Relationer På Det Industrielle Marked

Pages: 16 (5330 words) Published: February 3, 2011
|
Relationer på det industrielle marked
|
|

Indholdsfortegnelse
1. Indledning1
2. Problembaggrund2
3. Problemformulering3
3.1 Operationelle delmål3
4. Relationsmarkedsføring4
4.1 Definition på relationsmarkedsføring4
4.2 Relationsmarkedsføring eller transaktionsmarkedsføring4
5. Hvorfor relationsmarkedsføring6
6. Hvordan føres relationsmarkedsføring8
6.1 Customer relationship management8
6.2 Key Account management8
6.3 Nøglekunder9
6.4 Hvorfor key account management9
7. Relationer11
7.1 Sociale relationer11
7.2 Fordele og ulemper ved relationer13
8. Danfoss – En virksomhed på det industrielle marked15
8.1 Danfoss og relationsmarkedsføring15
9. Konklusion17
Litteraturliste20
Bilag 1A
Bilag 2B

1. Indledning
Det industrielle marked, også kaldet Business to Business markedet eller B2B, omhandler de virksomheder som producerer råvarer, halvfabrikata, kompenenter, maskiner m.m. Udvekslingen af produkter og tjenesteydelser mellem virksomheder sker for at tilfredsstile kunders behov eller ønsker. Det industrielle marked udgøres af virksomheder, institutioner og mellemhandlere som afsætter deres produkter og tjenesteydelser til andre virksomheder, institutioner eller mellemhandlere. Produkterne afsættes til organisationer og ikke til individer. Derfor er det interessant for virksomheden, mellemhandleren eller institutionen at undersøge virksomhedernes behov, ønsker og købsadfærd. Den viden virksomheden tilegner sig om købernes adfærd på det industrielle marked anvendes så virksomheden kan tilrettelægge sin markedsføring mest hensigtsmæssgt. Derfor er det utrolig vigtigt for virksomhederne at få identificeret hvem som køber ind, hvorfor der købes ind, hvordan der købes ind, hvordan købet evalueres og hvilke faktorer som har indflydelse på købet. Industriel markedsføring har udviklet sig meget siden midten af 1960’erne. Til at starte med blev der lavet industrielle købsadfærdsmodeller. Købsadfærdsmodellerne lagde grundlag for beskrivelse og analyse af industrielle virksomheders beslutninger i forskellige købssituationer. Herefter begyndte der er at blive udviklet yderligere modeller og metoder til forståelse af hvordan segmentering foregår på det det industrielle marked. Inden for industriel markedsføring er der senest kommet fokus på samspillet mellem to samarbejdende virksomheder. Her er det specielt de samarbejdende virksomheder og deres placering i et netværk bestående af andre virksomheder og andre grupper af interessenter, samt etablering, udvikling og afvikling af samarbejdsrelationer mellem virksomheder der er interessant. Der fokuseres på at udvikle alle områder der berøres i forbindelse med gennemførelse af købs- og salgsprocessen. Køber og sælger opfattes som gensidigt aktive, og der ses ofte langvarige, tætte og loyale relationer mellem virksomheder. De fleste Business To Business virksomheder har igennem de seneste 10-20 år fået fokus på relationsmarkedsføring, hvor samarbejdet mellem leverandører og kunder, samt arbejdet med at skabe værdi for alle parter. Det har medført at virksomhederne har oplevet flere effektivitetsforbedringer. 2. Problembaggrund

Det industrielle marked var tidligere præget af virksomheder der stort kun fokuserede på transaktionen ved en handel. Derfor handlede det typisk for virksomhederne at få den billigste og hurtigste handel hjem. Dette fokus har med tiden ændret sig, i dag er der dog stadig fokus på at få en billig handel hjem, men relationer mellem virksomheder eller sælgere og købere har fået en betydende faktor. Det skyldes at når en kunde skal finde en virksomhed (sælger) så vælger man ofte den virksomheder ”man kender” på forhånd. Det er måske en virksomhed kunden har arbejdet sammen med før eller en virksomhed kunden har en anden relation til, fx familie eller venskab. Relationsmarkesføring bygger på at virksomheder skal fokusere på at skabe nogle gode relationer til deres omverden. Det kan på sigt...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Det Indiske Marked Essay
  • Marked Essay
  • DET Observation Essay
  • PA 315 Final study guide Essay
  • Marked Woman Essay
  • Google Pa !! Essay
  • Essay on Wala pa
  • Is There a Pa in the Philippines Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free