Panitikan

Pages: 6 (1518 words) Published: August 20, 2010
KAHULUGAN NG PANITIKAN :

Ang panitikan ay nagsasalaysay ng buhay, pamumuhay, lipunan, pamahalaan, relihiyon at mga karanasang nakukulayan ng iba’t ibang uri ng damdamin tulad ng pag-ibig, kalungkutan, pag-asa, pagkamuhi, takot at pangamba.

MGA IBA’T IBANG KATUTURAN NG PANITIKAN :

Ang panitikan ay ang nasusulat na tala ng pinakamabuting kaisipan at damdamin ng tao. •Ang panitikan ay pag-aaral ng kariktan at kahulugan ng buhay at pamumuhay na nagmumulat sa bayan upang paglirip-liripin ng balana ang maraming palaisipan dumarating sa buhay ng bawat nilalang. •Ang panitikan ay talaan ng buhay.

Bungang – isp na isinatitik.
Ito ay yaong nagpapahayg ng kaisipan, damdamin, panaginip at karanasan nng sangkatauhang nasusulat sa maganda, makahulugan at masining na mga pahayag. •Ito ay kabuuuan ng mga kaisipan, karanasan ng isang bansa, paniniwala, pamahiin at pangarap ng isang lahi na ipinahahayag sa mga piling salita, sa isang maganda at makasining na paraan. •Kathang pampanitikang nag-iiwan ng bisa sa isip at puso ng mambabasa

IMPLUWENSIYA NG PANITIKAN SA BUHAY NG TAO :
Ang panitikan ay may dalang mahahalagang impluwensiya sa buhay, kaisipan at ugali ng tao at ito’y may dalawang kalagayan ; 1.Ito’y nagpapaliwanag sa kahulugan ng kalinangan at kabihasnan ng lahing pinanggalingan ng panitikan. 2.Dahil sa panitikan, ang mga tao sa sandaigdigan ay nagkakalapit ang mga damdamin at kaisipan, nagkakaunawaan at nagkakatulungan.

Maraming ang mga akdang pampanitikan nagdadala ng malaking impluwensiya sa daigdig.Ang ilan sa mga ito’y ang mga sumusunod : 1.Banal na Kasulatan – nagiging batayan ng pananampalatayang Kristiyano 2.Koran – (Arabia) Bibliya ng mga Muslim

3.Iliad at Odyssey – ni Homer – (Gresya) –siyang kinatutuhan ng mga alamat at mitolohiya 4.Maha-Bharatas - (Indiya)- kasaysayan ng pananampalataya
5.Divina Comedia - ni Dante – (Italya) – nagpapahayag ng moralidad, pananampalataya at pag-uugali ng mga Italyano 6.Aklat ng mga Araw - ni Confucious – (Tsina) – naging batayan ng kalinangan at pananampalatayang Insik 7.Aklat ng mga Patay – (Ehipto) – kinapapalooban ng mitolohiya at teolohiya ng mga taga-Ehipto. 8.Counterburry Tales – ni Chaucer- (Inglatera) naglalarawan ng mga ugaling Ingles at ng kanilang pananampalataya 9.El Cid Campeador – (Espanya) – nagpapahayag ng kanilang mga alamat, pag-uugali at kasaysayan 10.Uncle Tom’s Cabin – si Harriet Beecher Stowe ng Estados Unidos na nagbukas ng mata ng mga Amerikano sa kaapihan ng mga lahing itim at ang simula ng paglaganap ng demokrasya sa daigdig

MGA LAYUNIN SA PAG-AARAL NG PANITIKAN :
1.Upang matanto natin ang kalinangang Pilipino, ang henyo ng ating lahi at ang mga minanang yaman ng kaisipan. 2.Upang alaming tayo’y may marangal na tradisyong katulad ng ibang lahi. 3.Upang matalos ang mga kapintasang at kakulangan ng ating panitikan at mapag-aralang ito’y matuwid. 4.Upang makilala ang ating mga kahusayan sa panitikan at ang mga ito’y lalong mapapayaman. 5.Sapagkat tayo’y mga Pilipino, kailangang tayo’y magmalasakit at tumangkilik sa sariling atin.

KAHALAGAHAN SA PAG-AARAL NG PANITIKAN
1.Malalaman ng mga ato ang kanilang sariling kalinangan at kasayasayan. 2.Makikita nila ang kanilang sariling kalakasan o kahinaan ng kanilang paniniwala at pag-uugali. 3.Matutuhan nilang ipagmalaki ang mga bagay na kanila at nagiging matibay at matatg ang kanilang pagkilala sa kanilang lahi. 4.Malalaman ang kahalagahan nng sariling wika sa paglalarawan ng makabagong karanasan, pangarap, paniniwala at gawaing pang-araw – araw

MGA KALAGAYANG NAKAPANGYAYARI SA PANITIKAN
1.Klima - ang init o lamig ng panahon, ang bagyo, sigwa, ulan, at baha na nagbibigay ng karanasan na humuhubog sa pag-iisip, pag-uugali at palagay ng mga manunulat ng akda ay siyang nagiging paksa, buod o kintal na damdamin 2.Gawaing- pang-araw – araw o Hanapbuhay – ang gawaing- pang-araw – araw o hanapbuhay ng tao at tungkulin ng karaniwang tao ay...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Panitikan Essay
  • Essay on Panitikan
  • Essay about Panitikan Sa Panahon Ng Batas Militar
  • mga impluwensya ng panitikan sa tao Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free