut
Pembentukan bandar terancang
Bandar terbahagi kepada dua bahagian
Bandar dikelilingi tembok
Mempunyai pusat pentadbiran
Mempunyai pusat keagamaan
Mempunyai tempat mandi awam
Mempunyai tempat menyimpan hasil pertanian
Terdapat kawasan perumahan
Susun aturnya sistematik
Disusun mengikut blok segi empat
Mempunyai jalan raya yang lurus
Mempunyai sistem kumbahan terancang
Bandar dihubungkan dengan sungai
Mana-mana 2 X1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
[ 2 m]

(c)
F1
F2
F3
F4
F5
F6Berikan dua faktor kejayaan tamadun Indus membina bandar terancang. Kemajuan ilmu geometri
Sumbangan tamadun mesir purba dan mesopotamia
Kefahaman ilmu kesenian dan matematik
Sumbangan kepakaran
Meningkatkan mutu bahan binaan
Sifat terbuka membuat hubungan dengan tamadun lain
Mana-mana 2 X1
1
1
1
1
1
1
[ 2 m]

(d)
F1
F2
F3
F4
F5Nyatakan punca kejatuhan tamadun Indus
Serangan orang aryan
Bencana alam
Banjir
Kemarau
Gempa bumi
Mana-mana 2 X1
1
1
1
1
1
[ 2 m]

(e)

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8Pada pendapat anda,mengapakah pembangunan sesebuah bandar perlu dirancang terlebih dahulu? Mewujudkan susun atur sistemetik
Mewujudkan suasana bandar kondusif
Menyediakan pelbagai kemudahan / infrasturtur
Mengelak banjir kilat
Menghindarkan kesesakan jalanraya
Memajukan ekonomi penduduk bandar
Menggalakkan interaksi sosial
Mana-mana yang munasabah
Mana-mana 2 X1

1
1
1
1
1
1
1
[ 2 m]

SoalanButiranMarkah
2(a)

(i)
F1
F2
(ii)
F1
F2
(iii)
F1Namakan tokoh yang mengemukakan teori kedatangan Islam ke Asia Tenggara melalui tempat-tempat berikut: Teori Islam datang dari Semananjung Tanah Arab
John Crawford
Syed Muhammad Naquib al-Attas
Teori Islam datang dari China
Emanuel Gadinho Eredia
S.Q Fatimi
Teori Islam datang dari India
Snouck Hurgronje :
Mana-mana 3 X1

1
1

1
1

1
[3 m]
(b)
F1
F2
F3
F4
F5
F6

Bagaimanakah pedagang Arab menyebarkan Islam ke Asia Tenggara? Menjalankan perniagaan di Asia Tenggara
Menetap selama beberapa bulan
Membina perkampungan
Mengahwini wanita tempatan
Mengadakan perbincangan / interaksi dengan penduduk tempatan Memperlihatkan nilai Islam yang murni
Mana-mana 2 X1
1
1
1
1
1
1
[2 m]
(c )
F1
F2
F3
F4
F5
F5

Senaraikan dua bukti kedatangan Islam ke Asia Tenggara menerusi India. Hubungan perdagangan telah lama dengan India
Hubungan budaya dengan India
Penyebaran Islam melalui pelabuhan Gujerat.
Batu marmar pada batu nisan Malik Ibrahim di Jawa
Batu nisan Malik al-Salih di Pasai
Kewujudan unsur kebudayaan Hindu di Asia Tenggara

Mana-mana 2 X1
1
1
1
1
1
1

[2 m]
(d )

F1
F2
F3
Berikan dua kesan budaya Arab dalam kebudayaan Melayu yang mengukuhkan bukti kedatangan Islam dari Semenanjung Tanah Arab Amalan menghormati tetamu
Dabus
Tarian zapin
Mana-mana 2 X1

1
1
1
[2 m]
(e )

F1
F2

F3
F4
Pada pandangan anda, apakah persamaan yang terdapat pada ketiga-tiga teori tentang kedatangan Islam ke Asia Tenggara? Kedatangan Islam di rantau ini dibawa oleh pedagang Islam.
Penyebaran Islam ketika menjalankan perniagaan kerana berdakwah dituntut oleh Islam. Penyebaran juga dilakukan oleh Ulama
Usaha awal penyebaran Islam terhad di kawasan pelabuhan.
Mana-mana 1 X1

1

1
1
1
[1 m]
3 (a)
F1
F2
F3
Namakan tokoh yang mendokong Gerakan Islah
Sheikh Tahir Jalaludin
Syed Syeikh al-Hadi
Dr.Burhanuddin al-Helmy
Mana-mana 2 X1
1
1
1
[2 m]

SoalanButiranMarkah
(b)
F1
F2
F3
F4Nyatakan dua akhbar yang memuatkan pandangan Kaum Muda. Al Imam
Neracha
Idaran Zaman
Pengasuh
Mana-mana 2 X1
1
1
1
1...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Sejarah Essay
  • Sejarah Magnum Essay
  • Essay about Filsafat Sejarah
  • The Early History of Perak Essay
  • Sejarah Komenwel. Essay
  • Perak State Dept Lineup Essay
  • Sejarah Badminton Essay
  • Sejarah Video Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free