Multimodal Transport Cost Model

Best Essays
เขียนโดย: นางสาว ทัศวรรณ์ เจียงทิพากร 4902615105

IT314: Multimodal Transport & International Logistics
The Banomyong Multimodal Transport Cost Model ความหมายของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ได้มีผู้แปลความหมายไว้มากมาย แต่ในที่นี้จะหยิบยกคำนิยามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการขนส

่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ซึ่งนิยามไว้ว่า “การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) หมายความถึง การรับขนของโดยมีรูปแบบการขนส่งที่แตก ต่างกันตั้งแต่สองรูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบฉบับเดียว โดยขนส่งจากสถานที่ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของ

ในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่ส่งมอบของในอ

ีกประเทศหนึ่ง” หรือรู้จักกันในศัพท์อีกคำหนึ่งว่า “intermodal transport” โดยผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในรูปแบบนี้ จะต้องเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่สามารถรับผิดชอบการให้บ

ริการแบบ Door-to-door และที่สำคัญคือจะต้องรับภาระความรับผิดชอบตลอดกระบวนการจัดส่งส

ินค้าได้ ซึ่งศัพท์อย่างเป็นทางการ จะเรียกว่า ผู้ประกอบการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือ Multimodal Transport Operator (MTO) การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเคลื่อนย

้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาของการขนส่ง ลดต้นทุนการขนส่งของ MTO เพิ่มประสิทธิภาพให้มีศักยภาพการแข่งขัน และให้สินค้ามีความปลอดภัยที่ดีกว่า ทั้งนี้ Multimodal Transport ถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งในระบบโลจิสติกส์เท่านั้นเอง

เนื่องจากการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นการขนส่งที่มีการใช้ว

ิธีการขนส่ง 2 รูปแบบขึ้นไปเข้ามาเกี่ยวข้อง ประเด็นในเรื่องของการเลือกรูปแบบการขนส่งที่นำมาผสมผสานกันในร

ะบบการขนส่งจากจุดกำเนิดไปยังจุดปลายทางจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจา

รณาให้ดี เพราะรูปแบบการขนส่งต่างๆจะมีผลกระทบต่อสมรรถภาพของทั้งกระบวนก

ารการขนส่งต่อ เนื่องหลายรูปแบบ จึงได้มีการพัฒนาแบบจำลองทางต้นทุนสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย

รูปแบบขึ้น โดยจะอธิบายแบบจำลองของ Banomyong Multimodal transport cost ก่อน

จากรูปที่ 1 แสดงแบบจำลองทางต้นทุนสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบถูกพัฒ

นาขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ในงานวิจัย

You May Also Find These Documents Helpful

 • Powerful Essays

  Multimodal transport

  • 4524 Words
  • 19 Pages

  2. MULTIMODAL TRANSPORT a. Meaning b. Advantages of multimodal transport c. Difference between Multi-Modal Transport Contract & Other Contract 2. LAWS RELATING TO MULTI MODAL TRANSPORT International level…

  • 4524 Words
  • 19 Pages
  Powerful Essays
 • Good Essays

  Multimodal Transport

  • 778 Words
  • 4 Pages

  2. The efficiency of multimodal transport Multimodal transport brings great efficacy for parties in international transportation (carriers, shippers, forwarders, and so on) and for the society. The efficacy of multimodal transport is the combination of advantages of the cargo container, the consolidation and the through transport. Through transport have advantages as folows: - Create a unique focal point for freight from door to door. The shipper only needs to contact a single person is MTO…

  • 778 Words
  • 4 Pages
  Good Essays
 • Powerful Essays

  Multimodal Transport

  • 4837 Words
  • 20 Pages

  Multimodal Transportation in India, China, Australia, USA and Europe MULTI MODAL TRANSPORTATION Multimodal transportation is the movement of cargo from the point of origin to the final destination, by using two or more modes of transport. Multimodal transportation describes a shipment that takes several means of transportation – rail, road, ocean, air – from its point of departure to its point of destination. The concept of international multimodal transport covers the door-to-door movement…

  • 4837 Words
  • 20 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  Multi-Modal Transport Model for Integrated Planning presented by Dr. Markus Friedrich, at the 8th World Conference on Transport Research, Antwerp 1998 PTV AG Stumpfstr. 1 D-76131 Karlsruhe Tel.: +49-721-9651-0 Fax: +49-721-9651-299 Email: ptv@ptv.de A MULTI-MODAL TRANSPORT MODEL FOR INTEGRATED PLANNING MARKUS FRIEDRICH PTV AG D-76131 Karlsruhe, Germany Abstract Transport models are applied to support the planner in the process of planning and decision making. Models attempt to replicate…

  • 5205 Words
  • 21 Pages
  Powerful Essays
 • Good Essays

  Osi Transport Model

  • 7553 Words
  • 31 Pages

  4 OSI Transport Layer 4.1 Roles of transport Layer 4.1.1 Purpose The Transport layer provides for the segmentation of data and the control necessary to reassemble these pieces into the various communication streams. Its primary responsibilities to accomplish this are: Tracking the individual communication between applications on the source and destination hosts Segmenting data and managing each piece Reassembling the segments into streams of application data Identifying the different applications…

  • 7553 Words
  • 31 Pages
  Good Essays
 • Powerful Essays

  Multimodal Biometrics

  • 2488 Words
  • 10 Pages

  ABSTRACT: This paper presents a novel multi-level wavelet based fusion algorithm that combines information from fingerprint, face, iris, and signature images of an individual. The effectiveness of the fusion algorithm is experimentally validated by computing the matching scores and the equal error rates before fusion, after reconstruction of biometric images, and when the composite fused image is subjected to both frequency and geometric attacks. The complexity of the fusion and the reconstruction…

  • 2488 Words
  • 10 Pages
  Powerful Essays
 • Satisfactory Essays

  Multimodal Learning

  • 424 Words
  • 2 Pages

  Multimodal Study Strategies If you have multiple preferences you are in the majority, as approximately 60% of any population fits that category. Multiple preferences are interesting and varied. For example you may have two strong preferences Visual and Aural (VA) or Read/write and Kinesthetic (RK), or you may have three strong preferences such as VAR or ARK. Some people have no standout scores. Their scores are almost even for all four modes. For example one person had scores of V=6, A=6, R=6,…

  • 424 Words
  • 2 Pages
  Satisfactory Essays
 • Best Essays

  DEGREE DATE: 23 May 2013 Title ‘INVESTIGATING TRANSPORT PRICING IN SOUTH AFRICA AND THE IMPACT ON FREIGHT TRANSPORT COSTS ‘ BY BRIAN K CHIKWAVA. 1. BACKGROUND OF THE STUDY It has been widely viewed, documented and believed that South African transport policy and transport plans focus almost entirely on passenger transport rather than on freight transport, yet Freight transport plays a very crucial role in the whole transport pricing, and the economy as a whole. A number of studies…

  • 3306 Words
  • 14 Pages
  Best Essays
 • Satisfactory Essays

  Multimodal Analysis

  • 319 Words
  • 2 Pages

  Komal Patel Professor Sondra Washington EH 101- Multimodal ad Analysis 29 September 2013 There are reasons to believe in a better world Link: http://youtu.be/9dHOzw5KSlE This ad is part of Coke’s global campaign, “Reason to Believe.” It is based on a study conducted in 2010 about the real situation of the world, which urges consumers to look at brighter side of life; and to believe in a better and happier tomorrow. The message they are trying to send across is, “For every reason…

  • 319 Words
  • 2 Pages
  Satisfactory Essays
 • Satisfactory Essays

  Variable Cost and Model

  • 419 Words
  • 2 Pages

  large retailers. The line consists of three models of DVDs. The following data are available regarding the models: DVD Selling Price per unit Model LX1 Model LX2 Model LX3 $175.00 $250.00 $300.00 Variable Cost per unit $100.00 $125.00 $140.00 Demand/Year Units 2000 1000 500 VCI is considering the addition of a fourth model to its line of DVDs. This model would be sold to retailers for $375. The variable cost of this unit is $225. The demand for the new Model LX4 is estimated to be 300 units per year…

  • 419 Words
  • 2 Pages
  Satisfactory Essays