Pamanahong Papel

Pages: 3 (326 words) Published: February 19, 2011
Pamanahong Papel
(Bakit Nagbabayad ng Buwis ang mga Mamamayan?

Na iniharap kay:
Gng. Juliet Valdeavilla
Guro sa Filipino 02

Bilang Bahaging Katuparan
sa asignaturang Filipino
Ikaunang Taon
Paaralang Kolehiyo

ni
Macalalad, Hernando J.
BSEE-I
Central Colleges of the Philippines
52 Aurora Blvd., Q.C.
ika-21 ng Pebrero, 2011

DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino, ang pananaliksik na ito na pinamagatang “Bakit Nagbabayad ng Buwis ang mga Mamamayan?”
ay inihanda at iniharap ng mananaliksik mula sa seksyon na GE 1-1 a-2 ng Central Colleges of the Philippines ng Quezon City, SY 2011-2012.

Ang mga datos na nakapaloob sa pananaliksik na ito ay sinaliksik, inayos, at inihanda ng mananaliksik na nasa ikaunang antas ng kolehiyo.

Tinanggap bilang proyekto sa Filipino 02 bilang isa sa mga pangangailangan sa nabanggit na asignatura ni Gng.Juliet Valdeavilla:

Talaan ng Nilalaman

Talahanayan ng Nilalaman

          I. Panimula

        II. Mga Tiyak Na Layunin

        III. Kahalagahan ng Pag-aaral

        IV. Saklaw at Delimitasyon ng Pag-aaral

          V. Katuturan ng mga Katawagang Ginamit

        VI. Sandigan ng Pag-aaral at mga Kaugnay na Literatura

        VII. Istratehiyang Ginamit at Pinagkunan ng Datos

      VIII. Paglalahad

        IX. Paglalagom at Kongklusyon

          X. Pagbibigay ng Rekomendasyon

        XI. Bibliograpiya

ANG SULIRANIN AT ANG KALIGIRAN NITO
Panimula
Ang pamanahong papel na ito ay tumatalakay sa kung paano ang bawat mamamayan ay sinisingil ng buwis at kung ano ba ang magandang epekto nito sa isang bansa ngunit sa bansa natin ito ating masasaksihan ntin kung ano ang mga kaguluhan at kasamaan sa pagsasamantala sa kaban ng bayan na kung saan ang bawat...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Pamanahong Papel Research Paper
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel Wikang Filipino Essay
  • Ang Pamanahong Papel Essay
  • Pamanahong Papel(Tuberculosis) Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free