Malaysian Journal of Social Administration

Pages: 18 (4355 words) Published: August 12, 2010
@ Malaysian Journal of Social Administration Volume 2, 2003: 1-19

Analisis keperluan latihan
Faizah Yunus J abatan Pentadbiran Sosial Fakulti Sastera & Sains Sosial Universiti Malaya

Pengenalan

Latihan adalah suatu proses memperolehi dan memperbaiki ke mahiran, pengetahuan dan si ka p yang di perlukan untuk mempertingkatkan prestasi kerja. Ia juga merupakan suatu pelaburan yang dibiayai oleh organisasi. Walaupun latihan mempunyai berbagaibagai bentuk, namum matlamatnya sama iaitu untuk meningkatkan kebolehan melakukan tugas serta memperbaiki prestasi kerja. Peningkatan prestasi merupakan cabaran kepada organisasi dalam usaha mengekalkan saingan dalam pasaran global. Peningkatan prestasi ini dicapai sekiranya pekerja berkemahiran, berpengetahuan dan berkomitmen untuk menjadikan organisasi tempat kerja bertambah maju. Kebanyakkan pekerja ingin melakukan tugas dengan sebaik mungkin, tetapi kerana mereka tiada kemahiran yang diperlukan, masalah akan timbul. Oleh itu latihan dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk penyelesaian masalah. Perubahan juga sering berlaku. Kegagalan untuk mengenalpasti kesan cabaran luaran kepada organisasi akan mengundang bencana. Melengahkan atau mengabaikan perubahan yang perlu dibuat dalam organisasi boleh menyebabkan kesukaran organisasi untuk berada dalam daya bersaing. Oleh itu, bagi membolehkan peningkatan prestasi dan perubahan perlakuan, rekabentuk latihan yang mantap diperlukan.

2 • Malaysian Journal of Social Administration

Penilaian dan analisis keperluan adalah asas sistematik untuk membuat keputusan bagaimana hendak mempengaruhi prestasi (Stout 1995). Ia akan bermula dengan mendirikan perhubungan, meneroka strategi, dan mentakrifkan proses penyelesaian. Kejayaan penilaian dan analisis keperluan bergantung kepada jawapan jurang perbezaan antara situasi masa kini dengan situasi yang diidami serta kejayaan menyalurkan sumber-sumber kepada bahagian-bahagian yang diperlukan. Keperluan latihan Pembaikan prestasi boleh dicapai melalui pekerja yang berpengetahuan, berkemahiran dan berkomitmen untuk menjadikan organisasi tempat kerja mereka berjaya dan maju. Kebanyakkan pekerja ingin menjalankan tugas sebaik mungkin. Tetapi oleh kerana mereka tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan akibat daripada teknologi yang sentiasa berubah dan proses operasi baru diperkenalkan, maka masalah sering timbul. Sesetengah pekerja mengalu-alukan inovasi dan cara baru melakukan sesuatu pekerjaan, namun tidak kurang juga yang membantah. Seorang pengurus A misalnya cekap dan mentadbir unitnya dengan berkesan sehingga sistem komputer diperkenalkan disyarikatnya. Beliau keberatanuntuk mempelajari operasi sistem komputer seperti 'word processing', applikasi 'spreadsheet', 'automatic costing', dan sistem file berasaskan komputer. Setiap kali sesi latihan dijadualkan, beliau sentiasa memberi alas an supaya tidak perlu hadir latihan tersebut. Beliau juga merasakan jaminan pekerjaarmya kian terancam kerana telah diambilalih oleh komputer. Mujurlah masalah kebimbangan pengurus ini telah dikenalpasti cepat dan melalui program latihan masalah beliau telah dapat diatasi. Kekurangan kemahiran untuk mengurus juga memberi kesan kepada prestasi pekerja sepertimana kesan pengenalan teknologi baru. Kebanyakkan pengurus kanan kurang mahir dalam mengendalikan komputer, tetapi tidak dihebahkan kerana bimbang ia akan memberi kesan negative kepada organisasi. Setiap organisasi pasti akan berhadapan dengan masalah ini dan kerapkali bila ia timbul, ia akan didiagnosis sebagai pekerja yang mempunyai masalah sikap atau pekerja 'burnout'. Situasi seperti ini harus diperbaiki dan analisis keperluan yang tepat perlu dilakukan.

Faizah / Keperluan Latihan

3

Latihan yang dinamik, distrukturkan mengikut keperluan adalah suatu mandate untuk memenuhi tuntutan yang sentiasa berubah akibat saingan global. Untuk berjaya, dua matlamat berikut harus dipatuhi: 1. 2. tenaga kerja harus dilatih secara berterusan supaya boleh...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Administration
  • Social Administration Essay
  • Social administration Essay
  • IOSR Journal Of Humanities And Social Essay
  • Social Administration Social Welfare Essay
  • Effects of Social Network on Malaysian Teenagers Essay
  • Essay about Malaysian Public Administration
  • Public administration Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free