Pananaliksik Sa Filipino 2

Pages: 3 (979 words) Published: March 6, 2011
Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga dahilan ng Teenage Pregnancy: 1.Kakulangan ng paggabay mula sa mga kapamilya lalo na mula sa mga magulang. 2.Katigasan ng ulo at hindi marunong sumunod sa pangaral.

3.Impluwensya ng mga maling kaibigan o barkada.
4.Pagtakas sa kahirapan ng pamilya.
5.Kulang sa impormasyon tungkol sa epekto ng maagang pag-aasawa at pagbubuntis. 6.Ayaw mag-aral.
7.ga Dahilan ng Maagang Pagbubuntis
8.
9. Ang maagang pagbubuntisA ay sinasabing dulot ng “peer pressure” o ang pagpapadala sa mga taon nakapaligid sa isang tao, hindi paggamit ng “contraceptives”, relasyon sa magulang at iba pang kapamilya, at medya (Guttmacher institute, 2005). 10.

11. Sa isang artikulo sa seventeen magazine noong 1996, 76 % na babae at 58% na lalaki ang nagsasabi na ang kabataang kababaihan ang nakikipag-seks dahil sa kagustuhan ng kanilang kasintahan [lalaki]. Noong 2003 naman ayon sa isang survey na isinagawa ng kaiser family foundation, 1 sa 3 binata na nasa edad 15 hanggang 17 ay nakipag-seks dahil sa presyur ng mga kaibigang lalaki na makipag-seks sila. Maaari din na ang maagang pagbubuntis ay dulot ng hindi at maling paggamit ng contraceptives, gaya ng condom at oral contraceptives, dahil na rin sa kakulangan sa “sex education”. Ayon naman sa isinagawang surbey ng PARADE noong 1996, 66 % ng babaeng kabataan ang nagsasabing tumataas daw ang bilang ng kabataang nabubuntis kapag ang magulang ay walang pakialam, pabaya at hindi marunong magdisiplina ng anak. Sa surbey naman na isinagawa ng mananaliksik itinanong kung paano nakakaapekto ang medya sa paglaganap ng seksual na gawain na nagdudulot ng maaagang pagbubuntis, ito ang naging resulta: 12.50% - mga “bold films” at “bold magazine”

13. 30%- telebisyon
14. 20%- kanta o musika
15. _____________
16. 100%
Ang teenage pregnancy o...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Pananaliksik Sa Filipino Essay
  • Pananaliksik Tungkol Sa Dota Essay
  • Online Gaming Sa Filipino Essay
  • Thesis Sa Filipino Research Paper
  • Essay about Pananaliksik
  • Chapter 2 Filipino Thesis Essay
  • Essay on Abstrak Sa Pananaliksik
  • Filipino Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free