Pamanahong Papel Wikang Filipino

Pages: 4 (1323 words) Published: February 20, 2011
KABANATA I ANG SULIRANIN AT SANLIGAN NITO
1.1PANIMULA

Sa pagpasok ng ika-20 siglo, nagsimula ang panahon ng Electronic Devices. Paglipas lang ng ilang dekada ay lumago at nakilala at naging isang pangkaraniwang bahagi na ng pangaraw-araw na pamumuhay ng tao. Habang lumalago ang inustriyang ito, isinisilang ang isa sa pinakamagandang nilikha ng tao para sa kanyang sarili – ang Computers. Isa itong aparato na gumagawa ng trabaho ng tao nang mas mabilis. Ng mga salitang Computer ay nangangahulugan noong una na “isang tao o isang bagay na nagkakalkula at nagbibigay ng resulta base sa isang lohikal na paraan at proseso”. Ang abacus naman ay maituturing na isang computer noong unang panahon sapagkat ang layunin nito ay mapadali ang kalkulasyon ng mga mangangalakal. Sa kasalukuyan, ang abacus ay hindi na maituturing na computer sapagkat napakalayo na ng agwat na nagagawa nito sa kilala natin ngayon na mga computer. Napaganda, napabilis, napaayos at napadali ng ilang siglong pag-aaral ang mekanismo ng computer. Ang versality nito isang resulta ng pagiging malikhain at matiyaga ng mga tao. Naituring ang bagay na ito na isa sa pinakamagandang nilikha ng tao sapagkat isa itong makapangyarihang aparato na nagpapatakbo sa halos lahat ng bahagi ng mundo upang maging mas maayos at madali ang buhay. Hindi maiiwasan na gamitin ang kakayahan ng mga Computer upang gawin ang isang mundo kung saan maaaring gawing biswal ang imahinasyon ng tao. Dahil sa intensiyon ito, isinilang ang Virtual World o mas kilala sa tawag na Virtual Reality. Sa mundong ito, napapasok ng tao ang isang mundo at kathang isip sa pamamagitan ng panonood o paglalakbay ditto sa tulong na rin ng mga monitor o mga telebisyon na gingamit sa Computer. Di naglaon, pumasok ang ideya na maaring magamit ang virtual reality upang makapaglaro at malakbay ang imahinasyon ng tao. Ditto rin nagsimula ang paglikha ng tao ng mga laro sa Computer at paggamit nito sa paglilibang. Ayon sa article ni Mary Bellis ang unang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Research Paper
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Wikang Filipino Essay
  • Pamanahong Papel Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free