Report Banyantee

Topics: Product differentiation, Marketing, 26th century Pages: 33 (1486 words) Published: January 11, 2011
โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต

ข้อมูลด้านองค์กร
ประวัติความเป็นมา
Ho Kwan Ping ผู้ก่อตั้ง Banyan tree Hotel & Resorts แห่งแรกในปี 2538 ให้เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว โดยมีจำนวนห้องพัก 127 หลัง โดยเป็นบ้านพักแบบมีจากุชชี่ จำนวน 44 หลัง และอีก 83 หลังเป็นบ้านพักแบบมีสระว่ายน้ำภายในที่พัก ดูแลบริหารโดยบริษัท บันยันทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ในปัจจุบันได้มีห้องพักเพิ่มเป็น 149 หลัง ซึ่งได้มีการก่อสร้างบ้านพักเพิ่มเติมเป็นบ้านพัก ทู เบดรูม พูล วิลล่า อีกจำนวน 22 หลังโดยให้บริการห้องพักแบบมาตรฐาน และแบบสวีส บ้านพักที่มีรูปแบบเฉพาะตัว ให้โอกาสคุณสัมผัสประสบการณ์ความสำราญ การพักผ่อนหย่อนใจ และการค้นพบที่ไม่เหมือนใคร ผ่านสิ่งอำนายความสะดวกและกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นห้องอาหาร ภัตตาคาร บาร์ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ห้องประชุมสัมมนา และสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายสถานที่ตั้งอยู่บนหาดบางเทา จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของเหมืองดีบุกร้างแห่งหนึ่งที่ปรับปรุงเป็

นเดสทิเนชั่นรีสอร์ท ที่กระจายตัวรายล้อมรอบทะเลสาบหรือ “ลากูน” บนพื้นที่อุดมสมบูรณ์ขนาด 1,000 เอเคอร์ ติดชายหาดทรายขาวละเอียดยาวถึง 8 กม. ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะภูเก็ตโดยเป็นโรงแรมในกลุ่มของบ

ริษัทโรงแรมลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล ที่มีอยู่ 6 แห่งคือโรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต โรงแรงเชอราตัน แกรนด์ ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรมดุสิตธานี ลากูน่า โรงแรมลากูน่า บีช รีสอร์ท โรงแรมลากูน่า ฮอริเดย์ คลับ รีสอร์ท (ลากูน่า ภูเก็ต) และโรงแรมอลามันดา ลากูน่า ภูเก็ตโดยทั้ง 6 แห่งตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันในรูปแบบของ City Hotel บริหารโดยทีมงานเดียวกัน ภายใต้การทำโปรโมชั่นเดียวกัน ซึ่งแต่ละโรงแรมก็มีจุดเด่น และเป้าหมายการเจาะกลุ่มลูกค้าไม่เหมือนกัน และหลังจากนั้นก็ได้เปิดตัวโรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ ในปี 2545 รวมทั้งได้มีการก่อสร้างแห่งที่ 3 คือโรงแรมบันยันทรี เชียงใหม่ และแห่งที่ 4 คือที่สมุย ซึ่งราคาห้องพักเฉลี่ยตั้งแต่ 20,000 – 40,000 บาทต่อคืน ในปี 2548 Banyan Tree Group มีโรงแรมที่บริหารทั้งหมด 15 แห่งและกำลังจะเพิ่มขึ้นอีก 8 แห่งนอกจากนี้ยังมี Gallery อีก 42 แห่ง และสปาอีก 38 แห่งทั่วโลก

พันธกิจขององค์กร
โรงแรมมีพันธกิจที่ชัดเจนเพื่อการส่งเสริมเป้าหมายทางธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น พันธกิจหลักคือการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบร่วมมือ และประสานงานกันระหว่างธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอื่น ๆ เพื่อสร้างความประทับใจที่ดีให้แก่ลูกค้าของโรงแรม

วิสัยทัศน์ขององค์กร
เป็นผู้นำในธุรกิจโรงแรมที่มุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความร

ับผิดชอบต่อสังคม และทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยว ข้องทุกระดับได้รับความพึงพอใจสูงสุด

นโยบายผู้บริหาร
ทางบันยันทรีจะทำการขยายห้องพัก ห้องอาหาร ไปพร้อมกับการสร้างแบรนด์โรงแรมบันยันทรี ซึ่งใช้งบประมาณในการโฆษณาเข้าไปในส่วนของทั้งกลุ่มในเครือทั้ง

หมด โดยจะมุ่งเน้นพัฒนาเป็นส่วนๆ เช่นส่วนของห้องอาหาร โดยร่วมกับพันธมิตรทางกลุ่มธุรกิจในเครือหลายๆแบบ และจะไม่เน้นตลาดใดตลาดหนึ่ง แต่จะแบ่งเป็นสัดส่วนกันไป โดยใช้ “บันยันทรีสปาสวีท” มาเป็นกลยุทธทางการตลาดสำคัญในการดึงดูดให้ลูกค้าของโรงแรมเข้า

มาใช้บริการในส่วนของสปาอีกด้วยเนื่องจากสปาเป็นตลาดที่เจาะเฉพ

าะกลุ่ม ส่งผลต่ออัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ปรัชญาในการบริหาร
ทางบันยันทรีจะมุ่งไปที่เป้าหมายการพัฒนาและการบริหารธุรกิจโรง

แรมและรีสอร์ทระดับหรุและมีคุณภาพเป็นเลิศ มุ่งเน้นในคุณค่าความงดงามของวัฒนธรรมเอเชียและถนอมบำรุงรักษาส

ิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วย พร้อมสร้างความแตกต่างในเอกลักษณ์ของความเอาใจใส่ในความรู้สึกเ

พื่อเป็นโรงแรมที่ดีแห่งหนึ่งในแถบเอเชีย และจะขยายไปยังระดับโลก อีกต่อไป

บริหารงานโดย
บริษัท บันยันทรี โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (LBTL) และ บริษัท บันยันทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งมีคณะผู้บริหารดังนี้
1. นายไมเคิลรามอน ไอลิ่งกรรมการผู้จัดการ
2. นายโฮกวงจิงกรรมการผู้จัดการ
3. นายควนเชทกรรมการ
4. นางอารีวรรณ์อำพรไพบูลย์กรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณสกุลคีรีวัฒน์เลขานุการบริษัทฯ
6. นายฟรองซัวส์ฮูเอท์ผู้จัดการทั่วไปประจำเขต โรงแรมบันยันทรีภูเก็ต
7. นายสจ๊วตเดวิด เรตติ้งผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. นายเด็บร่า เฟย์ ไดโอนีเซียสผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
9. นางสาวสุธาสินีรักมิตรผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายชุมชุนสัมพันธ์
10. นายนิยมทัศนีย์ทิพากรผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประสานงานองค์กร
และชุมชนสัมพันธ์
11. นายภาสพงษ์นันทรักษ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • How do I write a report Essay
  • Essay about Writing Short Reports
  • Lab Report Analysis Essay
  • Recommendation Report Essay
  • Sample Police Report Essay
  • Incident Reports, Logs, and Narrative Reports Essay
  • How to Write an Introduction of a Report Report Essay
  • Proposals and Report Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free