Mead Malinowski

Pages: 6 (1638 words) Published: December 18, 2010
Deel of Geheel?

Een essay over twee antropologische invalshoeken ten aanzien van ‘de ander’ door Margaret Mead en Bronislaw Malinowski [pic]

[pic]

13 oktober, 2010

Universiteit van Amsterdam

Groep 5, Men. F. Guadeloupe

1614 woorden

Inleiding

Aan het begin van de vorige eeuw was een antropologisch onderzoek vaak gebaseerd op reeds bestaande literatuur. Deze onderzoekers werden ook wel ‘kamergeleerden’ genoemd. Zonder hun kamer te verlaten schreven zij over afgelegen samenlevingen en verre culturen. Margaret Mead en Bronislav Malinowski waren een van de eerste antropologen die wel hun kamer verlieten. Zij reisden de halve wereld af om onderzoek te verrichten in niet-Westerse samenlevingen. Deze vorm van onderzoek, participerende observatie genoemd, houdt in dat de onderzoeker deel uit gaat maken van een samenleving, om op die manier informatie te verwerven. Bronislav Malinowski verrichtte zijn onderzoek op de Trobriand eilanden, waar hij het handelsnetwerk, de Kula, bestudeerde. Met zijn manier van aanpak werd hij de grondlegger van het biologisch/psychologisch functionalisme. Het biologisch/psychologisch functionalisme houdt in dat bepaalde verschijnselen niet vanuit de geschiedenis moeten worden verklaard, maar vanuit de functie van het verschijnsel voor het geheel. Elke mens heeft bepaalde basisbehoeften, en deze worden voorzien door de verschillende aspecten van een cultuur. Margaret Mead voerde haar onderzoek uit op het eiland Tau op Samoa. Daar bestudeerde ze een kleine groep Samoanen vanuit cultureel relativistisch perspectief. Het cultureel relativisme gaat uit van de veronderstelling dat samenlevingen en culturen verschillend zijn en hun eigen unieke logica kennen, maar dat hun gelijkwaardigheid een rangorde uitsluit (Eriksen, 1995). Ondanks het feit dat men een onderzoek nooit geheel objectief uit zal kunnen voeren, is dit wel iets wat nagestreefd moet worden binnen het etnografisch veldwerk. Vanzelfsprekend hebben zowel Margaret Mead, als Bronislaw Malinowski een oordeel gevormd over ‘de ander’. Ik zal in dit werkstuk de vraag beantwoorden hoe de verschillende vertrekpunten, c.q. cultureel relativisme en biologisch/psychologisch functionalisme, de oordelen van de twee auteurs over ‘de ander’ gestalte hebben gegeven.

Margaret Mead

In 1928 bracht Margaret Mead haar eerste boek uit: Coming of age in Samoa. Dit is een etnografisch onderzoek dat zij vanuit cultureel relativistisch oogpunt had verricht op het eiland Tau, Samoa. Margaret Mead heeft gedurende negen maanden bij een groep meisjes participerende observatie verricht en interviews afgenomen. In haar onderzoek stond de vraag centraal: ontstaan de verstoringen die puberteit kenmerken door de natuur van de mens of door opvoeding. Mead was door haar bevindingen tot de conclusie gekomen dat puberteit bij de Samoanen, in tegenstelling tot het Westen, helemaal geen moeilijke tijd was. Sterker nog: puberteit was bij hen een jaloezie-, agressie- en haatvrije periode. Daarmee had Mead bewezen dat de problematische periode in de puberteit van westerse kinderen niet werd veroorzaakt door de natuur van de mens, maar door de opvoeding, zoals blijkt uit het volgende citaat:

One by one, aspects of behaviour which we had been accustomed to consider invariable complements of our humanity were found to be merely a result of civilisation, present in the inhabitants of one country, absent in another country, and this without a change of race. (Mead, 1928; 5)

Mead’s boek werd een groot succes en gaf haar grote naamsbekendheid. Door sommigen werd ze zelfs als ‘moeder van de antropologie’ beschouwd. Er waren echter ook...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • MALINOWSKI,ANTHROPOLOGICAL RESEARCH AND FUNCTIOALISM Essay
  • Essay on margaret mead
  • Margaret Mead Research Paper
  • Essay about Review: Argonauts of the Western Pacific by Bronislaw Malinowski
  • Why Mead Johnson Nutrition Cannot Be a Leader in the Industry? Essay
  • Essay about Compare & Contrast Malinowski and Shostak's Ethnography Methods
  • Trobriand Islanders-Malinowski and Weiner Essay
  • Margaret Mead and Mary Cathrine Bateson: Like Mother, Like Daughter? Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free