Nilai Dan Etika Perkhidmatan Awam

Pages: 7 (1090 words) Published: July 25, 2010
1NILAI DAN ETIKA KERJA PERKHIDMATAN AWAM

1. NILAI DAN ETIKA KERJA

1.1 Nilai-nilai murni yang diamalkan oleh setiap anggota di dalam sesebuah organisasi, dengan sendirinya dapat membentuk etika kerja yang positif serta budaya kerja cemerlang. Etika yang perlu dihayati untuk mencapai kecemerlangan ialah melalui penerapan nilai-nilai yang terpuji di kalangan setiap anggota bermula daripada ketua yang tertinggi hinggalah kepada peringkat anggota yang paling rendah. Di antara nilai -nilai tersebut adalah meliputi nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak, kepimpinan dan profesionalisma.

1.2 Secara umumnya nilai-nilai tersebut dapat diklasifikasikan seperti berikut:

i. Nilai-nilai peribadi asas;
ii. Nilai-nilai Yang Mengutamakan Pelanggan;
iii. Nilai-nilai Kepimpinan;
iv. Nilai-nilai Profesionalisma dan
v. Nilai-nilai Produktiviti/Kualiti.

2. NILAI-NILAI PERIBADI ASAS

2.1 Di antara nilai-nilai peribadi yang baik ialah:

i. Amanah ii. Ikhlas
iii. Berdedikasi iv. Bertanggungjawab
v. Berdisplin vi. Bekerjasama
vii. Bersih viii. Tekun
ix. Sederhana

2.2 Antara ciri-ciri anggota yang mempunyai nilai peribadi yang baik ini ialah:

i.Menggunakan masa dengan sebaik-baiknya dan berusaha menyiapkan kerja dalam tempoh yang ditetapkan;

ii. Melakukan kerja dengan sempurna, tidak mengharapkan orang lain dan rasa bersalah jika tidak dapat menyempurnakan tugas mengikut apa yang ditetapkan;

iii. Tidak memilih-milih kerja serta tidak menunjuk-nunjuk dalam menjalankan tugas kepada Ketua;

iv. Bekerja tanpa rasa jemu atau bosan serta sedia menjalankan sebarang tugas yang dipertanggungjawabkan;

v. Mengutamakan kepentingan tugas daripada kepentingan diri dan sanggup berkorban masa dan tenaga demi kepentingan perkhidmatan;

vi. Patuh dan taat kepada peraturan serta berpegang teguh kepada ajaran agama di samping sentiasa menjaga imej dan maruah diri daripada perbuatan cuai dan keji;

vii. Menjalankan tugas secara kolektif dan menyedari idea yang diperolehi secara berkumpulan lebih bernas dan mantap bagi mencapai kejayaan organisasi;

viii. Mengamalkan sikap tolong-menolong terhadap kebaikan dan menghindarkan diri daripada perbuatan yang buruk;

ix. Menuturkan kata-kata yang baik dan bersopan santun dan sentiasa menjaga kebersihan diri, pakaian dan tempat bekerja; dan

x. Sedia menerima nasihat, cadangan dan pendapat, bijaksana dalam membuat pertimbangan dan mudah memaafkan kesilapan orang lain.

2.3 Ciri-ciri anggota yang mempunyai nilai peribadi yang tidak baik adalah seperti berikut:

i. Melakukan penipuan, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa serta kedudukan dan sebagainya;

ii. Membuat kerja-kerja persendirian pada waktu pejabat atau berselindung disebalik kerja-kerja rasmi;

iii. Tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Hasil kerja tidak menepati tempoh masa atau standard yang ditetapkan di samping tidak berusaha memperbaiki mutu kerja;

iv. Memilih kerja berdasarkan tempat, masa dan orang yang memberi arahan serta tidak menunjuk tekun di hadapan Ketua;

v. Selalu mengelak daripada membuat kerja;

vi. Sengaja melanggar peraturan dan arahan yang ditetapkan; dan

vii. Membangga diri dan suka merendahkan kebolehan orang lain serta sukar menerima pandangan dan pendapat orang lain.

3. NILAI-NILAI YANG MENGUTAMAKAN PELANGGAN

3.1 Setiap anggota yang berurusan dengan orang ramai atau pelanggan perlu mengamalkan sifat-sifat seperti:

i. Berbudi
ii. Bersopan-santun
iii. Peramah
iv. Responsif

3.2 Antara ciri-ciri anggota yang mempunyai nilai-nilai yangmengutamakan pelanggan ialah:

i. Memberi perkhidmatan dengan cekap dan tepat serta melayani pelanggan dengan adil tanpa beza-membeza;...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Nilai Dan Etika Essay
  • Essay on Tanggung Jawab Sosial Dan Etika
  • Peperiksaan Perkhidmatan Awam Essay
  • Essay on Dans
  • Awam Essay
  • Etika Bisnis Essay
  • Moral&Etika Essay
  • Essay on Dan Brown

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free