Pagdulog Sa Pagunawa Ng Iba't Ibang Disiplina

Pages: 9 (2781 words) Published: February 23, 2010
AMACCER/Unang Trimestre, Taong Akademiko 2008-2009 FILIPINO 02 (FILI02): Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik Hand-out #2 para sa Seksiyon F1 at Seksiyon F2 Mga Teorya sa Pagbasa (Pagdulog sa Pag-unawa ng mga Teksto sa Iba’t Ibang Disiplina)

1

Nagbabago ang teorya o pagdulog sa pagbasa ng teksto sa iba’t ibang disiplina. Nagaganap ang pagbabago mula sa tradisyonal na pamamaraan na nakapokus lamang sa nakasulat na teksto tungo sa pananaw (Arrogante, et al., 2007a). 1. Tradisyonal na Pananaw na Bottom-Up Sa teoryang ito, higit na binibigyang-halaga ang kapaligiran para sa paglinang ng kasanayan sa pagbasa. Bunga ito ng teoryang behaviorism na naniniwalang natututo ang mag-aaral sa unti-unting pagtukoy o pagkilala ng mga letra/titik tungo sa salita, parirala, pangungusap hanggang mabasa ang isang komposisyon. Sa bottom-up, pangunahing gawain ng bumabasa ang kilalanin ang mga salita sapagkat sa teoryang ito ang teksto ang pinakamahalagang elemento sa pagbasa. Nagsisimula sa teksto (bottom) patungo sa nagbabasa (up)(Arrogante, et al., 2007a). 2. Pananaw na Top-Down Natuklasan sa mga pag-aaral na nauunawaan ng isang mambabasa ang isang kuwento o nakapagbibigay siya ng koment tungkol dito kapag nakaka-relate o naiuugnay niya ang nabasa sa dati na niyang kaalaman. Dahil dito, maitutugma sa pagtuklas ng mga impormasyon ang pagbasa ayon sa dati nang kaalaman ng tagabasa. Dahil dito, makikilala ng tagabasa ang teksto at matitiyak ang kahulugan nito. Nagsisimula sa isip ng tagabasa (top) papunta sa teksto (down) (Arrogante, et al., 2007a). 3. Teoryang Interaktibo Tinatawag na teoryang interaktibo kapag ginagamit ng mambabasa ang dating kaalaman sa wika at sariling konsepto sa kaisipan sa kanyang pag-unawa sa teksto. Naniniwala rin ang teoryang ito na ang teksto ay kumakatawan sa wika at sa isipan ng sumulat. Sa teoryang interaktibo, maaaring pagsanibin ang bottom-up at top-down at dito’y mabubuo ang interaksyon mula sa kaisipan tungo sa autor na sumulat ng teksto. Sa teoryang ito, binibigyang pokus ang pagbasa bilang proseso at hindi produkto (Arrogante, et al., 2007a). 4. Teoryang Eskema/Teoryang Schema Teoryang schema ang may paniniwalang walang kahulugang taglay sa ganang sarili ang teksto, maging pasulat man o pasalita. Ginagamit na batayan ng mambabasa ang dati nang kaalaman kaugnay ng binabasang teksto. Nagagamit na ang dating nang kaalaaman sa pag-unawa ng teksto. Naniniwala ang teoryang ito na ang teksto ay nagbibigay lamang ng direksiyon sa nakikinig at bumabasa kung paano sila bubuo ng kahulugan. Ito’y pag-iimbak na ng dati nang karunungan. Nililinaw ng teksto ang dating karanasan at kaalaman (Arrogante, et al., 2007a). 5. Metakognisyon Metakognisyon ang tawag sa teoryang itinuturing na kognitibo ang pagkatuto. Kapag sinasabing kognitibo, ito’y may kinalaman sa paggamit ng kaalaman o knowledge, may kinalaman din ito sa pagkakaroon ng skills at kakayahang kontrolin ang mga skills na ito. Dito nalalaman ng mambabasa hindi lamang ang mga bagay na nakasulat s ateksto kundi ang paraan kung paano rin siya magbasa. Tumutukoy ang metakognisyon sa kamalayan ng tao sa mga proseso ng pagiisip habang gumagawa siya ng pagpapakahulugan. Lumalayo sa kung ano ang nakikita sa teksto, iniiisip kung ano ang binabasa at kung paano nagaganap sa isipan ang pagbabasa. . May mga mahahalagang elemento ang metakognitibong pagbasa tulad ng pag-unawa (pagtukoy sa kahulugan ng binabasa), kahusayan (maayos, mabilis, at tamang pagbasa sa teksto), bokabularyo o talasalitaan (salitang nababasa sa teksto), palabigkasan o palatunugan (malinaw at tamang pagbiskas ng mga salita) (Arrogante, et al., 2007a). Kasanayan sa Pagbasa ng mga Tekstong Akademiko Narito ang mga kasanayan sa pagbasa ng mga tekstong akdaemiko buhat sa mga teksbuk na Sining ng Pakikipagtalastasang Panlipunan (Pangkolehiyo) Binagong Edisyon (Siazon-Lorenzo et al., 2002) at Ang Pagbasa at Pagsulat sa Antas Dalubhasaan (Holistikong Dulog sa Pagkatuto)(Cruz at Morong, 2004): 1....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • pagdulog ng panunawa ng mga teksto sa iba't ibang disiplina Essay
  • Pagbasa at Pagsulat Sa Iba't Ibang Disiplina Essay
  • sang Pagsusuri Sa Persepsyon Ng Mg Turista Sa Iba't
  • Isang Pagsusuri Sa Persepsyon Ng Mg Turista Sa Iba't
  • pagbasa at pagsulat sa ibat ibang disiplina Essay
  • Iba't Ibang Paraan Ng Pagluluto Ng Pagkaing Pinoy Essay
  • Mga Ibat Ibang Inaasahan Ng Mga Mag-Aaral Sa Pagkuha Ng Kursog Accountancy Sa Universidad Ng Perpetual Help System Essay
  • Dahilan Sa Paggamit Ng Computer Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free