Multimodal Transport Cost Model

Topics: Logistics, Intermodal freight transport, Case study Pages: 13 (751 words) Published: January 14, 2010
เขียนโดย: นางสาว ทัศวรรณ์ เจียงทิพากร 4902615105

IT314: Multimodal Transport & International Logistics
The Banomyong Multimodal Transport Cost Model
ความหมายของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ได้มีผู้แปลความหมายไว้มากมาย แต่ในที่นี้จะหยิบยกคำนิยามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการขนส

่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ซึ่งนิยามไว้ว่า “การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) หมายความถึง การรับขนของโดยมีรูปแบบการขนส่งที่แตก ต่างกันตั้งแต่สองรูปแบบขึ้นไป ภายใต้สัญญาขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบฉบับเดียว โดยขนส่งจากสถานที่ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องได้รับมอบของ

ในประเทศหนึ่งไปยังสถานที่ซึ่งกำหนดให้เป็นสถานที่ส่งมอบของในอ

ีกประเทศหนึ่ง”  หรือรู้จักกันในศัพท์อีกคำหนึ่งว่า “intermodal transport” โดยผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการในรูปแบบนี้ จะต้องเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่สามารถรับผิดชอบการให้บ

ริการแบบ Door-to-door และที่สำคัญคือจะต้องรับภาระความรับผิดชอบตลอดกระบวนการจัดส่งส

ินค้าได้ ซึ่งศัพท์อย่างเป็นทางการ จะเรียกว่า ผู้ประกอบการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือ Multimodal Transport Operator (MTO) การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การเคลื่อนย

้ายสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาของการขนส่ง ลดต้นทุนการขนส่งของ MTO เพิ่มประสิทธิภาพให้มีศักยภาพการแข่งขัน และให้สินค้ามีความปลอดภัยที่ดีกว่า ทั้งนี้ Multimodal Transport ถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งในระบบโลจิสติกส์เท่านั้นเอง

เนื่องจากการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นการขนส่งที่มีการใช้ว

ิธีการขนส่ง 2 รูปแบบขึ้นไปเข้ามาเกี่ยวข้อง ประเด็นในเรื่องของการเลือกรูปแบบการขนส่งที่นำมาผสมผสานกันในร

ะบบการขนส่งจากจุดกำเนิดไปยังจุดปลายทางจึงเป็นสิ่งที่ต้องพิจา

รณาให้ดี เพราะรูปแบบการขนส่งต่างๆจะมีผลกระทบต่อสมรรถภาพของทั้งกระบวนก

ารการขนส่งต่อ เนื่องหลายรูปแบบ จึงได้มีการพัฒนาแบบจำลองทางต้นทุนสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลาย

รูปแบบขึ้น โดยจะอธิบายแบบจำลองของ Banomyong Multimodal transport cost ก่อน

จากรูปที่ 1 แสดงแบบจำลองทางต้นทุนสำหรับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบถูกพัฒ

นาขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์ ในงานวิจัย “Multimodal transport:: the case of Laotian garment exporters” แบบจำลองนี้ประกอบไปด้วย ต้นทุนที่เป็นตัวเงิน ต้นทุนด้านเวลา ระยะทาง รูปแบบการขนส่งและการเปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่ง โดยในแกนนอนแทนด้วยระยะทาง และแกนตั้งแทนด้วยต้นทุนซึ่งสามารถสะท้อนได้ทั้งต้นทุนที่เป็นต

ัวเงิน และต้นทุนด้านเวลาที่เกิดขึ้นจากการเลือกใช้รูปแบบการขนส่งที่แ

ตกต่างกัน (ถนน. ราง. ทางน้ำในประเทศและทะเล) และการเปลี่ยนถ่ายระหว่าง Mode (ณ ท่าเรือ, ณ สถานีรถไฟ และ พิธีการออกจากศุลกากร)

[pic]
รูปที่ 1: Cost-Model for Multimodal Transport

จากกราฟจะเห็นได้ว่า ณ จุดเปลี่ยนถ่าย ถึงแม้จะไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า แต่จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง เกิดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนที่เป็นตัวเงินและด้านเวลา โดยส่วนใหญ่จะเกิดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือและ inland terminals แสดงอยู่ในรูปเส้นตรงแนวดิ่ง (vertical steps) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากต้นทุนการขนส่งและต้นทุนอื่นๆสะสมมาจนถึงจุดเป

ลี่ยนถ่าย นั่นคือ ความสูงของ vertical step จะแสดงถึงสัดส่วนหรือระดับของค่าใช้จ่ายที่ถูกจัดเก็บเพิ่มขึ้น

หรือระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ณ จุดเปลี่ยนถ่าย โดยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นค่าธรรมเนียมในการจัดกา

รที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าในระหว่างเส้นท

างการขนส่งทั้งสิ้น เช่น ค่าน้ำชา (ค่าส่วย) ค่าขนถ่ายสินค้าจากพาหนะหนึ่งไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง เป็นต้น ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละเส้นทางที่ผู้ขนส่งเลื

อกใช้ แต่ทางที่ดีที่สุดคือ ควรทำให้ vertical step เตี้ยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หรือทำให้ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่ำที่สุดนั่นเ

อง

วัตถุประสงค์หลักของแบบจำลองของ Banomyong Multimodal transport cost นี้ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (MTO) เลือกเส้นทางและรูปแบบการขนส่งต่อเนื่องที่มีประสิทธิผลมากที่ส

ุดที่ไม่ใช่เพียงแค่ลดต้นทุนและความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังช่วยเกิดความพึงพอใจในการให้บริการที่ตรงต่อเวลาตามที่ต้

องการด้วยเช่นกัน

หลังจากที่เข้าใจในบทบาทของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและแบบจ

ำลองของ Banomyong Multimodal transport cost แล้ว จะเห็นได้ว่า...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Multimodal Transport Essay
  • Essay on Multimodal transport
  • Multimodal Transport Essay
  • Costs and Decision Models Essay
  • Essay about Historical Cost Model
  • Transport Essay
  • Essay on Multimodal Transportation Model
  • Cost Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free