Para Sa Akin...

Pages: 4 (1388 words) Published: January 19, 2011
Para Sa Akin, Ang Matematika ay…

Sa loob ng humigit kumulang na walong taon ng aking pagtuturo, ngayon ko lamang sasagutin nang pormal ang tanong na laging tinatanong sa amin noon ng mga guro namin sa hayskul at kolehiyo: Ano ang Matematika? Naaalala ko pa noon kung paanong ang aming guro ay nagsikap na makuha at malaman ang aming mga opinion at ideya tungkol sa Matematika. Kami naman bilang mga mag-aaral ay sinusulat at sinasabi ang lahat ng aming mga pwedeng masabi tungkol sa matematika hanggang sa abot ng aming makakaya. At kahit ang aming mga sariling mga karanasan na may patungkol sa asignaturang matematika ay aming isinama sa aming pagpapaliwanag mabigyan lamang ng kahulugan ang salitang matematika.

Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi na ako nagulat sa mga isinulit sa akin ng mga mag-aaral ko na nasa ikatlong taon nang inatasan ko silang sumulat ng isang komposisyon na magpapahayag ng kanilang sariling pagpapakahulugan sa matematika. Karamihan sa kanilang mga ibinigay na pagpapakahulugan sa matematika ay nakabase sa kanilang mga karanasan sa asignaturang matematika. Sa kanilang mga isinulat ay ramdam na ramdam ko ang kanilang mga damdamin sa asignatura. Isang pangkaraniwang mag-aaral ko ang nagsabing maaring kaaya-aya ang asignaturang matematika ngunit nahihirapan daw siya sa mga gawaing patungkol dito katulad ng paggamit ng tamang pormula, pag-intindi sa isang ‘problem’ at ang pagsunod sa tamang proseso upang makuha ang sagot. May isang nagsabi na kahit ano daw ang kayang gawin ay hindi niya mapataas ang kanyang mga grado sa matematika hindi katulad ng ibang mga asignatura na kaya niyang makabawi agad ang mga bumabang marka at mapataas muli ang mga ito. Isa sa kanila ang nangarap na sana daw ang asignaturang matematika nila ngayon ay katulad ng kanilang klase sa matematika noong siya ay nasa elementarya. “Mas madali at mas maganda ang klase namin sa matematika noong kami ay nasa elementarya kaysa ngayon na masyadong kumplikado at mahirap...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • ang sa akin Essay
  • Edukasyon Para Sa Bayan Essay
  • Essay on Para sa Hopeless Romantic
  • Para Sa Mga Kapatid Na Sabadista Essay
  • Akin to Essay
  • Akin Essay
  • Paras Essay
  • sas homework Solutions Research Paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free