Relacije Između Dimenzija Alternativnog Petofaktorskog Modela Ličnosti I Telegenovog Modela Ličnosti

Pages: 61 (16167 words) Published: November 4, 2008
UNIVERZITET U NOVOM SADU
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsek za psihologiju

DIPLOMSKI RAD

RELACIJE IZMEĐU DIMENZIJA ALTERNATIVNOG PETOFAKTORSKOG MODELA LIČNOSTI I TELEGENOVOG MODELA LIČNOSTI

Mentor:Kandidat:
Prof.dr Snežana SmederevacAleksandra Jovanović

Novi Sad, 2008.

SADRŽAJ

REZIME........................................................................................................3

UVOD............................................................................................................4

TEORIJSKI DEO........................................................................................6

Psihobiološki pristup ličnosti.........................................................................6 Telegenov pristup istraživanju ličnosti..........................................................11

Multidimenzionalni upitnik ličnosti (MPQ)......................................12
Primarne skale MPQ-a......................................................................12
Faktori višeg reda .............................................................................14
Skale validnosti ................................................................................15
Relacije između MPQ-a i drugih instrumenata.................................16
Primena MPQ-a u istraživanjima......................................................18 Alternativni petofaktorski model..................................................................21
Osnovne pretpostavke Alternativnog petofaktorskog modela..........22
Razvoj Alternativnog petofaktorskog modela..................................23
Primena ZKPQ-a u istraživanjima....................................................26

EMPIRIJSKI DEO.....................................................................................30

Problem i ciljevi istraživanja........................................................................30 Hipoteze istraživanja....................................................................................30 Uzorak..........................................................................................................31 Instrumenti...................................................................................................31 Varijable.......................................................................................................32 Postupak........................................................................................................32 Statistička obrada podataka...........................................................................33

REZULTATI...............................................................................................34

DISKUSIJA..................................................................................................42

LITERATURA.............................................................................................47

PRILOZI......................................................................................................53

REZIME

Osnovni cilj realizovanog istraživanja usmeren je na utvrđivanje i ispitivanje prirode relacija između dimenzija Zakermanovog modela ličnosti i dimenzija opisanih u Telegenovom modelu ličnosti. S obzirom na to da između trofaktorskih, psihobioloških modela postoji sličnost, kao i povezanost alternativnog petofaktorskog modela sa Ajzenkovim i Klonindžerovim modelom ličnosti, pretpostavljeno je da će biti potvrđena povezanost Telegenovog i Zakermanovog modela.

Istraživanje je obavljeno u periodu od juna do oktobra 2007. godine u Novom Sadu i Beogradu na uzorku od 240 ispitanika (121 ženskog i 119 muškog pola), uzrasta od 18 do 61 godine, prosečne starosti 23.7 godina. Obrazovna struktura ispitanica i ispitanika je u rasponu od IV do VIII stepena stručne spreme. Instrumenti korišćeni u ovom istraživanju...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about nitration of Methyl I Benzonate
  • Speech I Informative Speech Essay
  • personality i admire most Essay
  • i dunno Essay
  • Why i hate the giants Essay
  • I Essay
  • i dont know Essay
  • Essay on Should-I-Use-I

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free