Litters Reported at Sea

Pages: 2 (394 words) Published: August 23, 2013
CHAPTER 1: MEANING AND CHARACTERISTICS OF RESEARCH
ü  Meaning of Research
Research is defined as the scientific investigation of phenomena which includes collection, presentation, analysis and interpretation of facts that lines an individual’s speculation with reality. ü  Characteristics of Research

1.     Empirical. Research is based on direct experience or observation by the researcher. 2.      Logical. Research is based on valid procedures and principles. 3.      Cyclical. Research is a cyclical process because it starts with a problem and ends with a problem. 4.      Analytical. Research utilizes proven analytical procedures in gathering the data, whether historical, descriptive, experimental and case study. 5.      Critical. Research exhibits careful and precise judgment. 6.      Methodical. Research is conducted in a methodical manner without bias using systematic method and procedures. 7.      Replicability. The research design and procedures are replicated or repeated to enable the researcher to arrive at valid and conclusive results.

Reaksyong Papel sa Filipino 8

Ipinasa ni: Claire Nicole Orada
8- Darwin

Ipinasa kay: Gng. Ronia B. Harmor
Filipino 8

Reaksyong Papel sa Filipino 8
" SA PULA, SA PUTI"
ni: Francisco "Soc" Rodrigo

Tauhan
Balt – ang bida sa pelikula, nagbabasa ng "Sa Pula, Sa Puti" Inigo, Ariel, at Joey -mga sugalero sa klase ni Balt.
Kulas -ang mahilig mag sabongCeling -asawa ni Kulas, pumupusta ng palihimSioning-ang matalik nna kaibigan ng mag-asawaCastro-ang nagturo kay Celing kung paano mang dayaTeban-masunurin pero mahina ang uloMaring Kikay-pinagkukunan ng sabon

Tagpuan
Ang unang tagpuan ay naganap sa paaralan, at ang buong kuwento ay sa nayon naganap.
III. Kapanahunan
Ang kuwento ay sumikat noong panahon ng Hapon.At ang panahon ni Balt ay sa kasalukuyan. IV. Buod
Tungkol ito sa isang mag-asawa, sina Kulas at Celing. Si Kulas ay parating sumasabong at parati rin namang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • The Sea Essay
  • The Sea Essay
  • The Sea Essay
  • Essay on Litter
  • Litter Essay
  • Litter Essay
  • Essay on Reported Speech
  • The Sea Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free