Pamanahong Papel (Tuberculosis)

Topics: Tuberculosis, Infection, Infectious disease Pages: 2 (573 words) Published: February 28, 2011
I. Panimula
II. Mga Tiyak Na Layunin
III. Kahalagahan ng Pag-aaral
IV. Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral
V. Katuturan ng mga Katawagang Ginamit
VI. Sandigan ng Pag-aaral at mga Kaugnay na Literatura VII. Istratehiyang Ginamit at Pinagkunan ng Datos
VIII. Paglalahad
IX. Paglalagom at Kongklusyon
X. Pagbibigay ng Rekomendasyon
XI. Bibliograpiya
Panimula

Ang tuberculosis ay nananatiling malalang sakit na siyang malaking suliranin sa Pilipinas. Dinadapuan ng sakit na ito maging bata man o matanda. Araw-araw, mayroong dalawang batang wala pang limang taong gulang ang nagkakasakit ng tuberculosis. Hindi rin nalalayo ang nalalapit nilang kamatayan sa pagdapo ng sakit na ito sa kailang katawan. Ang tuberculosis ay makukuha mula sa kumakalat na mikrobyo nitong dala ng hangin. Nagmumula ang mga mikrobyong ito sa mga taong may sakit sa pulmon, na sa pamamagitan ng kanilang pag-ubo ay lumalaganap ang mikrobyo ng TB.

Nakatawag sa aking pansin ang lumalaganap na sakit na ito kung kaya’t isa ako sa mga naalarma sa pagkalat nito. Bilang isang manunulat sa Pamanahong Papel na ito, ay nais kong maibahagi sa mga mambabasa ang bunga ng aking pananaliksik ukol sa paksang ito. Lubos akong naliwanagan nang malaman ko ang bawat detalye ukol sa sakit na ito. Kaya naman alam kong makatutulong ito upang makapag-bigay kaalaman at maibahagi ko ang aking natutunan sa masusing pagsasaliksik.

Ang limang pangunahing mensahe sa kabanatang ito ay makatutulong sa mga pamilya at pamayanan upang malaman na ang tuberculosis ay... Tubercolosis
What Is Tuberculosis?
Tuberculosis, commonly referred to as TB, is a bacterial infection that can spread through the lymph nodes and bloodstream to any organ in your body but is usually found in the lungs. Most people who are exposed to TB actually never develop symptoms. The bacteria can live in an inactive form in the body. Medication can be...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Pamanahong Papel(Tuberculosis) Essay
  • Pamanahong Papel Sa Tuberculosis Essay
  • Tuberculosis Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Research Paper
  • Pamanahong Papel Essay
  • Tuberculosis Essay
  • Pamanahong Papel Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free