Paglalahad

Pages: 4 (621 words) Published: March 17, 2013
PAGLALAHAD

SIMULA NG TEATRO

[pic]

Ang salitang Theatre o teatro ay nag mula sa salitang Pranses na "théâtre", at sa Griego na "theatron", na nanga-ngahulugan sa Ingles na ‘’place of seeing’’. The history of theatre charts the development of theatre over the past 2,500 years. While performative elements are present in every society, it is customary to acknowledge a distinction between theatre as an art form and entertainment and theatrical or performative elements in other activities. The history of theatre is primarily concerned with the origin and subsequent development of the theatre as an autonomous activity.

Greek theatre

Since classical Athens in the 6th century BCE, vibrant traditions of theatre have flourished in cultures across the world. Greek theatre, most developed in Athens, is the root of the Western tradition. The theatre of ancient Greece consisted of three types of drama: tragedy, comedy, and the satyr play

The physical location of such performances was accordingly named theatron [pic]

[pic][pic]

Greek Comedy Greek Satyr play

Ang Teatro sa Kanluraning bansa ay lumaganap lalo na sa Roma. Ang pina ka unang manunulat na Romano sa teatro ay si Livy,historian na Romano, noong 4th Century BC.

[pic][pic]

Roman Play ComedyRoman Theatre at Orange France

ANG TEATRO SA ASYA

Kadalasang hango sa mga paniniwalang pangrelihiyon. Maraming relihiyon angnakaimpluwensya sa Teatro ng mga Asyano. Ang mga epikong MAHABHARATA AT RAMAYANA na umiinog sa mga diyos na sina KRISHNA at RAMA at sa mga bayaning tulad ni ADJUNA ay naipalabas na sa maraming teatro sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Gayundin ang kwento ng tagasunod ng Budismo na si JATAKA na naipalabas na rin sa iba’t-ibang teatro sa Asya.

Nangangailangan ng mahabang panahon ng paghahanda at pagsasanay ng mga artista.

Karaniwang binubuo ng maraming anyo ng sining tulad ng sayaw, awit,...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free