Parkinson's Disease

Pages: 9 (2647 words) Published: February 27, 2009
KABANATA I
ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

1. Introduksyon

Ayon kina Stern at Leese (1982), ang Parkinson’s disease ay natuklasan ni James Parkinson, isang Ingles na manggagamot, noong 1871. Ayon sa kanya, ito ay isang karamdaman kung saan ang pasyente ay nakararanas ng mge pagbabago sa kanilang ayos, paglakad, balanse, pagsulat, pananalita at iba’t ibang mga gawain. Ang mga pagbabagong katangian ng Parkinson’s disease ay ang kusang panginginig ng mga braso at hita (tremor), paninigas ng kalamnan (rigidity), at ang pagbagal at pagtigil ng galaw (bradykinesia). Ang Parkinson’s disease ay maaaring mangyari sa kanino man sa buong mundo. Ngunit mayroon din itong pagkakaiba depende sa kalikasan at sanhi ng karamdamang ito (Duvoisin, 1978). Ayon kina Stern at Leese (1982), mayroong anim na kaalaman ang natiyak ukol sa Parkinson’s disease. Una, ang Parkinson’s disease ay hindi napamamana sa mga susunod na henerasyon. Ayon sa pag-aaral, sa 40 pares ng mga kambal, isa lamang ang nagkakaroon ng Parkinson’s disease. Ikalawa, malaki ang posibilidad na ito ay galing sa isang virus na naging sanhi ng impeksyon sa utak. Ngunit, kahit malawak na ang kaalaman natin ukol sa paghahanap kung ano ang virus na sanhi ng sakit, hindi pa rin matiyak at maituro ang virus na maaaring sanhi ng Parkinson’s disease. Ikatlo, malakas ang paniniwala ng mga manggagamot na ang depresyon ay isa sa mga unang ipinapakita ng mga may sakit na Parkinson’s disease. Nadiskubre ng mga manggagamot na may kemikal na dopamine sa utak ang unti-unting nawawala kaya ang isang tao ay depressed. Ikaapat, ayon sa pag-aaral, may gamot na tranquilizers na nakaaabala sa normal na pagdaloy ng kemikal sa utak na naging sanhi ng Parkinson’s disease, tulad ng chlorpromazine, haloperidol, thioridazine, pimozide, trifluoperazine, flipenthixol, flupenazine at prochlorperazine. Ikalima, sa mga taong may sakit na Parkinson’s disease, 99.9% ay walang tumor sa utak at normal ang pagdaloy ng dugo sa mga ugat nito. Ikaanim, walang katiyakan na ang paulit-ulit na pagtanggap ng suntok ng ulo o malubhang pagkakabagok ng ulo ay sanhi ng Parkinson’s disease.

2. Layunin ng Pag-aaral

Ang pamanahong-papel na ito ay nagbibigay ng impormasyon hinggil sa Parkinson’s disease at naglalayong matugunan ang mga sumusunod na mga tanong:

1. Ano ang antas ng kaalaman ng mga estudyanteng nasa unang taon ng Kolehiyo ng Agham sa Unibersidad ng Santo Tomas hinggil sa sanhi at sintomas ng Parkinson’s disease?

2. Ang Parkinson’s disease ay isang di-pangkaraniwang sakit. Mayroong isang lumalabas naa positibo sa sa sakit na ito sa isang libong tao. Sapat ba ang kaalaman ng mga estudyanteng nasa unang taon ng Kolehiyo ng Agham sa Unibersidad ng Santo Tomas ukol sa lunas ng karamdamang ito?

3. Sapat ba ang mga kaalamang makakalap sa pamanahong-papel na ito upang mapalaganap ang mga impormasyon ukol sa Parkinson’s disease?

3. Kahalagahan ng Pag-aaral

Naniniwala ang mananaliksik na mahalaga ang pag-aaral na ito para sa mga estudyanteng nasa unang taon ng Kolehiyo ng Agham sa Unibersidad ng Santo Tomas at sa mga kukuha ng kursong medisina.

Ang Parkinson’s disease ay isang di-pangkaraniwang sakit. Isa sa isang libong tao ang apektado nito ngunit ang kaalaman ukol sa karamdamang ito ay hindi sapat. Isa sa mga pinakamahalagang dapat pagtuunan ng pag-aaral ng mga estudyante ay ang malakas na paniniwalang ito ay galing sa isang virus na hanggang ngayon ay hindi pa matukoy.

Ang isang taong may sakit na Parkinson’s disease ay napakahirap alagaan, kaya’t napakahalaga na ang mga estudyante na may balak na magtapos ng medisina ay may nalalaman ukol dito.

Napakahalaga ng pag-aaral na ito kahit sa mga ibang mga estudyante na hindi kukuha ng kursong medisina sapagkat ang Parkinson’s disease ay di-pangkaraniwang sakit. Maaaring isa sa mga taong malapit sa kanila ay mayroong mga katangian ng Parkinson’s disease. Makatutulong ito upang maipagamot ang may sakit, mapangalagaan at...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Parkinson's Disease Essay
  • Parkinson's Disease Research Paper
  • An Examination of Parkinson's Disease and Its Effects Essay
  • Parkinson's Disease and its affect on society Essay
  • Parkinson's Disease Notes Essay
  • Causes and Effects of Parkinson's Disease Essay
  • Parkinson's Essay
  • Parkinson's Disease and Small Farming Community Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free