Management En Organisatie

Pages: 20 (5140 words) Published: September 30, 2010
ment en Management & Organisatie
Deel 2 van 4 : Hoofdstuk 3 t/m 4
Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Hoofdstuk 1 tot en met 2 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 5 tot en met 6 Ook verkrijgbaar : Deel 4 : Hoofdstuk 7 tot en met 8

Bronvermelding:
Titel: Management en organisatie: Theorie en toepassing Achtste druk Auteur: Dr. D. Keuning en Dr. D.J. Eppink Uitgever: Stenfert Kroese ISBN: 902073265X Aantal pagina’s boek: 734 Aantal hoofdstukken boek: 8

De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B.V. biedt foutloos is, hoewel Students Only B.V. dat wel nastreeft. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden altijd aan het bijbehorende studieboek erbij te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel worden diverse verwijzingen gemaakt naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B.V. Copyright © 2005 StudentsOnly B.V. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kan je je wenden per email aan info@studentsonly.nl.

Inhoudsopgave
Deel 2 - Het structureringsprobleem: het ontwerpen van de organisatiestructuur - De manager als organisatiebouwer Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Het structureringsprobleem als een situatieafhankelijk vormprobleem Opbouw en uitbouw van de organisatiestructuur pag. 3 pag. 7

www.studentsonly.nl Voor de beste uittreksels ! Bron : Management & organisatie – Dr. D. Keuning en Dr. D.J. Eppink

2

Hoofdstuk 3

Het structureringsprobleem als situatieafhankelijk vormprobleem

3.1

Organiseren en het organisatieontwerp

Bij het ontwerp van een organisatiestructuur moet altijd rekening worden gehouden met de beschikbare middelen en de strategie van een organisatie. De organisatiestructuur is dus afhankelijk van en gebonden aan de situatie. Het structureringsprobleem is het probleem dat wordt behandeld in de hoofdstukken drie t/m zes. Dit probleem heeft betrekking op het ontwerpen van een structuur die past bij een specifieke situatie van de organisatie. 3.2 De organisatiestructuur

De organisatiestructuur is te definiëren aan de hand van de volgende drie aandachtspunten: De bevoegdheden en de verhoudingen waarin werknemers en afdelingen in verhouding tot elkaar bestaan bij het uitvoeren van hun taak. Onderverdeling van het werk dat moet worden gedaan in functies en taken van werknemers, teams en afdelingen. De communicatiekanalen die aanwezig zijn tussen werknemers, teams en afdelingen om het werk te kunnen coördineren.

Om bedrijfsactiviteiten constant op elkaar af te kunnen stemmen zoekt de organisatiestructuur altijd naar de beste fit tussen arbeidsverdeling en coördinatie. 3.3 Niveaus van leiding en uitvoering

Binnen organisaties vormen zich, als gevolg van arbeidsverdeling, drie verticale lagen: 1. Uitvoerende medewerkers 2. Middenmanagement 3. Topmanagement Omdat er ook en horizontale arbeidsverdeling is, beslissingsbevoegdheid verschilt tussen mensen op hetzelfde verticale niveau, kunnen we vijf vormen van organisaties onderscheiden: 1. 2. 3. 4. 5. Matrixorganisatie Lijnorganisatie Lijnorganisatie plus hulpdiensten Lijn-staforganisatie Ententestructuur

www.studentsonly.nl Voor de beste uittreksels ! Bron : Management & organisatie – Dr. D. Keuning en Dr. D.J. Eppink

3

3.4

Bestuursorganen en taken van leidinggevende en uitvoerende niveaus en ondersteunende staf- en hulpdiensten

We kunnen twee belangrijke taken van het management onderscheiden: 1. Dirigerende taken: taakverdeling, motiveren, resultaatcontrole 2. Constituerende taken: planning, voorspellingen, organisatie Hoe hoger de functie van een manager hoe groter het aandeel van zijn tijd is dat wordt gevraagd voor constituerende...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • management Essay
  • Essay about management
  • Management Research Paper
  • Management Essay
  • Essay about Management
  • Management Essay
  • management Essay
  • Essay on Managment En Organisatie

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free