Online Gaming Sa Filipino

Pages: 6 (1771 words) Published: March 14, 2011
Kabanata I. Ang Suliranin at ang Kapaligiran nito.

Online Gaming Balakid sa Pag-aaral ng mga Estudyante
ng Sekundarya sa Pilipinas
A.Y. 2010-2011

Introduksyon:

Ang bagong hinirasyon ng kabataan, pag-asa pa kaya ng ating bayan? Katanungang bumabagabag sa isipan naming mananaliksik. Karamihan sa mga kabataan ngayon ay wala nang sinasanto, napapasok na sa iba’t ibang bisyong alam nila’y masama ngunit nagsasawalang-bahala na lamang. Alak, sigarilyo, pagbababad sa computer, druga, premarital sex at iba pang bisyo na nakasasama sa kanila. Hindi lamang kalusugan ang naapektuhan gayundin ang kanilang pag-aaral.

Ang pagbababad sa computer o ang paglalaro ng “online games” sa mga internet café ay isa sa mga nangungunang bisyo ng kabataan lalung-lalo na sa kalalakihan ngayon. Hindi rin magpapahuli ang kababaihan sapagkat may ilan din sa kanila na naglalaro na nito. Walang pinipiling kasarian at edad ang ganitong laro. Pera lang ang kailangan upang makapaglaro ng online games. Hindi bale nang maubos ang pera nila sa kakagasta basta ang importante ay masiyahan sila. Nakakalibang ang larong ito sapagkat kinababaliwan ito ng kabataan.

Bilang mananaliksik, nag-isip kami ng paraan kung paano namin mapapatunayan na ang online gaming ay balakid sa pag-aaral ng mga estudyante ng sekundarya sa Pilipinas. Ang pamamaraan na aming gagawin ay sa pamamagitan ng pagbabasa sa silid-aklatan at paggamit ng internet sa pagkalap ng iba pang impormasyon. Sa ganitong paraan ay malalaman namin ang sagot sa aming problema.

Hindi lamang hangad ng pananaliksik na ito na malaman kung balakid ang online gaming sa pag-aaral ng mga estudyante ng Sekundarya gayundin hangarin naming mapaalam sa lahat ng kabataan, magulang, atbp. tungkol sa kahalagahan ng edukasyon sa ating buhay. Gusto naming ingganyuhin ang kabataan na maglaan ng sapat na oras sa pag-aaral at maging responsable sa kanilang sarili upang magkaroon ng maayos na kinabukasan.

Layunin at Kahalagahan ng Pag-aaral.

Ang pananaliksik na ito ay makabuluhan at angkop sa mga estudyanteng lulong sa paglalaro ng online games.

Ang resulta ng aming pananaliksik ay makakatulong sa mga sumusunod na kung saan magkakaroon sila ng sapat na kaalaman tungkol sa epekto ng sobrang paglalaro ng online games sa kanilang pag-iisip at pag-aaral.

Kabataan
Ang kalalabasan ng pag-aaral na ito ay makakatulong na maliwanagan ang bawat isipan nila tungkol sa epekto nito sa kanilang pag-iisip at lalung-lalo na sa kanilang edukasyon.

Magulang
Ang kalalabasan ng pag-aaral na ito ay makakatulong sa kanila na mabigyang patnubay ang kanilang mga anak at masubaybayan ito sa kanilang pag-aaral.

Guro
Ang kalalabasan ng pag-aaral na ito ay makakatulong sa kanila na mabigyang patnubay ang kanilang mag-aaral sa kanilang edukasyon, bilang itinuturing na pangalawang magulang. Batayang Konseptwal

Ang dayagram na ito ay nagpapakita sa daloy ng prosesong gagawin sa pagkuha ng kasagutan sa mga katanungan naming mga mananaliksik. Sa prosesong ito, tinatanaw namin na ang paglalaro ng online games ay isang problema. Upang makakuha ng impormasyon at kasagutan tungkol dito, isasagawa namin ang pagbabasa ng mga aklat sa silid-aklatan at paggamit ng Internet. Sa ganitong paraan, ang kalalabasan ng pag-aaral na ito ay malalaman namin kung balakid ang paglalaro ng online games sa pag-aaral ng mga estudyante ng sekundarya sa Pilipinas.

Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay para lamang sa mga estudyanteng nag-aaral ng Sekundarya sa buong Pilipinas. Sentro ng pag-aaral na ito na alamin kung balakid ang paglalaro ng Online Games sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa Sekundarya.

Dalawang paraan lamang an gaming isasagawa sa pagkuha ng kasagutan sa problemang ito. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat sa silid-aklatan at paggamit ng internet para makakuha ng impormasyon.

Kabanata II. Literatura

Lokal na Literatura

Ang "Online Games" ay isang elemento na may malaking impluwensya sa...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Proyekto sa Filipino 2
  • Online Gaming Essay
  • Essay about online gaming
  • Essay on online gaming
  • Essay on Online Gaming
  • Online Gaming Essay
  • Online Gaming Essay
  • Pananaliksik Sa Filipino Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free