My Word

Pages: 3 (588 words) Published: March 29, 2010
NASKAH ACARA MADELOKAN

Inggih lugrayang titiang nunas ulatian Ida dane sareng sinamian riantukan sampun panumaya galah, acara ring wengine puniki jagi kawitin titiang.

Sadurung acara lanturang titiang, iringang titiang Ida dane sareng sami ngaturang pengastuti puja utama majeng ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda acara duene mamargi anter gumanti puput.

Om Swastyastu

Kaping riin swasti prapta aturang titiang majeng ring
• Manggalaning Suka Duka Br. Legian Kaja lan Manggalaning Wewidangan Legian Kaja kesarengin sane wangiang titiang • Kelihan Sekaa Teruna Manggala Sunu sane wangiang titiang • Tur ring semeton warga Sekaa Teruna sane suksmayang titiang.

Asapunika taler rahajeng wengi tur dahating suksma aturang titiang ring sang sane madue genah, mustikanipun ring penganten makekalih, mungguwing genah sane prasida kesiageyang, gumanti acara ring wengine puniki mamargi kadi pengaptin duene.

Sane mangkin lanturang titiang antuk Ngelingga Tanganin Berita Acara Pewiwahan. Tunas titiang ring semeton sareng sami mangda ngadeg. Taler tunas titiang majeng ring Manggalaning Suka Duka lan Manggalaning Wewidangan Legian Kaja mangda ke ajeng.

Asapunika acara Ngelingga Tanganin Berita Acara Pewiwahan sampun kemargiang, aturang titiang ring Ida dane mangda malinggih. Acara selanturnyane inggih punika.

1. Atur piuning saking sang sane madue genah, Inggih durusang. 2. Asapunika atur piuning saking sang sane madue genah titiang ngaturang suksma. Sane mangkin galah aturang titiang majeng ring Kelihan Sekaa Teruna Manggala Sunu, tur sepisanan ngelepas warga sane sampun mewiwaha. Inggih galah aturang titiang. 3. Inggih asapunika atur piuning saking Kelihan Sekaa Teruna Manggala Sunu. Titiang ngaturang suksma. Sane mangkin galah aturang titiang majeng ring Bapak Penasehat ST. Manggala Sunu. Inggih durusang. 4. Inggih asapunika atur piuning saking Bapak Penasehat ST. Manggala Sunu. Dumogi napi sane kawedar wawu prasida anggen titiang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Sticks and Stones Make Break My Bones, but Words Will Never Hurt Me. Essay
  • connective words Essay
  • The N Word Essay
  • The Importance of Words Essay
  • Essay about Argumentative Words
  • word usage Research Paper
  • Essay about word stress
  • English Word Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free