Riding a Jeepney

Pages: 1 (278 words) Published: August 16, 2010
If there were any, what changes in terms of attitude and mind-set would the townspeople of Barrio Cupang adapt after Elsa’s death? Did Elsa really lie on her claim of seeing the Virgin Mary? Be it a lie or the truth, what were her motives in saying this claim? What impacts did Elsa’s death bring to the people?

Maihahalintulad ito sa enigmatikong Nunal Sa Tubig (Crown Seven Films, 1976). Tinalakay ng pelikula ang isyu ng relihiyon at ang naging epekto nito sa lipunang Pilipino. Ating napanood ang pagyabong ng isang maliit at tahimik na baryo dahilan sa pagkalat ng balita ukol sa panggagamot ni Elsa. Nakita natin ang ginawang pangangalakal ng mga negosyante at pagnanais na pagkakitaan ito. Pinalibutan ng iba't-ibang aktor mula sa entablado at radyo si Nora dito. Kung tutuusin, siya lamang ang malaking bituin sa Himala. Ngunit habang ating pinapanood ang pelikula, hindi si Nora ang nakita natin sa iskrin, kundi si Elsa. Dahil dito, higit na lumutang ang lalim ng kanyang katauhan. Pinagtibay ito sa pinagtagni-tagning tagpo kung saan kinakitaan ng kakaibang husay sa pagganap ang aktres. Mula sa umpisa ng pelikula at masaksihan ni Elsa ang aparisyon ng Mahal Na Birhen hanggang sa pagpapahayag nito sa kanyang mga taga-sunod na Walang Himala! ating tinutukan ang mga kaganapan sa buhay ni Elsa at ng mga mamamayan sa Baryo Cupang sa loob ng dalawang oras na ating inilagi sa loob ng sinehan. Ang himala ay nagpapakita sa atin ng ibat ibang pananaw ng tao. Ito ay nagpakita na ang tao ay madaling maniwala sa himala at napagkakamalan pa nga na sa tao nanggagaling ang himala.

==wikifilipino.com
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about the art of jeepney riding, The heritage of smallness and we are what we eat
  • Jeepney Drivers Essay
  • Essay on RIDING THE PLUS-SIZE WAVE
  • Vintage Jeepneys of Iloilo Essay
  • Jeepney Racing Essay
  • Little Red Riding Hood Essay
  • Riding in Cars with Boys Essay
  • My Riding Trip in the Mountains Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free