Sejarah Komenwel.

Pages: 10 (2352 words) Published: February 25, 2011
1. SEJARAH KOMANWEL

Komanwel merupakan pertubuhan antara 53 buah negara yang telah merdeka.

Semua negara bekas jajahan British yang telah merdeka dan berdaulat diterima menjadi anggota penuh komanwel. Manakala mana-mana wilayah atau negara yang masih lagi dijajah menjadi ahli bersekutu. Kini, negara- negara Komanwel hanya dianggotai oleh 49 buah negara. Hal ini kerana, 4 buah negara iaitu Ireland, Afrika selatan, Pakistan, dan Fiji telah mengundurkan diri dari menjadi anggota Komanwel.

Komanwel ditubuhkan secara rasminya pada tahun 1931 oleh Parlimen British yang merupakan asalnya idea daripada Lord Rosebury, Menteri Luar Britain melalui Statut Westminister. Penubuhan ini diketuai oleh Ratu England iaitu Queen Elizabeth II

Pada tahun 1965, Sekretariat Komanwel telah ditubuhkan dan London merupakan ibu pejabatnya. Kewujudan Sekretariat Komanwel dapat membantu negara-negara anggota Komanwel dalam pelbagai perkara seperti pengurusan hutang, membangunkan pasaran modal tempatan, dan menyusun semula struktur ekonomi.

Pertubuhan Komanwel merupakan sebuah pertubuhan negara-negara bekas jajahan British yang telah merdeka. Pertubuhan ini adalah sebagai satu lambang penjalinan rangkaian persahabatan secara berkesan untuk mengekalkan tanah-tanah jajahan sebagai negara-negara yang masih bersatu bukan sahaja dengan Britain, malah dengan tanah jajahan seperti Australia, New Zealand, Kanada, United Kingdom(Britain), India dan Sri Lanka. Kini, Komanwel dianggotai oleh 49 buah negara termasuk Malaysia (Abu Hassan 1989 : 137)

2.0 OBJEKTIF KOMANWEL

Setiap pertubuhan itu mempunyai objektif tersendiri. Begitu juga dengan Pertubuhan Komanwel ini. Komanwel mempunyai tiga objektif utama. Objektif yang paling jelas kelihatan adalah memberi kemudahan serta faedah diantara kesemu negara- negara anggota. Selain itu, pertubuhan ini bukan sahaja meweujudkan hubungan diplomatik malah dapat bekerjasama dalam ekonomi, alam sekitar, dan sosial. Tambahan pula, pertubuhan ini pula dapat membantu memajukan negara anggota serta menyelesaikan masalah yang timbul dalam setiap negara anggota.

Pelbagai program telah diadakan oleh Pertubuhan Komanwel bagi melaksanakan objektif- objektif tersebut. Program- program tersebut adalah Persidangan Speaker- speaker Komanwel (1987), Persidangan Ketua- ketua Negara Komanwel (1989), Rancangan Colombo, Rancangan Biasiswa dan Fellowship Komanwel, Tabung Komanwel dan akhir sekali merupakan program Kerjasama Teknik.

Strategi pertama yang diambil adalah mengadakan persidangan di kalangan Menteri- menteri berbagai portfolio, ahli- ahli parlimen dan spealer parlimen. Kemudian, Pertubuhan Komanwel mengambil tindakan untuk melaksanakan Rancangan Colombo. Strategi ini dilaksanakan bagi menyediakan tempat latihan di universiti- universiti bagi yang memerlukan bantuan. Selain itu, rancangan ini dapat membekalkan pakar- pakar latihan dan penyelidikan. Rancangan Colombo ini juga menyediakan peralatan bagi menyelesaikan sebarang penyelidikan yang sedang berlangsung. Mereka juga membiayai projek- projek pembangunan fizikal serta memberi bantuan untuk kesihatan, pertanian dan pemasaran. Penentangan terhadap dasar “Apartheid” juga adalah salah satu factor Rancangan Colombo dilaksanakan.

3. CIRI- CIRI KOMANWEL

Kesemua anggota Komanwel dapat menikmati taraf yang sama dan hubungan yang dibina adalah berasaskan kepada persahabatan. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa inggeris kerana ia mudah untuk difahami oleh semua negara anggota Komanwel.

Kebanyakan ahli komanwel ini, masih lagi mengekalkan sistem pentadbiran dan kehakiman British. Berbanding dengan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, Pertubuhan Komanwel tidak mempunyai perlembangaan atau peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi oleh negara-negara anggota.

Selain itu, negara-negara anggota mempunyai hak kebebasan untuk keluar atau masuk pertubuhan tersebut. Malah, setiap negara diberi...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Sejarah Essay
  • Sejarah Magnum Essay
  • sejarah baskerville Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free