Momo Bie Chan

Pages: 41 (7949 words) Published: April 11, 2011
EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak

Hasil tugasan ini adalah hak milik saya dan tiada amalan plagiat dijalankan.

(SITI FARAH IDAYU BINTI MADI)

891116-03-5558

IPKB/PPISMP/JUL/07-001297

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN MT/PJ/BI (II)
JANUARI 2009

1
Februari 2009

EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak

2

Februari 2009

EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak

Kandungan

Bil .PerkaraMuka surat

1.| Penghargaan| 4|
2.| Jadual pelaksanaan tugasan| 6|
3.| Objektif| 8|
4.| Konsep pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak| 10| 5.| Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak| 14| 6.| Persamaan dan perbezaan antaran pertumbuhan danperkembangan kanak-kanak.| 17| 7.| Prinsip-prinsip perkembangan kanak-kanak| 19|

8.| Faktor-faktor perkembangan kanak-kanak| 24|
9.| Perkembangan fizikal kanak-kanak (6-12 tahun)| 30|
10.| Perkembangan kognitif kanak-kanak (6-12 tahun)| 35| 11.| Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran| 47| 12.| Rumusan/cadangan| 51|
13.| Refleksi| 53|
14.| Rujukan| 55|
15.| Lampiran| 57|

3
Februari 2009

EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak

4
Februari 2009

EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak

Penghargaan

Alhamdulillah. Bersyukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurnianya saya akhirnya dapat menyiapkan kerja kursus bagi „Perkembangan Kanak-kanak‟. Jutaan terima kasih saya tujukan buat Encik Zarawi bin Mat Noor selaku pensyarah Perkembangan Kanak-kanak yang telah banyak memberi tunjuk ajar dan nasihat sepanjang penghasilan kerja kursus ini. Terima kasih juga saya hadiahkan buat kedua ibu bapa saya, Madi bin Hussain dan Sanariah binti Ariffin yang telah banyak memberi dorongan kepada saya selama ini. Tidak lupa buat rakan seperjuangan yang banyak membantu dan memberikan kerjasama pada setiap masa.

Sekian, terima kasih.

Yang menghargai,

(SITI FARAH IDAYU BINTI MADI) MT/PJ/BI (II)

5
Februari 2009

EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak

6
Februari 2009

EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak

Jadual Pelaksanaan Tugasan

BIL.| TARIKH| INPUT & TUGAS|
1.| 19 Februari 2009| Penerimaan tugasan.|
2.| 20 Februari 2009| Membuat ringkasan sumber bahan untuk rujukan.| 3.| 21Februari 2009| Membuat perancangan untuk mencari sumber bahan.| 4.| 22 Februari 2009| Mencari sumber di perpustakaan.|

5.| 23 Februari 2009| Memulakan penulisan draf pertama.| 6.| 24 Februari 2009| Merujuk kepada pensyarah semasa dalam kuliah berhubung tugasan.| 7.| 25 Februari 2009| Perbincangan mengenai draf.|

8.| 26 Februari 2009| Mempelajari cara menghasilkan portfolio.| 9.| 27 Februari 2009| Menaip segala input yang diperlukan.| 10.| 28 Februari 2009| Meneruskan tugasan dengan menyiapkan draf akhir.| 11.| 1 Mac 2009| Merujuk pensyarah berhubung dengan subtopik yangdimaksudkan.| 12.| 2 Mac 2009| Menyemak semula hasil tugasan yang telah siap.| 13.| 3 Mac 2009| Menyempurnakan tugasan.|

14.| 4 Mac 2009| Membuat semakan terakhir.|

7
Februari 2009

EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak

8
Februari 2009

EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak

Objektif Tugasan

Tugasan ini menyumbang kepada pelbagai manfaat untuk para guru pelatih untuk meningkatkanilmupengetahuangurupelatihmengenaipertumbuhandan perkembangan kanak-kanak. Tugasan ini berdimensikan kanak-kanak berusia 6-12 tahun.

Ringkasan objektif tugasan ini adalah seperti berikut:

1. Konsep pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

2. Ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

3. Perbezaan antara pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

4. Prinsip pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak.

6. Perkembangan fizikal kanak-kanak.

7. Perkembangan kognitif kanak-kanak.

8.Implikasi:

8.1 Perkembangan fizikal;

8.2 Perkembangan kognitif.

9....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Momo Essay
  • Momo Essay
  • Momo Essay
  • Jackie Chan Essay
  • Chan Loong Essay
  • Jackie Chan Essay
  • Mentor Report Aero Chan Essay
  • Essay about Research Notes on Jackie Chan

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free