Moral Issues and Understandings

Topics: Plato, Epistemology, Meaning of life Pages: 3 (824 words) Published: October 6, 2010
What does it mean to be a human person
moral issues
abortion and marriage
It begins to answer the questions of why we were created the way we were created? And how are we made in the image and likeness of God? And then ultimately, what does that mean in how we treat our bodies and other human persons? the significance of how we were created.

Soul
Virtue , katamtaman ,function of human reason, walng labis walang kulang

*may mga tanong na makatutulong sa atin upang masagot ito, bakit ang tao ay nilikha sa paraang nilikha tayo,kung tayo nga ay nilikha sa imahe ng Diyos,ibig sabihin ay kumilos tayo at mabuhay ng ayon sa kabutihan at kung gayon, paano natin tatratuhin ang ating katawan at ang iba pang mga tao. tayo ay mga nilikhang tao, kaiba sa mga hayop lalo na mga halaman at iba pang mga bagay, ano ang pagkakaiba natin sa kanila?una, tayo ay may kaluluwa na dapat ay pagkaingatan natin. Pangalawa, May kakayahan tayong mag isip na lalong nagpapataas satin mula sa iba pang mga nilalang. ng halimbawa na lamang, malaman kung ano ang tama sa mali, tayo ay nagtataglay ng mga birtud o virtues ,walang labis, walang kulang. PAngatlo, may kalayaan tayo na mabuhay sa paraang nais natin ngunit may obligasyon tayong magpakatao. Kung naiisip lamang sana natin ang kahalagahan ng ating pagiging tao, tayo ay magpapahalaga sa ating moralidad, hindi man tayo perpekto ay sisikapin nating huwag gumawa ng masama, at dahil sa pagiging tao at hindi hayop, hindi tayo nararapat gumawa ng mga kahayupan.

What is the importance of purpose
discover their purpose in life, set clear goals and create plans to take their personal and professional life to a higher level in the areas service problem is trying to figure out what they really want to do with their lives. find their life purpose and pursue it” 

purpose is meaning.
emptiness until we discover our purpose in life
Purpose provides motivation.
Cause
(ganap)ifinal cause-Happiness is the experience of fulfilling or...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Understanding Moral Understanding Essay
  • A moral understanding of Utilitarianism and torture Essay
  • Ethics and Moral Issues Essay
  • Environmental Issue (Moral Studies) Essay
  • Abortion: Moral Issues Essay
  • War- Moral Issue Essay
  • Shinkasen Moral and Ethical Issues Essay
  • Ethical and Moral Issues in Business Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free