pad 310

Topics: Mahathir bin Mohamad, Privatization, Abdullah Ahmad Badawi Pages: 5 (1988 words) Published: January 12, 2014
PENSWASTAAN 
 
Latarbelakang 
 
Pengswastaan mula mendapat perhatian yang wajar di Malaysia mulai pertengahan tahun 1983  apabila Y.A.B.Perdana Menteri melancarkan Dasar Persyarikatan Malaysia yang juga telah  menyentuh peranan pihak swasta dalam pembangunan dan pengurusan negara.Pengswastaan  adalah bertentangan dengan pemiliknegaraan (nationalization),iaitu satu proses yang menambahkan  pemilikan dan penguasaan Kerajaan dalam ekonomi.Pada dasarnya,pengswastaan melibatkan  beberapa kepentingan atau pelaburan kerajaan yang tertentu kepada sector swasta.Rasional Y.A.B.  Perdana Menteri dalam ucapan perasmian con‐ference The Securities Industri in Malaysia pada 28hb  April,1984 menyatakan ..... Goverment the world over are notorious for inefficiency when running  enter‐prises, even aided by monopoly and the authority of Government.On the other hand,the  private sector is better motivated and generally more efficient.It is hoped that privatisation will  improve the economic and general performance of the services, resulting in a more rapid growth of  the nation as a whole'. Sektor Awam bukan sahaja terlibat dalam menyediakan dasar utama dan  menentukan arah dan penyediaan perkhidmatan tetapi telah juga terlibat secara aktif dalam aktiviti  ekonomi dan perdagangan di Malaysia. Saiz sektor awam telah berkembang dengan begitu pesat  sekali dalam 10 tahun yang lalu.Perbelanjaan sektor awam telah meningkat dengan begitu besar  sekali dari 28% pada tahun 1975 kepada 36% pada tahun 1982 dan ini merupakan satu beban  kewangan yang besar untuk ditanggung oleh Kerajaan. Keadaan ekonomi meleset juga menjadi  faktor‐faktor utama yang membawa kepada Dasar Pengswastaan ini diperkenalkan.   

Objektif 
 
Dasar Pengswastaan diperkenalkan dengan mempunyai objektif seperti berikut:   
(i) Mengurangkan Bebanan Kewangan Kerajaan 
 
Pada masa yang lepas, pihak Kerajaan telah membelanjakan ribuan juta ringgit dalam sektor  kesihatan, pertahanan, air, api, jalan keretapi, pelabuhan, lapangan terbang dan sebagainya, dan  perbelanjaan tersebut terus meningkat dari masa ke semasa dan kadar pulangan balik kepada  Kerajaan adalah lambat dan sangat rendah. Di samping itu, Kerajaan juga terpaksa  menyelenggarakan perkhidmatan dan pelaburan‐ pelaburan tertentu. Jumlah emolumen merupakan  satu item yang terbesar iaitu lebih satu pertiga daripada keseluruhan perbelanjaan mengurus.  Perbelanjaan dalam bentuk pindahan juga telah meningkat dengan pesatnya sejak akhir‐akhir ini dan  sekarang telah menjadi hampir setengah daripada perbelanjaan mengurus.   

(ii) Meninggikan Kecekapan Dan Penghasilan Kerja 
 
Pencapaian kebanyakan daripada perusahaan awam yang terlibat dalam bidang perdagangan dan  perindustrian masih tidak memuaskan walaupun mereka mempunyai kedudukan monopolistik dan  menikmati berbagai sokongan Kerajaan. Dengan mengswastakan beberapa perkhidmatan Kerajaan  yang tertentu, serta dengan kepakaran dan peluang yang lebih baik yang boleh di beri oleh pihak  swasta, adalah dijangka perkhidmatan tersebut dapat di tingkatkan dengan lebih baik lagi.   

(iii) Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Dan Kekesanan Negara   
Harta‐harta atau kekayaan yang dimiliki oleh negara masih belum diusahakan sepenuhnya.  Halangan‐halangan yang terdapat dalam sektor awam tidak menggalakkan penggunaan sumber‐ sumber kekayaan negara ini dengan cekap dan sepenuhnya. Lebih banyak syarikat swasta yang dapat di wujudkan yang dengan secara tidak langsung dapatmeninggikan pertumbuhan ekonomi negara. Disamping itu, pihak Kerajaan pula dapatmengecap nikmat bersama denganmengutip cukai pendapatan dari syarikat‐syarikat yang berkenaan.   

(iv) Pembahagian Sumber Serta Kecekapan 
 
Lebih banyak penglihatan Kerajaan dalam ekonomi bermakna lebih banyak penguasaan Kerajaan  terhadap sumber‐sumber negara. Keputusan pula biasanya dibuat berasaskan pertimbangan yang  bukan bercorak pasaran. Sebahagian besar daripada barang‐barang dan perkhidmatan yang ...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • SEC 310 Goals and Objectives Essay
  • PAD 525 Assignment 1 Essay
  • PAD 505 1 Essay
  • MGMT 310 Unit 3 IP Essay
  • 310 network lab 3 Essay
  • Law 310 Essay
  • BUSN 310 IP 2 Essay
  • Essay about Strayer PAD 520 All Assignments

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free