Nâng Cao Năng Lực Cạnh Tranh Cho Dịch Vụ Inernet Của Công Ty Spt

Pages: 118 (48851 words) Published: September 4, 2010
-------------------------------------------------
MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
DANH MỤC HÌNH – BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

PHẦN MỞ ĐẦU1
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN4
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING7
1.1 Marketing7
1.2 Marketing dịch vụ10
2. LÝ THUYẾT VỀ MỨC ĐỘ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG11 2.1 Khái niệm về sự thỏa mãn11
2.2 Tầm quan trọng của việc thỏa mãn khách hàng12 2.3 Các khía cạnh thỏa mản khách hàng13
2.4 Đo lường mức độ thỏa mãn của khách hàng15 2.5 Thang bậc khách hàng16
2.6 Thái độ đúng về thỏa mãn khách hàng17
2.7 Nội dung hoạt động thỏa mãn khách hàng18
3. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG22 3.1 Định nghĩa22
3.2 Hệ thống nghiên cứu tiếp thị23
3.3 Mục tiêu của nghiên cứu tiếp thị23
3.4 Mô hình nghiên cứu tiếp thị24
3.5 Quá trình nghiên cứu tiếp thị26
4. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP26 4.1 Khái niệm26
4.2 Các tiêu chí xác định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp26 4.3 Các nhân tố tác động năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp30

CHƯƠNG 2. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ35
1. GIỚI THIỆU CÔNG TY SPT35
1.1 Tổng quan35
1.2 Tên giao dịch và trụ sở chính35
1.3 Lĩnh vực kinh doanh35

1.4 Cơ cấu tổ chức Công ty36
1.5 Các mốc hoạt động quan trọng37
2. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM STC37
2.1 Tổng quan37
2.2 Qui mô hoạt động38
2.3 Chính sách chăm sóc khách hàng38
2.4 Cơ cấu tổ chức38
2.5 Tình hình nhân sự39
2.6 Chức năng hoạt động39
2.7 Định hướng phát triển40
2.8 Giới thiệu sản phẩm dịch vụ Internet ADSL40
3. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ INTERNET Ở VIỆT NAM VÀ THÀNHP HỐ HỒ CHÍ MINH41 3.1Tổng quan tình hình phát triển dịch vụ Internet ở Việt Nam41 3.2 Những thay đổi trong quá trình phát triển Internet ở Việt Nam41 3.3 Môi trường kinh doanh internet ADSL tại Thành phố Hồ Chí Minh43 3.3.1 Môi trường vĩ mô43

3.3.2 Môi trường vi mô45
3.3.4 Môi trường nội bộ48

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU52
1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU52
1.1 Vấn đề nghiên cứu của đề tài52
1.2 Kế hoạch nghiên cứu52
1.3 Xử lý dữ liệu có sẵn53
1.4 Chọn phương pháp thu thập thông tin ban đầu53 1.5 Chọn mẫu điều tra56
1.6 Xây dựng bảng câu hỏi57
1.7 Xử lý dữ liệu thu thập57
1.8 Tóm lược kết quả nghiên cứu57
1.9 Thời gian biểu tiến hành nghiên cứu58
1.10 Giới hạn của công trình nghiên cứu58
2. XỬ LÝ VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU59
2.1 Quy trình xử lý dữ liệu59
2.2 Phân loại và nhập dữ liệu60
2.2.1 Phân loại dữ liệu60
2.2.2 Nguyên tắc mã hóa và nhập liệu61
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU61
3.1 Nghiên cứu sơ bộ (định tính và định lượng)61 3.2 Nghiên cứu chính thức62
3.3 Quy trình nghiên cứu62
TÓM TẮT CHƯƠNG 360

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU64
1. THÔNG TIN VỀ MẪU NGHIÊN CỨU64
1.1 Nhóm khách hàng64
1.2 Độ tuổi của mẫu nghiên cứu64
1.3 Nghề nghiệp của mẫu65
2. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU67
2.1 Xây dựng thang đo67
2.2 Đánh giá sơ bộ thang đo68
2.3 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach alpha68 2.4 Đánh giá thang đo bằng phân tích yếu tố khám phá EFA71
3. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH74
3.1 Xây dựng mô hình74
3.2 Xem xét ma trận hệ số tương quan74
3.3 Đánh giá độ phù hợp của mô hình74
3.4 Kiểm định độ phù hợp của mô hình75
3.5 Ý nghĩa của hệ số hồi qui riêng từng phần75 3.6 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi qui78
4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU79
4.1 Năng lực phục vụ của trung tâm79
4.2 Niềm tin của khách hàng đối với thương hiệu SPT79
TÓM TẮT CHƯƠNG 481

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG GIẢI PHÁP82
1. CƠ SỞ ĐỀ RA GIẢI PHÁP82
1.1 Phân tích ma trận SWOT82
1.2 Kế hoạch - mục tiêu phát triển Internet Việt Nam giai đoạn 2001-2010 của Bộ Thông Tin và Truyền Thông84 1.3 Định hướng phát triển dịch vụ Internet ADSL tại TP.HCM84
2. GIẢI PHÁP TĂNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DỊCH VỤ INTERNET ADSL CỦA TRUNG TÂM STC90 2.1 Giải pháp đào tạo nguồn nhân lực90
2.1.1 Mục tiêu giải pháp90
2.1.2 Căn cứ đề xuất giải pháp xây dựng nguồn nhân...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Nang Nak Essay
  • Nang Nak Film Response Essay
  • nghị dinh cua gia cong Essay
  • epekto nang bagong teknolohiya sa pag-aaral Essay
  • CBRE MARKET UPDATE Da Nang Q1/2012 Essay
  • SPT Weber Essay
  • CUA Mechanics Essay
  • School Ties Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free