Physical Education

Topics: Sociology, Society, Social sciences Pages: 6 (1636 words) Published: June 24, 2013
Assignment
In
PHYSICAL
EDUCATION

Submitted to:
Mr. Renato Chavez
Submitted by:
Shurdande P. Samane
AB ECONOMICS Define Physical Fitness .
Physical Fitness has been a defined as a set of attributes or characteristics that people have or achieve that relates to the ability to perform physical activity. Fitness: The Definitions to the 7 Components of Skill Related Agility: The ability to rapidly and accurately change the direction of the whole body in space. Balance: The ability to maintain equilibrium while stationary or moving. Coordination: The ability to use the senses and body parts in order to perform motor tasks smoothly and accurately. Power: The amount of force a muscle can exert.

Reaction Time: The ability to respond quickly to stimuli.
Speed: The amount of time it takes the body to perform specific tasks. The Five Components of Health- Related Fitness.
Muscular Strength: Muscular strength is ability of a muscle to exert a maximal force through a given range of motion or at a single given point. Muscular Endurance: Muscular Endurance refers to the capacity of a muscle to exert a submaximal force through a given range of motion or at a single point over a given time. Cardiovascular Endurance: Cardiovascular Endurance is the ablity to continue training the cardiovascualr system for a period longer than twenty minutes (on average). Flexibility: Flexibility is the ability of a joint to move through a full range of motion. Body Composition: Body Composition is the ratio of lean body mass to fat body mass.

-------------------------------------------------
Wika
-------------------------------------------------
Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. -------------------------------------------------

Etimolohiya
Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay. Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika. Katulad ng language - tawag sa wika sa Ingles - nagmula ang salitanglengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin, na nangangahulugang "dila", sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog, samakatuwid ang "wika" - sa malawak nitong kahulugan - ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon, may tunog man o wala, ngunit mas kadalasang mayroon. -------------------------------------------------

Mga anyo ng wika
Pinakapayak sa mga anyo ng wika ang paggamit ng mga salita o pagsasalita. (Tingnan ang mga sining na pangwika). Subalit kabilang din rito ang pagsusulat, mga wikang pasenyas, larangan ng musika, sining ng pagpipinta, pagsasayaw, at maging ang matematika. "Wika" ang lahat ng mga ito kung gagamitin ang malawakan na kahulugan ng wika.[1] Sa ilang pagkakataon, tinatawag ding dila(piguratibo), salita, diyalekto, o lingo (sariling-wika ng isang grupo, [bigkas: ling-gow, mula sa Ingles]) ang wika -------------------------------------------------

Mga Antas
Kabilang ang mga sumusunod sa mga kaantasan ng wika:
* Kolokyal/pambansa - ordinaryong wika na ginagamit ng mga kabataan sa kanilang pang-araw-araw na pakikipag-usap na kadalasang malayang pinagsasama ang mga wikang Ingles at Filipino * Kolokyalismong karaniwan - ginagamit na salitang may "Taglish" * Kolokyalismong may talino - ginagamit sa loob ng silid-aralan o paaralan * Lalawiganin/panlalawigan - wikang ginagamit ng isang partikular na lugar o pook. * Pabalbal/balbal (salitang kalye) - pinakamababang uri ng wikang ginagamit ng tao, na nabuo sa kagustuhan ng isang partikular na grupo na nagkakaroon ng sariling pagkakakilanlan. Ito rin ay maaring nabuo sa pag-baliktad ng mga...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Benefits of Physical Education Essay
  • Physical Education and Official School Policy Essay
  • Physical Education Time Line and Ojectives Essay
  • Adaptive Physical Education by Steven Symes Essay
  • Spinal Cord Injuries in Adapted Physical Education Essay
  • Essay about physical education
  • Physical Education Essay
  • Physical Education Reflection Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free