Not Included

Pages: 3 (413 words) Published: July 27, 2010
BABASAHING PANTAHANAN IV

SA MGA KUKO NG LIWANAG

IPINASA NI:
JESSICA E. SUDARIO
IV- AQUINAS

IPINASA KAY:
GNG.CORTEZ

I.SALIGAN.WWW.GOOGLE.COM.PH

II.BUOD:
Si Julio, isang maralitang mangingisda, ay lumuwas ng Maynila upang hanapin ang kanyang kababata’t kasintahang si Ligaya, na matagal nang sumama sa isang Mrs. Cruz para magtrabaho at mag-aral sa lunsod. Sa paghahanap, naranasan ni Julio ang maging biktima ng masasamang elemento ng lipunan, mapagsamantalahan sa loob at labas ng konstruksiyon, mawalang lagi ng trabaho, makapatay ng tao nang di sinasadya, magkandagutom at makatulog sa kung-saan-saan na lamang…Sa gitna ng tensiyon at kabiguan, siya’y nag-anyong mabangis, siya mismo’y naging mapanganib. Nagkita rin sila ni Ligaya. Nalaman ni Juliong ang dalaga pala’y naging biktima ng prostitusyon: binili at mistulang bilanggong kinakasama ng isang Instik. Nagkasundo silang tatakas si Ligaya, sa tulong ni Julio, ano man ang kanilang kahinatnan…

III.KAHULUGAN NG PAMAGAT:
Pagtuklas sa sarili ang buod ng nobelang Ang Mundong Ito ay Lupa (2005, C&E Publishing) ni Edgardo M. Reyes. Si Ned, ang probinsiyanang muslak ngunit mapagsapalaran, ang pangunahing tauhang susuong sa daigdig na hitik sa sex, libog, balatkayo’t lagim ng paligid. Makikilala si Ned sa mga tauhang lalaking gaya nina Dick Almeda, Reggie Yumang, Bebot, Ben Bernalez, Mr. Vergara, Rod, Aris, Edmund, Jonas, at Gerry Sanciangco. At sa mga naturang lalaki rin mabubunyag ang mga kubling lunan ng prostitusyon mulang gay bar hanggang massage parlor tungong lansangang ginagalawan ng mga batang nagbibili ng aliw; o ang prostitusyon sa malawak na larangan ng kultura, sining, negosyo, at politika.

IV.KAHALAGAHANG SOSYAL AT PANGKABUHAYAN:
Kailangang iwasan ang mga di mabubuting Gawain

V.KULTURANG PILIPINO:
Pagtutulungan sa oras ng pangangailangan

VI.PILOSOPIYANG PILIPINO:
Pagkamakasarili ang naging ugat ng alitan

PARAAN NG PAGPAPAHAYAG:
Romantisismo,ang aking binasa sapagkat...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Side Effects Included
  • Things Not Included in GDP Essay
  • Guest-Host Relationships Within the Odyssey (Citations Included) Essay
  • Treaty Of Versailles Cartoon Analysis (no cartoon included) Essay
  • Essay on Analysis of Childhood Obesity Article (article is included)
  • Drunk Driving and Analysis Questions Included Essay
  • The Book Theif Paper About the Courage of Charecteres in the Book with Textual References Included
  • 5 page report on the themes of Ernest Hemingway's novels Included citations and sources Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free