Predzakljucna Knjizenja

Pages: 16 (4117 words) Published: April 17, 2010
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Beograd

SEMINARSKI RAD

IZ

FINANSIJSKOG RAČUNOVODSTVA

TEMA:

POJAM, PODELA I VRSTE PREDZAKLJUČNIH KNJIŽENJA

MENTOR: mr Danica Jović

STUDENT: Dušan Vojnović, br. indeksa: 08/856

Beograd, 24.4.2009. godine

SADRŽAJ

UVOD………………………………………………………………………………………….2

POJAM, PODELA I VRSTE PREDZAKLJUČNIH KNJIŽENJA………………………3

1. KOREKCIJA SALDA RAČUNA STANJA…………………………………….3

1. Knjigovodstveno obuhvatanje manjkova I viškova na sredstvima……….3 2. Knjigovodsvteno obuhvatanje obezvređenih zaliha I potraživanja………6

2. DEKOMPONOVANJE SALDA AKTIVNO – PASIVNIH RAČUNA………..8

3. VREMENSKO RAZGRANIČENJE RASHODA I PRIHODA………………..9

4. RASHODOVANJE OSNOVNIH SREDSTAVA……………………………….11

ZAKLJUČAK………………………………………………………………………………...14

LITERATURA………………………………………………………………………………..15

UVOD

Na kraju poslovne godine, nakon što su sve dokumentovane ekonomske promene prenete na račune glavne kjige, na računima se nalaze podaci o imovini, prihodima i rashodima koji predstavljaju knjigovodstveno stanje navedenih računovodstvenih kategorija.

Međutim, težnja da se stanje na računovodstvenim kategorijama verodostojno predstavi i da odgovara njihovom stvarnom stanju, često se ne može realizovati do kraja, pa tako stvarno stanje računovodstvenih kategorija često odstupa knjigovodstvenog. Ovo se dešava zbog činjenice da nisu dokumentovane sve nastale ekonomske promene, ili, pak, dokumentovane ekonomske promene nisu prenete na račune glavne knjige na odgovarajući način. Neki od najčešćih razloga razmimoilaženja knjigovodstvenog i stvarnog stanja su pogrešna knjiženja, mešanje različitih kategorija na računima, nerelane vrednosti na pojedinim računima, nedokumentovane ekonomske promene i sl. Tako, npr., ukoliko se izvrši pogrešan izbor računa ili proknjiži pogrešno vrednost na odgovarajućim računima, a ako se uzme u obzir da ove greške ne mogu biti otkrivene automatskom proverom u sistemu dvojnog kjigovodstva, direktno se utiče na stvaranje razlike između knjigovodstvenog i stvarnog stanja računovodstvenih kategorija. Slično tome, obezvređivanje gotovih proizvoda, robe, disfunkcionalnost osnovnih sredstava, kao i pojava manjkova/viškova utiču da stvarno stanje bude manje od knjigovodstvenog.

Svi gore nevedeni problemi i njima odgovarajući uzroci, razlozi su zbog kojih se na kraju poslovne godine , pre zaključka knjiga, pristupa upoređivanju knjigovodstvenog i stvarnog stanja računovodstvenih kategorija. Poređenje se vrši putem inventarisanja[1] , nakon sastavljanja probnog lista. Pri tome, u probnom listu se, u koloni saldo, nalazi knjigovodstevno stanje imovine a u inventaru[2] se nalazi stvarno stanje imovine. Poređenjem ovih stanja otkrivaju se razlike (kvantitativna i vrednosna ili samo vrednosna neslaganja) između njih koje se zatim proučavaju i otklanjaju knjigovodstvenim obuhvatanjem. Uzevši u obzir činjenicu da se razlozi i pojavni oblici ovih neslagnja znatno razlikuju među sobom, postoji više načina (knjiženja) kojima se ona otklanjaju: 1. korekcija salda računa stanja

2. vremensko razgraničenje računa rashoda i prihoda
3. dekomponovanje salda aktivno – pasivnih računa
4. rashodovanje osnovnih sredstava

Upravo zato što se sprovode dan pre sastavljanja bilansa, odnosno formalnog zaključka knjiga, navedena knjiženja i opisane aktivnosti koje im prethode se nazivaju predzaključna knjiženja.

Cilj ovog rada je predstavljanje pojma i značaja predzaključnih knjiženja,uz prikaz njihovog značaja za ostvarivanje i poštovanje načela urednog knjigovodstva.

PODELA I VRSTE PREDZAKLJUČNIH KNJIŽENJA

Kao što je naglašeno na kraju uvodnog dela, predzaključna knjiženja se na osnovu razloga koji dovode do neslaganja između knjigovodstvenog i stvarnog stanja dele na sledeće kategorije:

1. korekcija salda računa stanja
2. vremensko razgraničenje računa rashoda i prihoda
3....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free