Sample

Topics: Addition, Grammatical number, Skill Pages: 5 (1534 words) Published: December 19, 2012
CONTENT| CONTENT STANDARDS| PERFORMING STANDARDS| LEARNING COMPETENCIES| PHYSICAL EDUCATION 1| THIRD QUARTER /| THIRD GRADING| | Body Management and Movement Skills Rhythms and Dance Games and Sports Physical Fitness | The learner . . .  demonstrates understanding of qualities of effort and movement skills needed in participation in physical activities.  demonstrates understanding of task-oriented games while singing.  demonstrates understanding of movement experiences in participating in different games with a partner and objects or equipment.  demonstrates understanding of sharing and cooperation in physical activities. | The learner . . .  performs movement experiences accurately and effectively by: - demonstrating contrast between slow and fast. - demonstrating the difference between heavy and light. - demonstrating the difference between free and bound.  excellently performs task-oriented games while singing.  performs simple games with a partner and objects or equipment.  acts as a good team player in physical activities. | The learner . . . Qualities of effort/ Movement Skills  demonstrates contrast between slow and fast speeds while using locomotor skills.  demonstrates the difference between heavy and light while moving.  demonstrates the difference between free and bound. Singing Games  sings and performs task – oriented games at the same time. Simple Games  participates in simple games with a partner and objects or equipment. Physical Fitness  demonstrates the characteristics of sharing and cooperation in physical activities. |

CONTENT| CONTENT STANDARDS| PERFORMING STANDARDS| LEARNING COMPETENCIES| ARALING PANLIPUNAN| IKATLONG MARKAHAN| | |
III. Ang Aking PaaralanA. Pagkilala sa akingPaaralan| Naipamamalas ang pag-unawasa kahalagahan ng batayangimpormasyon at pisikal nakapaligiran ng sariling paaralanat ang kahalagahan ngpaaralan sa paghubog ng mgabatang mag-aaral.| Nakapagpapahayag ngpagmamalaki at pagkilala sasariling paaralan at angkahalagahan ng paaralan sabuhay ng isang batang magaaral| Nasasabi ang batayang impormasyontungkol sa sariling paaralan: pangalan nito,lokasyon, mga bahagi nito at taon ngpagkatatag nito/edadNakapagsasaliksik ng mga impormasyontungkol sa sariling paaralanNaisasaayos ang mga mga nakalap naimpormasyon tungkol sa paaralan sasimpleng graphic organizerNailalarawan at/o naiguguhit ang pisikal nakapaligiran ng paaralanNakapaghihinuha sa epekto ng pisikal nakapaligiran ng paaralan sa buhay ng mgamag-aaralNaipaliliwanag ang kahalagahan ngpaaralan sa buhay ng bata| B. Ang Kwento ng AkingPaaralan| Ang mag-aaral ay….naipamamalas ang pangunawasa sa konsepto ngpagbabago at pagpapatuloybatay sa kwento ngpaaralan| Ang mag-aaral ay….nakapagkukwento onakakaguhit ng kasaysayan ngpaaralan| Ang mag-aaral ay…..Naisasalaysay ang kwento ng paaralan saiba’t-ibang panahon batay sa timeline ngpaaralan o album ng mga larawan ngpaaralanNasasabi kung paano nagbago ang paaralansa iba’t-ibang panahon: ang laki nito,pangalan, lokasyon, tauhan, bilang ng magaaralNaisasaayos ang mga pagbabago sapaaralan sa simpleng graphic organizerNaihahambing ang mga pagbabago ngpaaralan sa iba’t ibang aspeto noon at ngayon| C. Ako Bilang Mag-aaral| Naipamamalas ang pagunawasa papel naginagampanan ng magaaral| Nakatutupad sa itinakdangpapel at tungkulin na dapatgampanan bilang mag-aaral sasariling paaralan| Nasasabi kung bakit nag-aaralNailalarawan ang isang araw sa paaralanNailalarawan ang isang tipikal na araw sapaaralan sa pamamagitan ng timelineNasasabi ang mga tungkulin bilang mag-aaralNahihinuha ang kahalagahan ng pagtupad saitinakdang papel at tungkulin sa paaralan.| D. Mga Alituntunin saSilid-Aralan| Ang mag-aaral ay…naipamamalas ang pagunawasa mga alituntuningipinatutupad ng paaralan| Ang mag-aaral ay….nakapagpapakita ng pagsunodat pagtupad sa mga alituntuninng paaralan.| Ang mag-aaral ay:Nasasabi ang mga...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Methodology Sample Essay
  • Communication Research notes sample Essay
  • Statistics
  • HUELLA CASE: SAMPLE RESEARCH PAPER
  • Essay on Survey Sample Size
  • Thesis Sample by Pmsul Essay
  • Essay on Sample Exam Question
  • Sample Research Format Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free