Osnove Gospodarstva

Pages: 114 (33440 words) Published: July 1, 2010
1. TRŽIŠNO GOSPODARSTVO
▪ Razvijeno, tržišno-plansko gospodarstvo.
▪ Pojedinci i privatna poduzeća donose glavne odluke o proizvodnji i potrošnji. Sistem cijena, tržišta, profita i gubitaka, inicijativa i nagrada određuje što, kako i za koga. ▪ Poduzeća proizvode robe koje donose najveće profite (što) tehnikama proizvodnje koje najmanje koštaju (kako). ▪ Potrošnja se određuje preko odluka pojedinaca kako će potrošiti svoje nadnice i dohotke od vlasništva koje su zaradili radeći ili posjedujući nekakvo vlasništvo (za koga). (SAD) ▪ Temeljne tržišne institucije:

a) privatno vlasništvo
b) kapital
c) profit
d) konkurencija
e) poduzetništvo
KAPITAL- određena vrijednost koja se povećava. Kapital može imati financijski ili fizički oblik, ali uvijek zahtijeva “proizvodnju” određene veće vrijednosti. Kapital se sastoji od trajnih potrošnih dobara koja su proizvedena, a koriste se u proizvodnji. U kapital se uglavnom ubrajaju oprema, proizvodne strukture (zgrade, pogoni)i zalihe. Kada se govori o kapitalnim dobrima također se koristi i naziv “realni kapital”. U računovodstvu i financijama, “kapital” znači ukupnu sumu novca koju su uložili dioničari poduzeća, za što je svaki od dioničara zauzvrat dobio pravo na vlasništvo dijela poduzeća. PROFIT – višak koji nastaje kao razlika između uložene i konačne vrijednosti kapitala, ili, razlika između dohodaka i troškova poslovanja. Osnovni motiv tržišnog djelovanja je stjecanje viška vrijednosti. - Ekonomski subjekti (pojedinac, kolektiv) nastoje da maksimiliziraju razliku između rezultata poslovanja (dohoci, prihodi) i ulaganja (troškovi, trošenje). - Maksimilizacija dobiti je osnovni ekonomski motiv, koji zajedno sa mehanizmom cijena usmjerava ekonomske subjekte pri alokaciji proizvodnih faktora i podjeli dohotka, odnosno dobra. KONKURENCIJA – način povezivanja tržišnih subjekata različitih poslovnih interesa. Konkurencija predstavlja neprestanu selekciju poslovnih odluka i tržišnih subjekata. Na tržištu uspijevaju samo oni koji su sposobniji i koji prisvajaju najveće dobiti. PODUZETNIŠTVO – način traženja i upotrebe novih poslovnih ideja o proizvodnji i na tržištu. Temeljne osobine poduzetništva jesu inovativnost, brzina prilagođavanja i mijanjanja postojećih proizvodnih i tržišnih uvjeta u poduzećima. Poduzetništvo je povezano s rizikom, preuzimanjem odgovornosti i svim onim poslovnim odlukama koje povećavaju ekonomsku efikasnost poduzeća na tržištu. ▪ EUROPSKA UNIJA; nastala je prema određenoj shemi:

a) uspostavljanje područja Europe za slobodnu trgovinu (uklanjanje carina), b) jedinstvena carinska unija (slobodna trgovina, ali uspostavljanje carina prema dobrima izvan unije), c) jedinstveno tržište (satoji se od carinske unije i uvjeta internog tržišta), predviđena je slobodna cirkulacija ljudi, dobara, usluga i kapitala, konvertibilnost valuta i čvrst tečaj među članicama kao priprema za uvođenje jedinstvene europske valute (ECU – European Currency Unit) d) formiranje ekonomske i monetarne unije (jedinstveno tržište s jedinstvenom valutom i jedinstvenom ekonomskom politikom) e) Europa je zamišljena kao jedinstvena politička unija (jedinstvena ekonomska i monetarna unija uz koje se nadovezuje jedinstvena vanjska trgovina).

2. KOMANDNO GOSPODARSTVO
▪ Administrativno-centralistički (plansko-tržišni) ekonomski sustav ▪ Vlada donosi sve odluke o proizvodnji i raspodjeli. Odlučuje kako će se društveni proizvod raspodjeliti na različita dobra i usluge. Vlada rješava sva veća ekonomska pitanja preko svog posjedovanja resursa i moći da provede svoje odlukle. ▪ Država posjeduje značajan dio sredstava za proizvodnju (zemlju i kapital); ona također posjeduje i upravlja operacijama poduzeća u većini sektora; ona je poslodavac većini radnika i govori im kako da obavljaju svoje poslove. ▪ Sve socijalističke zemlje su unatoč specifičnostima i raznolikostima uvjeta razvoja, imaju jedinstvene temeljne teorijske osnove na kojima su organizirale ekonomski i politički život: -...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free