Online Social Network

Pages: 20 (6878 words) Published: October 11, 2010
Isang Pagaaral Tungkol sa Epekto ng Social Networking Bilang Public Property sa mga Magaaral ng Pamantasan ng Sto. Tomas sa mga Piling Kolehiyo at Hayskul

Isang Pananaliksik Papel ang Ipinasa kay: Gng. Zendel M. Taruc Kagawaran ng mga Wika UST, Kolehiya ng Nursing

Bilang Pagtugon sa mga Pangangailangan sa kurso ng Filipino 2: Pagbabasa at Pagsusulat Tungo sa Pananaliksik Ika-2 Semester, TA: 2007-2008

Ipinasa nina: Banzon, Jose Paulo Luigi A. Bayot, James C. De Chavez, Renz Irvin A. Isidro, Robin Delfin Lopez, Victor Rico P. Paulino, Alberto P. III Surell, Rusell John P. Unas, Janssen Dion T. Versoza, Jonas Ian R. I-1 Marso 7, 2008

TALAAN NG NILALAMAN

Pahina I. Ang Suliranin at Kaligirang Pag-aaral a. Abstrak b. Mga Layunin II. III. Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura Disenyo at Paraan ng Pananaliksik a. Metodolohiya b. Presentasyon, Pagsusuri, at Interpretasyon ng Datos IV. Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon a. Lagom b. Kongklusyon c. Rekomendasyon V. Bibliografiya 1-2 1 2 3-15 16-22 16-17 17-22 23-25 23 24 25 27-29

I.

Ang Suliranin at Kaligiran ng Pag-aaral 1. Kaligiran ng Pag-aaral(abstrak) Ang pag-aaral ay tungkol sa epekto ng social networking bilang public property. Ang papel ay naglalarawan sa pananaw, kaugalian, at ideya ng mga mag-aaral ng Pamantasan ng Santo Tomas sa mga piling kolehiyo at hayskul. Ang ginamit na instrumentong ginamit ng mga mananaliksik ay isang sarbey na naglalaman ng mga open at close- ended na mga katanungan tungkol sa ideya at pananaw ng mga mag-aaral sa social networking. Sa lumabas na resulta ng mga datos, lumalabas na malaking porsiyento ang nagsasabing higit na nakakabuti ang paggamit nito at ang mga pangkaraniwang dahilan ay ang pakikihalubilo at pagpapakita ng sariling identidad. Mas naging matimbang ang mabuting epekto nito sa kabila ng masasamang epekto nito tulad ng mga kumukuha ng identidad o impormasyon at pornograpiya

Lumabas rin sa pag-aaral na ang kanilang malawak na kamalayan sa seguridad. Ito ay dahil sa mga karanasan ng kanilang mga kaibigan o kaya ay sa sariling kaganapan sa kanilang buhay. Isa pang dahilan ay ang mga lumalabas sa media na naging impluwensyal sa pananaw at desisyon ng tao.

2. Mga Layunin

Sa pagsisimula ng pag-aaral na ito, nais naming malaman kung ano ang mga saloobin ng iba’t ibang Thomasian students sa napapanahong penomena ng Social Networking. Sa tulong ng pananaliksik at pangangalap ng mga datos gamit ang sarbey ay nais naming maipakita:

ang dami ng mag-aaral sa kolehiyo at hayskul na gumagamit ng social networks. ang kadalasang kasarian ng mga mag-aaral na gumagamit ng social Networks. ang kadalasang ginagamit na social network site, ang oras na ginugugol nila para ditto, at ang mga personal na impormasyong kanilang inilalahad sa mga sites na ito. kung ang social network site nila ay pampubliko o pampribado, ang kadahilanan sa pagpili nito, at ang possibleng maging bunga nito. ang pananaw ng mga mag-aaral sa kasalukuyang umiiral na problema tungkol sa panloloko gamit ang social networks. kung saang aspeto ng buhay nakasasama o nakabubuti ang social networks.

II.

Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura 1. Mga Batayang Kaalaman sa Social Networking A. Kahulugan ng Social Networking Ayon sa Wikipedia, ang social networking ay isang istrakturang sosyal na

gawa sa mga nodes o sa mas madaling salita, mga indibidwal na konektado ng isa o maraming relasyon. Ayon naman kina Boyd at Ellison (2007), ang social networking sites ay mga serbisyong web-baed na nagbibigay sa mga indibiwal para (1) bumuo ng isang pangpublikong profile, ang tawag sa impormasyong pormal na binibigay kapag nagrerehistro(ayon sa www.gartner .com) na nakapaloob sa isang system, (2) makita ang profile ng ibang indibidwal kung saan siya ay konektado, at (3) para makita ang mga profile ng mga idibidwal na kasama niya sa system. Idinagdag pa ng mga manunulat na ang SN ay nagiging patok sa publiko dahil pinapayagan nito ang isang indibiwal na...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Social Network Analysis Essay
  • health social network Essay
  • Properties of Social Networks Essay
  • Comparison of the Social Network and the Catcher in the Rye Essay
  • Essay on To What Extent Does Online Communication Impact on Our Construction of Social Networks? Does the “Virtual Society” Actually...
  • Essay about social
  • Issues with social networks Research Paper
  • Essay about Social Identity and Social Structures and Culture

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free