Paghantong Sa Vanity Ng Labis Na Pagpapahalaga

Pages: 17 (4151 words) Published: July 30, 2008
Unang Kabanata

The common practice of keeping up appearances with society is a mere selfish struggle of the vain with the vain. --- John Ruskin

Tesis:
Ang labis na pagpapahalaga ng modernong lipunan sa panlabas na kaanyuan ang nagtutulak sa kabataang babae ng San Beda sa vanity.

Panimula

Ayon sa Webster’s Dictionary, binibigyang pakahulugan ang vanity bilang: 1) labis na pride sa sarili o sa panlabas na anyo; 2) kawalan ng halaga; 3) at labis na pagkabahala sa sariling panlabas na anyo. Ang ikatlong pagpapakahulugan ang tumutukoy sa vanity sa paksa ng pananaliksik na ito.

Nagkakaroon ng higit na pagkabahala sa sariling panlabas na anyo ang isang tao sa panahon ng kanyang kabataan, partikular na sa panahon ng pagbibinata o pagdadalaga o ang tinatawag na adolescent stage. Ayon sa isang librong tumatalakay sa General Psychology, importante sa mga nagdadalaga o nagbibinata ang matanggap sa isang grupo. Upang madaling matanggap ng iba, binibigyang tuon ng isang binata o dalaga ang panlabas nitong kaanyuan. Malaki ang bahaging ginagampanan ng pagkakaroon ng kaakit-akit na panlabas na anyo sa pagtamo ng positibong ebalwasyon sa sarili, popularidad at pagtanggap ng ibang tao na siyang mga mahahalagang pangangailangan ng kabataan.

Iba’t ibang paraan ng pagpapaganda ang isinasagawa at maraming produkto ang ginagamit ng mga kabataan upang makamit ang inaasam na kagandahang panlabas.

Sa kabilang banda, labis ang pagpapahalaga ng modernong lipunan sa pagkakaroon ng kaakit-akit na panlabas na kaanyuan. Nasasalamin ang labis na pagpapahalagang ito sa mga advertisements, beauty pageants, atbp. na nagbibigay ng mensahe sa mga kabataan, lalo na sa mga kababaihan, na kailangang maging maganda upang maging masaya at tanggapin ng iba. Ito rin ang nagtutulak sa labis na pag-aayos at pagpapaganda tulad na lamang ng sa kabataang babae ng San Beda. Nagkakaroon ng labis na pagkabahala at pagpapahalaga sa panlabas na anyo ang mga kabataan dulot ng matataas na pamantayang itinatakda ng mapanuring mata ng lipunan.

Kahalagahan ng Paksa

Makakatulong ang pananaliksik na ito sa pag-aaral sa disiplinang Sociology at Psychology. Hindi madalas talakayin ang pagksang vanity bilang isang reaksyon ng isang kabataan sa lipunang kanyang ginagalawan kung kaya’t kaunti lamang ang impormasyong nakukuha ukol dito. Magagamit ito sa mga susunod pang pag-aaral at makakatulong sa higit pang pag-unawa sa pag-uugali, kilos at gawa ng tao, gayun din sa kabataang babae ng San Beda.

Malaki rin ang maitutulong ng pananaliksik na ito sa lipunan, lalo na sa kabataang babae, upang higit na maunawaan ang sarili at ang kapwa. Maaari itong magsilbing gabay sa pagtunton sa pinag-uugatan ng vanity ng tao at maiwasan pang umabot dito.

Layunin

1)Makabuo ng malinaw na pagpapaliwanag ng sanhi ng pagkabanidoso ng mga kabataang babae. 2)Matukoy ang konsepto ng modernong lipunan sa kagandahan.
3)Mailahad ang mga epekto ng labis na pagpapahalaga ng modernong lipunan sa kagandahan ng mga kabataang babae sa San Beda. 4)Matukoy ang mga paraan ng pagpapasunod ng lipunan sa kabataang babae ng San Beda sa pamantayan nito sa kagandahan. 5)Mailarawan ang pagkabanidoso ng kabataang babae ng San Beda

Saklaw at Limitasyon

Tinatalakay sa pananaliksik na ito kung paano humahantong sa pagkabanidoso ang labis na pagkabahala sa sariling panlabas na anyo ng isang tao at hindi na binigyang pansin ang pagkabanidoso sa iba pa nitong pagpapakahulugan. Tinatalakay din dito ang mga paraan ng pagtugon ng kabataang Bedista sa labis nitong pagkabahala sa panlabas na anyo. Ito ang sentro ng pananaliksik na ito.

Nilimitahan ang pag-aaral sa pananaliksik na ito sa mga kabataang babae ng San Beda College, Manila. Mga kabataang babae na nasa panahon ng pagdadalaga o adolescent stage ang pokus ng pananaliksik.

Metodolohiya

Ang pagsangguni sa mga aklat mula sa alkatan ng San Beda College Manila ang unang hakbang na isinagawa upang makakuha ng...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Pataas Na Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak
  • sang Pagsusuri Sa Persepsyon Ng Mg Turista Sa Iba't
  • Isang Pagsusuri Sa Persepsyon Ng Mg Turista Sa Iba't
  • Essay about “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral.
  • mga larawan sa pook sa asya na pinaniniwalaang sagradong tahanan ng mga diyos at diyosa Essay
  • Epekto Ng Bawal Na Gamot Essay
  • Kahihinatnan Sa Likod Ng Paggamit Ng Bawal Na Gamot Essay
  • Paksa: “Ang Pataas Ng Bilang Ng Mga Kabataan Na Nalululong Sa Alak”, Isang Pag-Aaral. Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free